×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ EVREI

Capitolul 3

Cu mult mai ales easte Hristos, adecă Fiiul, decât Moisi, carele era slugă credincioasă în Casa lui Dumnezeu. Întru toate, dară, trebuie să fim ascultători Acestuia, ca nu, precum necredincioşii jidovi, de odihna Lui să ne lipsim.

1 De unde, fraţi sfinţi, carii sânteţi părtaşi chemării ceii cereşti, socotiţi pre Trimisul şi Arhiereul mărturisirii noastre, pre Iisus Hristos,

2 Carele easte credincios Celui ce L-au făcut pre El, precum şi Moisi întru toată Casa Lui.

3 Că de mai mare mărire decât Moisi S-au învrednicit Acesta, cu cât mai multă cinste are decât casa cel ce o au zidit pre ea.

4 Că toată casa să zideaşte de la cineva, iară Cel ce au făcut toate Dumnezeu easte.

5 Şi Moisi, adecă, au fost credincios întru toată Casa Lui, ca o slugă spre mărturiia celor ce era să se grăiască.

6 Iară Hristos, ca un Fiiu în Casa Sa, a Căruia casă sântem noi, numai de vom ţinea neclătită îndrăznirea şi lauda nădejdii până în sfârşit.

7 Drept aceaea, precum zice Duhul Sfânt:„Astăzi de veţi auzi glasul Lui,

8 Nu vă învârtoşaţi inimile voastre, ca şi întru măniiare în zioa ispitirii în pustie,

9 Unde M-au ispitit părinţii voştri, ispiti-tu-M-au şi au văzut lucrurile Meale patruzeci de ani.

10 Pentru aceaea, M-am măniiat pre neamul acesta şi am zis: «Pururea rătăcesc cu inima şi ei nu au cunoscut căile Meale!»

11 Precum M-am jurat întru mâniia Mea: «De vor întra întru odihna Mea!»”

12 Vedeţi, fraţilor, ca să nu fie cândva în vreunul din voi inimă vicleană a necredinţii, depărtându-să de la Dumnezeul cel viu.

13 Ci vă îndemnaţi pre voi înşivă în toate zilele, până ce să numeaşte „astăzi”, ca să nu să învârtoşeaze cineva dintre voi cu înşelăciunea păcatului;

14 Că părtaşi ne-am făcut lui Hristos, numai de vom ţinea începătura închierii până în sfârşit neclătită,

15 De vreame ce să zice: „Astăzi, de veţi auzi glasul Lui, să nu vă învârtoşaţi inimile voastre ca şi întru mâniiare”.

16 Pentru că oarecarii, auzind, L-au măniiat, dară nu toţi carii au ieşit din Eghipt cu Moisi.

17 Iară asupra cărora s-au măniiat patruzeci de ani? Au nu asupra celor ce au păcătuit, ale cărora oase au căzut în pustie?

18 Şi cărora S-au jurat să nu între întru odihna Lui, fără numai celor necredincioşi.

19 Şi vedem că nu au putut întra pentru necredinţa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.