×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ EVREI

Capitolul 2

De vreame ce călcarea poruncilor îngereşti au luat vreadnică izbândă, cu mult mai vârtos va urma pre cei ce trec poruncile lui Hristos, Cel ce priimind omenirea şi crucea S-au micşorat cu puţin oarece decât îngerii şi pentru aceaea S-au făcut Începătoriu mântuirii celor ce cred într-Însul.

1 Pentru aceaea, să cade noao mai mult să ascultăm ceale ce s-au auzit, ca nu cândva să scăpătăm.

2 Că, de vreame ce au fost adevărat cuvântul care s-au grăit prin îngeri şi toată călcarea de poruncă şi neascultarea au luoat dreaptă răsplătire,

3 Cum vom scăpa noi, negrijindu-ne de atâta mântuire? Carea, luând înceapere a să vesti de la Domnul prin cei ce au auzit, s-au adeverit întru noi,

4 Împreună mărturisind Dumnezeu cu seamne şi cu minuni şi cu multe fealiuri de puteri şi cu împărţirile Duhului Sfânt, după a Lui voie,

5 Că nu îngerilor au supus Dumnezeu lumea cea viitoare de carea grăim.

6 Şi au mărturisit oareunde oarecine, zicând: „Ce easte omul, că-l pomeneşti pre el, sau fiiul omului, că-l cercetezi pre el?

7 Micşoratu-l-ai pre el cu puţin oarece decât îngerii; cu mărire şi cu cinste l-ai încununat pre el şi l-ai pus preste lucrurile mâinilor Tale.

8 Toate le-ai supus supt picioarele lui”. Şi deaca i-au supus lui toate, nimica nu au lăsat lui nesupus. Ci acum nu vedem încă lui supuse toate.

9 Iară mai micşorat cu puţin oarece decât îngerii vedem pre Iisus, pentru patima morţii, cu mărire şi cu cinste încununat, ca cu darul lui Dumnezeu să guste moarte pentru toţi.

10 Că să cădea Aceluia pentru Carele sânt toate şi prin Carele sânt toate, Carele pre mulţi la mărire au adus, pre Începătoriul mântuirii lor, prin patimi a Să săvârşi.

11 Că Cel ce sfinţeaşte şi cei ce să sfinţesc dintru Unul sânt toţi, pentru carea pricină nu să ruşinează a-i numi pre dânşii fraţi,

12 Zicând: „Spune-voiu numele Tău fraţilor Miei, în mijlocul adunării Te voiu lăuda”.

13 Şi iară: „Eu voiu fi nădăjduind spre Dânsul”. Şi iară: „Iată, eu şi pruncii carii Mi-au dat Dumnezeu”.

14 Deci, deaca s-au făcut pruncii părtaşi trupului şi sângelui, şi Acelaşi aseamenea S-au împărtăşit aceloraşi, ca prin moarte să surpe pre cel ce are stăpâniia morţii, adecă pre diiavolul,

15 Şi să-i izbăvească pre aceia, carii cu frica morţii în toată viiaţa era supuşi robiei.

16 Că nu pre îngeri cândva au luoat, ci sămânţa lui Avraam au luoat.

17 De unde deatoriu era întru toate a Să asemăna fraţilor, ca să fie milostiv şi credincios arhiereu, întru ceale ce sânt cătră Dumnezeu, ca să curăţască păcatele norodului.

18 Că întru aceaea ce au pătimit, Însuşi fiind ispitit, poate şi celor ce să ispitesc să le ajute.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.