×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ EVREI

Capitolul 13

Spre multe fapte bune îndeamnă, poruncind să se păzească de învăţătură streină şi pomenind jertvele şi oltariul Legii Vechi şi a ceii Noao şi dojenind să asculte de cei mai mari. Îi roagă să se roage pentru el, aceaeaşi făcând pentru dânşii, adăogând împreună închinăciuni.

1 Iubirea de fraţi să rămâie.

2 Iubirea de streini să nu o uitaţi, că prin aceasta oarecarii, neştiind, au priimit oaspeţi pre îngeri.

3 Aduceţi-vă aminte de cei legaţi, ca cum aţi fi legaţi cu dânşii, de cei necăjiţi, ca cum şi voi înşivă aţi fi în trup.

4 Cinstită e căsătoriia întru toate şi patul nespurcat. Iară pre curvari şi pre preacurvari va judeca Dumnezeu.

5 Să vă fie obiceaiurile făr’ de iubire de argint, îndestulaţi cu ceale ce aveţi, că însuşi au zis: „Nu te voiu părăsi, nici te voiu lăsa”.

6 Aşea cât îndrăznim noi a zice: „Domnul easte mie ajutoriu şi nu mă voiu teame, ce-mi va face mie omul?”

7 Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, carii v-au grăit voao cuvântul lui Dumnezeu, şi, privind la săvârşirea vieţii lor, să le urmaţi credinţa.

8 Iisus Hristos ieri şi astăzi, Acelaşi în veaci.

9 La învăţături streine şi de multe fealiuri să nu vă mutaţi, că bine easte cu darul să vă întăriţi inimile, iară nu cu mâncările dintru care nu s-au folosit cei ce au umblat întru dânsele.

10 Avem oltariu din care a mânca nu au puteare cei ce slujesc cortului.

11 Pentru că ale cărora dobitoace sângele să bagă înlăuntru, în ceale sfinte, pentru păcate, de arhiereul, trupurile acelora le ard afară de tabără.

12 Pentru aceaea, şi Iisus, ca să sfinţească pre norod cu sângele Său, afară de poartă au pătimit.

13 Deci, dară, să ieşim la Dânsul, afară de tabără, ocara Lui purtând.

14 Că nu avem aici cetate stătătoare, ci ceaea ce va să fie căutăm.

15 Şi aşea, printr-Însul, să aducem jertvă de laudă pururea lui Dumnezeu, adecă roada buzelor ce să mărturisesc numelui Lui.

16 Şi facerea de bine şi împărtăşirea să nu uitaţi, că cu jertve ca aceastea Să îmblânzeaşte Dumnezeu.

17 Ascultaţi pre mai-marii voştri şi vă plecaţi lor, că aceia priveghiiază pentru su fletele voastre, ca cei ce au să dea samă, ca cu bucurie aceasta să facă, iară nu suspinând, că aceasta nu vă easte voao de folos.

18 Rugaţi-vă pentru noi, că nădăjduim că bună cunoştinţă avem, întru toate binevoind a petreace.

19 Şi mai mult vă rog să faceţi aceasta, ca făr’ de zăbavă să mă întorc la voi.

20 Iară Dumnezeul păcii, Carele au scos din morţi pre Păstoriul oilor, Cel mare întru sângele Legii ceii veacinice, pre Domnul nostru Iisus,

21 Să vă facă pre voi desăvârşit, întru tot lucrul bun, ca să faceţi voia Lui, făcând întru voi ce e plăcut înaintea Sa, prin Iisus Hristos, Căruia easte mărirea în veacul veacilor. Amin.

22 Ci vă rog pre voi, fraţilor, priimiţi cuvân-tul mângăierii, că pre scurt am scris voao.

23 Că ştiţi că fratele Timoteiu easte slobod, cu carele (de va veni mai curând) voiu vedea pre voi.

24 Închinaţi-vă tuturor mai-marilor voştri şi tuturor sfinţilor, închină-să voao cei ce sânt din Italiia.

25 Darul cu voi toţi! Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.