×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ EVREI

Capitolul 11

Minunat laudă credinţa din Faptele Părinţilor, din începutul lumii până la David şi proroci. Şi preste tot, câte au lucrat şi au pătimit prin credinţă, şi încă n-au luat răsplătire deplin.

1 Iară credinţa easte adeverirea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute.

2 Că întru aceasta sânt mărturisiţi cei de demult.

3 Prin credinţă priceapem că s-au întemeiat veacurile cu cuvântul lui Dumnezeu, de s-au făcut din ceale nevăzute ceale ce să văd.

4 Cu credinţa, mai multă jertvă Avel decât Cain au adus lui Dumnezeu, pentru carea au fost mărturisit că au fost drept, mărturisind Dumnezeu de darurile lui şi, pentru aceaea, după ce au murit, încă grăiaşte.

5 Cu credinţa Enoh s-au mutat, ca să nu vază moarte, şi nu s-au aflat, pentru că l-au mutat pre el Dumnezeu, că mai înainte de mutarea lui au fost mărturisit că au plăcut lui Dumnezeu.

6 Iară făr’ de credinţă nu easte cu putinţă a plăcea lui Dumnezeu, că deatoriu easte cel ce să apropie la Dumnezeu să crează cum că easte şi celor ce-L caută pre El easte dătătoriu de plată.

7 Prin credinţă, răspuns luând Noe despre ceale care încă nu era văzute, temându-să, au făcut corabie spre mântuirea casii sale, prin carea au osindit lumea şi dreptăţii ceii după credinţă s-au făcut moştean.

8 Cu credinţa, cel ce s-au chemat Avraam au ascultat, de au ieşit la locul care era să-l ia întru moştenire şi au ieşit neştiind unde mearge.

9 Cu credinţa au mers Avraam la Pământul Făgăduinţii, ca la una strein în corturi lăcuind cu Isaac şi cu Iacov, cu cei dimpreună moştenitori ai aceiiaşi făgăduinţă;

10 Că aştepta cetatea, carea are temelie, a căriia meşter şi făcătoriu easte Dumnezeu.

11 Cu credinţa, şi însa Sara puteare spre zămislirea seminţii au luoat şi preste vreamea vârstei au născut, de vreame ce au socotit că credincios easte Cel ce au făgăduit.

12 Pentru aceaea, şi dintru unul, şi acela încă mai mort fiind, s-au născut „ca stealele ceriului cu mulţimea şi ca năsipul cel făr’ de număr de pre lângă mare”.

13 Prin credinţă, aceştia toţi au murit, neluând făgăduinţele, ci de departe văzindu-le şi închinându-se lor şi mărturisind că streini şi nemearnici sânt pre pământ.

14 Că cei ce grăiesc unele ca aceastea arată că moştenire caută.

15 Şi de ş-ar fi adus aminte de aceaea dintru carea ieşise, avea vreame să se întoarcă.

16 Iară acum, de cea mai bună doresc, adecă de cea cerească. Pentru aceaea, nu să ruşinează de aceaea Dumnezeu a Să chema Dumnezeul lor, că le-au gătit lor cetate.

17 Cu credinţa au adus Avraam pre Isaac, când au fost ispitit, şi pre cel unul născut aducea jertvă, carele luoasă făgăduinţele.

18 Cătră carele s-au zis că „Întru Isaac să va numi ţie sămânţa”.

19 Socotind că putearnic easte Dumnezeu şi din morţi a scula, pentru aceaea, pre acela şi spre pildă l-au luoat.

20 Cu credinţa de ceale viitoare au blagoslovit Isaac pre Iacov şi pre Isav.

21 Cu credinţa, Iacov, murind, au blagoslovit pre fieştecarele fecior a lui Iosiv şi s-au închinat pre vârful toiagului lui.

22 Cu credinţa, Iosiv, murind, au făcut pomenire de ieşirea fiilor lui Israil şi pentru oasele sale au poruncit.

23 Cu credinţa, Moisi, când s-au născut, trei luni au fost ascuns de părinţii săi, căci l-au văzut prunc frumos şi nu s-au temut de porunca împăratului.

24 Cu credinţa, Moisi, mare făcându-să, s-au lepădat a să zice fecior featei lui Faraon,

25 Şi mai bine au ales a pătimi cu norodul lui Dumnezeu, decât a avea dulceaţa păcatului cea trecătoare.

26 Mai mare bogăţie decât vistieriile Eghiptului socotind a fi ocara lui Hristos, că să uita la răsplătire.

27 Cu credinţa, au lăsat Eghiptul, netemându-să de urgiia împăratului, că pre Cel nevăzut ca cum L-ar fi văzut, Îl aştepta.

28 Cu credinţa, au făcut Paştile şi vărsarea sângelui, care pierdea pre cei întâiu născuţi, să nu să atingă de dânşii.

29 Cu credinţa, au trecut Marea Roşie ca pre uscat, a căriia ispită luând eghipteanii, s-au înecat.

30 Cu credinţa, zidurile Ierihonului au căzut, cu încungiurarea cea din şeapte zile.

31 Cu credinţa, Raav, curva, nu au perit împreună cu cei neascultători, priimind iscoadele cu pace.

32 Şi încă ce voiu mai zice, că nu-mi ajunge vreame a spune de Ghedeon şi de Varah şi de Sampson şi de Ieftae şi de David şi de Samuil şi de proroci,

33 Carii, prin credinţă, biruit-au împărăţii, lucrat-au dreptate, dobândit-au făgăduinţele, astupat-au gurile leilor,

34 Stâns-au putearea focului, scăpat-au de ascuţitul sabiei, întăritu-s-au din slăbiciune, făcutu-s-au tari în războaie, întors-au taberile străinilor în fugă;

35 Luoat-au muierile dintru înviiare pre morţii săi; şi unii s-au muncit, nepriimind slobozirea, ca să dobândească mai bună înviiare;

36 Iară alţii prin batjocură şi prin bătăi au luoat ispită, încă şi în legături şi în temniţe;

37 Ucişi au fost cu pietri, herestuitu-s-au, ispitiţi au fost cu ucidere de sabie, au murit, umblat-au în cojoace şi în piei de capre, lipsiţi fiind, năcăjiţi, de rău supăraţi,

38 (Cărora nu era lumea vreadnică) în pustii rătăcind şi în munţi şi în peşteri şi în crepăturile pământului.

39 Şi aceştia toţi mărturisiţi fiind prin credinţă, nu au luoat făgăduinţa.

40 Dumnezeu, ceva mai bun pentru noi mai înainte văzind ca să nu ia făr’ de noi săvârşirea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.