×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ EVREI

Capitolul 10

Pentru neîndestularea jărtvelor Vechiului Testament, au trebuit să se aducă cel Nou, cu a căruia numai o jărtvă să se şteargă toate păcatele, de carele, de nu ne vom lipi cu credinţa, nădeajdea, dragostea şi cu fapte bune, mai greu ne vom certa decât călcătorii Legii Vechi. Iară pre evrei îi laudă, că şi multe au pătimit, şi celor ce pătimea le-au ajutat.

1 Că, având Leagea umbra bunătăţilor celor viitoare, iar nu acelaşi chipul lucrurilor, cu aceleaşi jertve care pururea în toţi anii le aduc, niciodată pre cel ce să apropie nu poate să-i facă desăvârşit.

2 Că, într-alt chip, ar fi încetat a să aduce, pentru că n-ar avea mai mult nici o cunoştinţă de păcate cei ce slujesc, odată fiind curăţiţi?

3 Ci întru dânsele pomenire de păcate în fieştecare an să face.

4 Că nu poate sângele taurilor şi al ţapilor să iarte păcatele.

5 Pentru aceaea, întrând în lume, zice: „Jertva şi aducerea nu ai voit, iară trup Mi-ai întemeiat.

6 Arderile de tot şi pentru păcat nu ai voit.

7 Atunci am zis: Iată, viu ( în capul cărţii, easte despre Mine), ca să fac, Dumnezeule, voia Ta”.

8 Mai sus, zicând că: „Jertva şi aducerea şi arderile de tot şi pentru păcat nu ai voit, nici ai poftit”, ceale ce să aduc după Leage,

9 Atunci au zis: „Iată, viu ca să fac, Dumnezeule, voia Ta”. Ia cea dintâiu, ca să puie cea de a doao.

10 Întru carea voie sântem sfinţiţi prin jertvirea trupului lui Iisus Hristos, o dată.

11 Şi tot preotul stă în toate zilele de slujeaşte şi de multe ori aduce acealeaşi jertve, care niciodată nu pot să curăţască păcatele.

12 Iară Acesta, o jertvă aducând pentru păcate, în veaci au şezut de-a dreapta lui Dumnezeu.

13 Încă aşteptând până când să vor pune vrăjmaşii Lui aşternut picioarelor Lui,

14 Că cu o jertvă au săvârşit pururea pre cei ce să sfinţesc.

15 Şi ne mărturiseaşte noao şi Duhul Sfânt, că după ce mai înainte au zis:

16 „Acesta easte aşezământul de leage, care voiu face cu ei după zilele acealea, zice Domnul, dând legile Meale în cugetele lor şi în inimile lor le voiu scrie pre eale”.

17 Apoi zice: „Şi de păcatele lor şi fărdelegile lor mai mult nu-Mi voiu aduce aminte”.

18 Iară unde easte iertare de aceastea, mai mult nu easte jertvă pentru păcat.

19 Drept aceaea, fraţilor, având îndrăzneală a întra întru ceale sfinte prin sângele lui Iisus Hristos,

20 Pre cale noao şi vie, carea o au înnoit noao prin catapeteazmă, adecă prin trupul Său,

21 Şi preot mare preste Casa lui Dumnezeu,

22 Să ne apropiem cu inimă adevărată întru plinirea credinţii, fiind curăţiţi în inimi de cunoştinţa cea rea,

23 Şi spălaţi în trup cu apă curată. Să ţinem mărturiia nădejdii nesmintită (că credincios easte Cel ce au făgăduit),

24 Şi să cunoaştem unul pre altul spre îndemnarea dragostii şi a faptelor bune,

25 Nepărăsind adunarea noastră, cum au unii obiceaiu, ci îndemnând unul pre altul şi cu atâta mai mult, cu cât vedeţi apropiindu-să zioa.

26 Că, păcătuind noi de bunăvoie după ce am luoat cunoştinţa adevărului, nu mai rămâne jertvă pentru păcate,

27 Ci o aşteptare oarecarea înfricoşată a judeţului şi iuţimea focului care va să mistuiască pre cei protivnici,

28 Lepădându-să cineva de Leagea lui Moisi, făr’ de milă, prin doao sau trei mărturii, moare.

29 Socotiţi cu cât mai mult să va sluji spre mai amară muncă cel ce au călcat pre Fiiul lui Dumnezeu, şi au socotit a fi spurcat sângele legii cu care s-au sfinţit, şi au defăimat darurile Duhului.

30 Că ştim pre Cel ce au zis: „A Mea easte răsplătirea, Eu voiu răsplăti”, zice Domnul. Şi iarăşi: „Domnul va judeca pre norodul Său”.

31 Înfricoşat lucru easte a cădea în mâinile Dumnezeului celui viu.

32 Iară aduceţi-vă aminte de zilele ceale mai dinainte, întru care, luminându-vă, multă luptă de patimi aţi răbdat,

33 De o parte, cu ocări şi cu necazuri priveală făcându-vă, iară de altă parte, părtaşi făcându-vă celor ce vieţuiesc aşa.

34 Pentru că aţi şi pătimit împreună cu legăturile meale şi jefuire de averile voastre cu bucurie aţi priimit, ştiind că veţi avea voi avuţie în ceriuri mai bună şi stătătoare.

35 Nu lăpădaţi, dară, nădăjduirea voastră, carea are mare răsplătire.

36 Că trebuie să aveţi răbdare, ca, voia lui Dumnezeu făcând, să luoaţi făgăduinţa.

37 „Că încă puţin, oarece, Cel ce easte să vie va veni şi nu va zăbovi;

38 Iară dreptul din credinţă va fi viu. Şi de se va îndoi, nu va plăcea sufletului Mieu într-însul”.

39 Iară noi nu sântem ai îndoirii spre perire, ci ai credinţii spre câştigarea sufletului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.