×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ TIMOTEIU 2

Capitolul 3

Înainte vesteaşte că vor fi oameni învăluiţi cu multe fealiuri de păcate, carii, înşelând fămeile, să vor împro-tivi adevărului. Iară pre Timoteiu îndeamnă ca cu pilda sa să se nevoiască spre fapte bune şi spre suferire în izgonirea şi de folosul Sfintelor Scripturi.

1 Iară aceasta să ştii, că, în zilele ceale de apoi, să vor scula vremi primejdioase.

2 Şi vor fi oameni iubitori de sineşi, iubitori de argint, măreţi, trufaşi, Iuda hulitori, de părinţi neascultători, nemulţămitori, necuraţi,

3 Făr’ de dragoste, nepriimitori de pace, obraznici, neînfrânaţi, nedomeastici, neiubitori de bine,

4 Vânzători, iuţi, îngâmfaţi, iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu,

5 Având chipul creştinătăţiia, iară putearea ei tăgăduind; şi de aceştia te fereaşte.

6 Că dintru aceştia sânt cei ce să vâră prin case şi duc în robie pre muieruşele ceale îngreoiate de păcate, ceale ce să poartă cu multe fealiuri de pofte,

7 Carii pururea învaţă şi niciodată a veni la cunoştinţa adevărului nu pot.

8 În ce chip şi Ianis şi Iamvris s-au împrotivit lui Moisi, aşea şi aceia stau împrotiva adevărului, oameni stricaţi la minte fiind, nelămuriţi în credinţă.

9 Ci nu vor procopsi mai mult, că nebuniia lor arătată va fi tuturor, precum şi a acelora au fost.

10 Iară tu ai urmat învăţătura mea, viiaţa şi aşezământul, credinţa, răbdarea cea multă, dragostea, îngăduinţa,

11 Goanele, chinurile, care mi s-au făcut mie în Antiohiia şi în Iconiia şi în Listra; ce fealiu de goane am luoat; şi din toate m-au izbăvit Domnul.

12 Şi toţi carii voiesc cu bună-credinţă a vieţui în Iisus Hristos goniţi vor fi.

13 Iară oamenii cei răi şi amăgitori vor procopsi spre mai rău, carii înşală şi singuri să înşală.

14 Iară tu petreci întru ceale ce ai învăţat şi care sânt încredinţate ţie, ştiind de la cine te-ai învăţat,

15 Şi fiindcă de prunc ştii Sfintele Scripturi, care pot să te înţelepţască spre mântuire, prin credinţa carea easte întru Hristos Iisus.

16 Toată Scriptura de Dumnezeu easte însuflată şi de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre deprinderea carea easte întru dreptate,

17 Ca să fie deplin omul lui Dumnezeu, spre tot lucrul bun gătit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.