×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ TIMOTEIU 2

Capitolul 2

Îndeamnă pre Timoteiu a învăţa pre alţii ceale ce de la el le-au auzit şi a pătimi pentru Hristos, aducându-şi aminte de răsplătirea cea viitoare şi de înviiarea lui Hristos. Să se ferească de prigoniri şi de vorbe deşearte, şi de nebunele întrebări ale legii; despre casa cea mare, ce are multe fealiuri de vase.

1 Tu, dară, fiiul mieu, întăreaşte-te în darul cel întru Hristos Iisus.

2 Şi ceale ce ai auzit de la mine prin multe mărturii, aceastea le încredinţază la oameni credincioşi, carii îndestulaţi vor fi şi pre alţii a învăţa.

3 Tu, dară, pătimeaşte ca un bun viteaz al lui Iisus Hristos.

4 Nimenea ostaş fiind să ameastecă cu lucruri lumeşti, ca celui ce strânge oaste să placă.

5 Şi, de să şi osteaşte cineva, nu să încununează, de nu să va oşti după leage.

6 Plugariului carele să osteneaşte să cade întâiu el din roadă să mănânce.

7 Înţeleage ceale ce-ţi grăiesc: Dea-ţi, dară, ţie Domnul înţeleagere întru toate.

8 Adu-ţi aminte de Domnul Iisus Hristos, Carele S-au sculat din morţi din seminţiia lui David, după Bunăvestirea mea,

9 Întru carea pătimesc până la legături ca un făcătoriu de rău, ci cuvântul lui Dumnezeu nu să leagă.

10 Pentru aceasta, toate le rabd pentru cei aleşi, ca şi aceia să dobândească mântuirea, carea easte în Hristos Iisus, cu mărire veacinică.

11 Credincios e cuvântul, că de am murit împreună cu Hristos, împreună cu Dânsul vom şi înviia.

12 De răbdăm împreună cu Dânsul, vom şi împărăţi, de ne vom lăpăda de El, şi El Să va lăpăda de noi.

13 De nu creadem, El credincios rămâne, a Să tăgădui pre Sine Însuşi nu poate.

14 Aceastea să-i îndemni, mărturisindu-le înaintea lui Dumnezeu, să nu te priceşti în cuvinte care lucru de nici o treabă nu easte, fără numai spre surparea celor ce aud.

15 Nevoiaşte-te să te arăţi pre tine însuţi lămurit înaintea lui Dumnezeu, lucrătoriu neruşinat, drept îndreptând cuvântul adevărului.

16 Iară de cuvintele ceale deşarte, spurca-te, te fereaşte, că procopsesc spre mai mare păgânătate.

17 Şi cuvântul lor, ca gangrena hrană găseaşte, dintre carii easte Imeneiu şi Filit,

18 Carii de la adevăr au rătăcit, zicând că înviiarea s-au făcut şi turbură credinţa oarecărora.

19 Iară temeliia cea tare a lui Dumnezeu stă, având peceatea aceasta: „Cunoscut-au Domnul pre cei ce sânt ai Lui”. Şi: „Să se depărteaze de la nedreptate tot cel ce numeaşte numele Domnului”.

20 Iară în casa mare nu sânt numai vase de aur şi de argint, ci şi de lemn şi de lut; şi unele sânt spre cinste, iară altele spre necinste.

21 Deci, de să va curăţi cineva pre sine dintru aceastea, fi-va vas de cinste sfinţit şi de bună treabă stăpânului, spre tot lucrul bun gătit.

22 Şi de poftele tinereaţelor fugi, şi ur-mează dreptatea, credinţa, dragostea, pacea, cu toţi cei ce chiiamă pre Domnul din inimă curată.

23 Iară de întrebările nebune şi neînţeleapte să te fereşti, ştiind că nasc vrăjbi.

24 Şi slugii Domnului nu să cade să se sfădească, ci blând să fie cătră toţi, învăţătoriu, nu iute,

25 Cu blândeaţe certând pre cei protivnici, ca, doară, cândva le-ar da lor Dumnezeu pocăinţă spre cunoştinţa adevărului.

26 Şi să scape din cursa diiavolului, prinşi fiind ei de dânsul spre a lui voie.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.