×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ TIMOTEIU 1

Capitolul 6

Slugile trebuie să asculte de stăpânii săi, sau vor fi credincioşi, sau necredincioşi. Trebuie a fugi de cei ce, lăsând aceastea, învaţă ceale deşarte; câtă răutate aduce lăcomiia, de carea ferindu-să Timoteiu, îl îndeamnă spre deprinderea faptelor celor bune, ţiind credinţa, carea în botez o au mărturisit. Şi aceaste porunci să le ţie până în sfârşit; iară pre cei bogaţi înfrănându-i de mândrie, să-i îndeamne spre milostenie.

1 Câţi sânt supt jug slugi să socotească pre stăpânii săi vreadnici de toată cinstea, ca să nu să hulească numele lui Dumnezeu şi învăţătura.

2 Şi carii au stăpâni credincioşi să nu-I hulească, că fraţi sânt, şi mai vârtos să le slujească, căci credincioşi sânt şi iubiţi carii facerea de bine o priimesc, aceastea învaţă şi îndeamnă.

3 Iară de învaţă cineva într-alt chip şi nu să lipeaşte de cuvintele ceale sânătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos şi de învăţătura carea easte după evlavie,

4 Acela s-au trufit neştiind nimica, ci bolnăvindu-să întru întrebări şi în cuvinte de prigonire, din care să face pisma, pricirea, hulele, prepusurile ceale reale,

5 Cuvintele ceale răzvrătite ale oamenilor celor stricaţi de minte şi lipsiţi de adevăr, carii socotesc că easte agoniseală creştinătatea. Depărtează-te de la unii ca aceia.

6 Însă easte câştig mare credinţa cea bună cu îndestularea statului său.

7 Că nimic nu am adus în lume; adevărat easte că nici a duce ceva putem;

8 Ci având de mâncare şi îmbrăcăminte, Ecli. cu aceastea îndestulaţi să fim.

9 Iară cei ce vor să se îmbogăţască cad în ispite şi în curse şi în pofte multe, făr’ de treabă şi vătămătoare, care cufundă pre oameni în perire şi piiardere.

10 Că rădăcina tuturor răutăţilor easte iubirea de argint, carea unii, poftindu-o, au rătăcit de la credinţă şi s-au pătruns cu dureri multe.

11 Iară tu, omul lui Dumnezeu, fugi de aceastea şi urmează dreptatea, evlaviia, credinţa, dragostea, răbdarea, blăndeaţele.

12 Luptă-te lupta cea bună a credinţii, apucă-te de viiaţa de veaci, la carea şi chemat eşti, şi ai mărturisit mărturisirea cea bună înaintea a multe mărturii.

13 Poruncescu-ţi înaintea lui Dumnezeu, Cel ce înviiază toate, şi înaintea lui Hristos Iisus, Carele au mărturisit înaintea lui Pilat din Pont bună mărturisire,

14 Să păzeşti tu porunca nespurcată şi făr’ de prihană până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos,

15 Carea în vremile sale o va arăta Cel fericit şi sângur putearnic, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.

16 Carele sângur are nemurire şi vieţuiaşte întru lumină neapropiiată, pre Carele nimenea dintre oameni nu L-au văzut, nici poate să-L vază, Căruia cinste şi stăpânire veacinică! Amin.

17 Celor bogaţi în veacul de acum porunceaşte-le să nu să înalţă cu mintea, nici să nădăjduiască întru avuţiia cea nestătătoare, ci întru Dumnezeul cel viu, Carele ne dă noao toate de prisosit spre desfătare.

18 Să facă bine, să se îmbogăţească în fapte bune, să fie lezne dătători, împărtăşitori.

19 Agonisindu-şi lor temelie bună în cel viitoriu, ca să ia viiaţa de veaci.

20 O, Timoteie! Lucrul cel încredinţat ţie păzeaşte-l, depărtându-te de glasurile deşearte ceale spurcate şi de vorbele ceale protivnice ale ştiinţii ceii cu nume mincinos.

21 Cu carea unii lăudându-să în credinţă au rătăcit. Darul cu tine. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.