×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ TIMOTEIU 1

Capitolul 5

Învaţă cum pre bătrâni, bătrâne şi featele trebuie să le povăţuiască, şi iară văduvele ceale mai bătrâne şi mai tinere; şi de cuvioasele trebuinţe în aleagerea văduvei; preoţii cei ce bine slujesc în rânduiala sa îndoit să-i cinstească, nici să priimească lezne pâra împrotiva preotului; ci pre cei ce păcătuiesc la vedeare să-i mustre. Aceaste porunci să le ţie, nimărui mâinile curând puind. Cu puţin vin să trăiască. Şi despre multe fealiuri de păcate omeneşti.

1 Pre cel bătrân nu-l înfrunta, ci-l mângâie ca pre un părinte; pre cei tineri, ca pre nişte fraţi.

2 Pre ceale bătrâne, ca pre nişte maice, pre ceale tinere, ca pre nişte sorori întru toată curăţiia.

3 Pre văduve cinsteaşte, pre ceale ce sânt adevărat văduve.

4 Iar de are vreo văduvă feciori sau nepoţi, să se înveaţe întâiu a-şi chivernisi casa sa întru buna creştinătate şi să dea răspletiri părinţilor; că aceastea easte bună şi priimită înaintea lui Dumnezeu.

5 Şi ceaea ce easte adevărat văduvă şi singură lăsată nădăjduiaşte întru Dumnezeu şi să zăboveaşte întru rugăciuni şi în ceareri noaptea şi zioa.

6 Iară ceaea ce petreace întru desfătare de vie easte moartă.

7 Şi aceastea le vesteaşte, ca să fie făr’ de prihană.

8 Iară cine nu poartă grije de ai săi şi mai vârtos de cei de ai casii sale, de credinţă s-au lăpădat, şi mai rău easte decât cel necredincios.

9 Şi văduva să se aleagă nu mai puţin de şasezeci de ani, carea au fost unui bărbat muiare;

10 Întru fapte bune fiind mărturisită, de va fi crescut feciori, de va fi priimit pre străini, de va fi spălat picioarele sfinţilor, de au mân-găiat pre cei întristaţi, de va fi umblat după toată fapta bună.

11 Iară de văduvele ceale tinere te fereaşte, căci, când să înfierbintează împrotiva lui Hristos, vor să se mărite.

12 Având osândă, căci credinţa cea dintâiu au lepădat.

13 Aşijderea, şi făr’ de lucru fiind, să învaţă a umbla din casă în casă, şi nu numai făr’ de lucru fiind, ci şi limbute şi iscoditoare, grăind ceale ce nu să cad.

14 Drept aceaea, voiu ca ceale tinere să se mărite, fii să nască, ca să se chivernisească, ca să nu dea nici o pricină protivnicului spre hulă.

15 Că, iată, unele s-au întors în urma satanii.

16 Iară de are vreun credincios sau vreo credincioasă văduve, să le ajute lor, ca să nu să îngreoiaze besearica, ca celor ce sânt adevărat văduve să nu le lipsască.

17 Preoţii cei ce-şi ţin bine deregătoriia cu îndoită cinste să se cinstească, mai ales cei ce să ostenesc în cuvânt şi întru învăţătură.

18 Că zice Scriptura: „Boului ce trieră să nu-i legi gura”, şi: „Vreadnic easte lucrătoriul de plata sa”.

19 Împrotiva preotului pâră nu luoa, fără numai prin doao sau trei mărturii.

20 Pre cei ce păcătuiesc ceartă-i înaintea tuturor, ca şi ceialalţi frică să aibă.

21 Mărturisesc înaintea lui Dumnezeu şi a Domnului Iisus Hristos şi a îngerilor Lui, celor aleşi, ca să păzeştiaceastea fără de căutare în faţă, nimica făcând după plecare.

22 Mâinile curând nimănui să nu le pui, nici te face părtaş în păcate străine, pre tine curat te păzeaşte.

23 De acum să nu beai apă, ci cu puţintel vin trăiaşte pentru stomahul tău şi pentru deasele tale slăbiciuni.

24 Ale unor oameni, păcatele sânt arătate, care merg mai înainte la judecată, iară ale unora şi în urmă vin.

25 Aşa şi faptele ceale bune arătate sânt, şi ceale ce sânt într-alt chip a să ascunde nu să pot.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.