×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ TIMOTEIU 1

Capitolul 1

Înnoiaşte porunca cea dată lui Timoteiu, atrage pre unii de către răzvrătitoarea învăţătură şi a le da cea sânătoasă. Leagea s-au pus pentru cei nedrepţi. Mulţămeaşte lui Dumnezeu că pre el de la gonirea bisearicii la apostolie l-au chemat. Care au dobândit milă ca să se areate îndelungă răbdarea lui Dumnezeu spre întoarcerea păcătoşilor. Îndeamnă pre Timoteiu să fie viteaz ostaş.

1 Pavel, apostolul lui Iisus Hristos, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitoriului nostru şi a Domnului Iisus Hristos, nădejdii noastre,

2 Lui Timoteiu, adevăratului fiiu întru credinţă: Dar, milă, pace de la Dumnezeu, Părintele nostru, şi de Hristos Iisus, Domnul nostru!

3 Precum te-am rugat să rămâi în Efes, când mergeam în Machidoniia, ca să porunceşti unora să nu înveaţe într-alt chip,

4 Nici să se uite la bazne şi la numerile neamurilor celor fără de sfârşit, care mai vârtos fac întrebări, decât zidirea lui Dumnezeu, carea easte întru credinţă.

5 Iară plinirea poruncii easte dragostea din inimă curată şi din cunoştinţă bună şi din credinţă nefăţarnică,

6 De la care unii rătăcind s-au întors la cuvinte deşearte,

7 Vrând să fie învăţători de leage, neînţele-gând nici ceale ce grăiesc, nici de ceale ce întăresc.

8 Iară ştim că leagea easte bună, de o ţine cineva cum să cuvine.

9 Ştiind aceasta, că dreptului leage nu să pune, ci celor făr’ de leage şi celor nesupuşi, celor răi şi păcătoşilor, nedrepţilor şi spurcaţilor, ucigătorilor de tată şi ucigătorilor de mumă, ucigătorilor de oameni,

10 Curvarilor, celor ce să culcă cu bărbaţi, tâlharilor, mincinoşilor, celor ce jură cu strâmbul, şi alt orice să împrotiveaşte învăţăturei ceii sânătoasă,

11 După Evangheliia mărirei a Fericitului Dumnezeu, carea mi s-au încredinţat mie.

12 Şi mulţămesc Celui ce m-au întărit pre mine, lui Hristos Iisus, Domnului nostru, că credincios m-au socotit puindu-mă întru slujbă,

13 Pre mine, cel ce eram mai înainte hulitoriu şi gonitoriu şi ocărâtoriu. Ci am fost miluit că, neştiind, am făcut întru necredinţă.

14 Şi prea s-au înmulţit darul Domnului nostru cu credinţa şi cu dragostea cea întru Hristos Iisus.

15 Credincios e cuvântul şi de toată priimirea vreadnic, că Hristos Iisus au venit în lume să mântuiască pre păcătoşi, dintru carii cel dintâiu sânt eu.

16 Ci pentru aceasta am fost miluit, ca întru mine întâiu să arate Iisus Hristos toată îndelunga răbdare întru pilda celor ce vor să crează întru Dânsul spre viiaţa de veaci.

17 Iară Împăratului veacilor, Celui nemuritoriu, Celui nevăzut, unuia Preaînţeleptului Dumnezeu, cinste şi mărire, în veacii veacilor! Amin.

18 Fiiule Timotie, această poruncă dau ţie, ca, după prorociile care s-au făcut despre tine mai înainte, să te oşteşti într-însele bună oştire,

19 Având credinţă şi bună cunoştinţă, carea unii, lăpădându-o, din credinţă au căzut;

20 Dintru carii easte Imenei şi Alexandru, pre carii i-am dat satanei, ca să se înveaţe a a nu huli.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.