×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ TESALONICHEANI 2

Capitolul 3

Pofteaşte ca să se roage pentru el, nădăjduind că vor ţinea poruncile lui, şi-i dojeneaşte să se ferească de creştinii cei ce nu vrea să ţie rânduialele Lui, nici cu mâinile a lucra, care încă şi însuşi Pavel, fiind la ei, au făcut. Însă să păzeaşte să nu-i socotească pre unii ca aceia ca pre nepriiatini, ci ca pre fraţi să-i cearte.

1 Iară ce mai easte, fraţilor, rugaţi-vă pentru noi, ca cuvântul Domnului să cură şi să se mărească, ca şi întru voi,

2 Şi ca să ne izbăvim de oamenii cei răi şi vicleani, că nu easte a tuturor credinţa.

3 Iară credincios e Domnul, Carele va întări pre voi şi va păzi de cel rău.

4 Iară avem nădeajde întru Domnul de voi, că ceale ce poruncim voao le şi faceţi şi le veţi şi face.

5 Iară Domnul să îndrepteaze inimile voastre spre dragostea lui Dumnezeu şi răbdarea lui Hristos.

6 Iară poruncim voao, fraţilor, întru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să vă osibiţi voi de tot fratele, carele umblă fără de rânduială, şi nu după învăţătura carea au luoat de la noi.

7 Că înşivă ştiţi cum să cade voao să urmaţi noao, că noi nu am umblat făr’ de rânduială întră voi,

8 Nici am mâncat de la cineva pâne în dar, ci întru osteneală şi în nevoinţă, noaptea şi zioa lucrând, ca să nu îngreoiem pre cineva din voi.

9 Nu ca cum nu am fi avut puteare, ci ca pre noi să ne dăm pildă voao, ca să urmaţi noao.

10 Că şi când eram la voi, aceasta am poruncit voao, ca, deaca nu va cineva să lucreaze, nici să mănânce.

11 Că auzim că oarecarii umblă la voi făr’ de rânduială, nelucrând nimica, ci cu amăgituri purtându-să.

12 Şi unora ca aceştia poruncim şi-i rugăm întru Domnul nostru Iisus Hristos ca, cu linişte lucrând, să-şi mănânce pâinea sa.

13 Iară voi, fraţilor, nu vă leneviţi a face bine.

14 Iară de nu ascultă cineva de cuvântul nostru, pre acela prin scrisoare să-l însemnaţi şi să nu vă însoţiţi cu el, ca să se ruşineaze.

15 Şi să nu-l aveţi ca pre un vrăjmaş, ci să-l învăţaţi ca pre un frate.

16 Iară însuşi Domnul păcii să vă dea voao pace pururea în tot chipul! Domnul fie cu voi, cu toţi!

17 Închinăciune cu mâna mea, a lui Pavel, carea easte semn în toată cartea. Aşea scriu.

18 Darul Domnului nostru Iisus Hristos cu voi toţi! Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.