×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ TESALONICHEANI 1

Capitolul 4

Îi îndeamnă să ţie poruncile care li s-au dat şi contenindu-să de curvie, unul pre altul iubind, şi cu mânile lucrând, ca să nu să silească a avea lipsă de cineva. Învaţă modrul învierii noastre, ca să nu să chinuiască cu nehotărâtă întristare pentru cei ce mor.

1 Iară ce mai easte, fraţilor, vă rugăm pre voi şi vă îndemnăm în Domnul Iisus, precum aţi luoat de la noi, cum să cade voao a umbla şi a plăcea lui Dumnezeu, ca să vă sporească mai mult.

2 Că ştiţi ce porunci am dat voao prin Domnul Iisus.

3 Că aceasta easte voia lui Dumnezeu, sfinţirea voastră, ca să vă feriţi de curvie.

4 Şi să ştie fieştecarele din voi a-şi stăpâni vasul său întru sfinţenie şi în cinste,

5 Nu întru patima poftii, ca şi păgânii, carii nu cunosc pre Dumnezeu.

6 Şi să nu asuprească, nici să înşeale în vreun lucru pre fratele său, de vreame ce răsplătitoriu easte Domnul de toate aceastea, precum şi mai înainte am zis voao şi am mărturisit.

7 Că nu ne-au chemat pre noi Dumnezeu spre necurăţie, ci spre sfinţenie.

8 Drept aceaea, cel ce defăimează aceas-ta nu pre om defăimează, ci pre Dumnezeu, Carele au dat pre Duhul Său cel Sfânt întru noi.

9 Iară pentru iubirea de fraţi, nu trebuie a scrie voao, că singuri voi învăţaţi sânteţi de la Dumnezeu ca să iubiţi unul pre altul.

10 Pentru că şi faceţi aceasta spre toţi fraţii, carii sânt în toată Machidoniia, iară Ioan vă rugăm pre voi, fraţilor, să adaogeţi mai mult.

11 Şi cu dragoste să vă nevoiţi, ca să fiţi cu linişte şi să faceţi ale voastre şi să lucraţi cu mâinile voastre, precum am şi vestit voao.

12 Ca să umblaţi cu bună cinste cătră cei din afară şi de la nimenea nimica să nu poftiţi.

13 Iară nu voiu să nu ştiţi voi, fraţilor, pentru cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi, ca şi ceialalţi, carii nu au nădeajde.

14 Că de creadem că Iisus au murit şi au înviiat, aşea şi Dumnezeu pre cei adormiţi întru Iisus aduce-i-va împreună cu El.

15 Că aceasta grăim voao cu cuvântul Domnului, că noi, cei vii, carii vom fi rămaşi întru venirea Domnului, nu vom întreace pre cei adormiţi.

16 Că Însuşi Domnul, întru poruncă, cu glasul arhanghelului şi întru trâmbiţa lui Dumnezeu, Să va pogorî din ceriu, şi cei morţi întru Hristos vor înviia întâiu.

17 După aceaea, noi, cei vii, carii vom fi rămaşi împreună cu dânşii, ne vom răpi în nori întru întimpinarea Domnului în văzduh şi aşea pururea cu Domnul vom fi.

18 Drept aceaea, mângăiaţi-vă unii pre alţii cu cuvintele aceastea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.