×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ TESALONICHEANI 1

Capitolul 2

Arată cât de drept le-au fost întru propoveduirea Evangheliei, dând laudă lui Dumnezeu, că, priimind cuvântul lui Dumnezeu, fără vicleşug l-au ţinut, multe pătimind de la cetăţeanii săi, ca besearica Iudeii de la jidovii carii şi pre Hristos şi pre toţi credincioşii gonesc. Arată şi cât de aprinsă dragoste are cătră dânşii.

1 Că singuri ştiţi, fraţilor, întrarea noastră la voi, că nu au fost înzădarnică.

2 Ci, întâiu pătimind şi ocărâţi fiind, (precum) în Filipi, am îndrăznit întru Dumnezeul nostrum a grăi cătră voi Evangheliia lui Dumnezeu cu multă nevoinţă.

3 Că îndemnarea noastră nu e dintru înşelăciune, nici din necurăţie, nici cu vicleşug,

4 Ci, precum ne-am adeverit de la Dumnezeu a fi credincioşi a priimi Evangheliia, aşea grăim, nu ca cum am plăcea oamenilor, ci lui Dumnezeu, Celui ce lămureaşte inimile noastre.

5 Că niciodată în cuvânt amăgitoriu nu am fost la voi, precum ştiţi, nici prin prilej de lăcomie, Dumnezeu e martor,

6 Nici căutând de la oameni mărire, nici de la voi, nici de la alţii, măcar că puteam să vă fiu voao cu greutate, ca apostolii lui Hristos.

7 Ci am fost cu linişte în mijlocul vostru,precum doica îşi încălzeaşte pre fiii săi.

8 Aşea, având inimă bună spre voi, am voit a vă da voao nu numai Evangheliia lui Dumnezeu, ci încă şi sufletele noastre, pentru că aţi fost noao iubiţi.

9 Că vă puteţi aduce aminte, fraţilor, de osteneala noastră şi de nevoinţa că, noaptea şi zioa lucrând, ca să nu îngreoiem pre cineva din voi, am propoveduit voao Evangheliia lui Dumnezeu.

10 Voi sânteţi mărturii, şi Dumnezeu, cum cu sfinţenie şi cu dreptate şi fără de prihană am fost voao, celor ce aţi crezut.

11 Precum ştiţi, cum pre unul fieştecarele din voi (ca un părinte pre fiii săi) v-am rugat şi v-am mângăiat.

12 Şi am mărturisit ca să umblaţi voi cu vrednicie lui Dumnezeu, Carele v-au chemat pre voi întru a Sa împărăţie şi mărire.

13 Drept aceaea, şi noi mulţămim lui Dumnezeu neîncetat, că, luând voi cuvântul ascultării de Dumnezeu de la noi, nu aţi luoat cuvânt omenesc, ci (precum easte adevărat) cuvântul lui Dumnezeu, carele şi lucrează întru voi, cei ce creadeţi.

14 Că voi, fraţilor, următori aţi fost besearicilor lui Dumnezeu, care sânt în Iudeea, în Hristos Iisus, că acealeaşi aţi pătimit şi voi de la cei de un neam cu voi, precum şi aceia de la jidovi,

15 Carii şi pre Domnul Iisus au omorât şi pre prorocii Săi şi pre noi ne-au gonit şi lui Dumnezeu spre plăceare nu au făcut şi tuturor oamenilor stau împrotivă,

16 Carii ne opresc pre noi să nu grăim neamurilor, ca să se măntuiască, ca să-şi plinească păcatele sale pururea. Sosit-au mâniia preste ei până în sfârşit.

17 Iară noi, fraţilor, rămâind lipsiţi de cătră voi, ca la o vreame de ceas cu faţa, nu cu inima, mai mult ne-am sârguit a vedea faţa voastră cu mare dor.

18 Pentru aceaea, am vrut să venim la voi, eu, adecă Pavel, o dată şi de doao ori, ci ne-au împiedecat satana.

19 Căci, carea easte nădeajdea noastră sau bucuriia sau cununa laudei? Au nu şi voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos, întru a Lui venire?

20 Că voi sânteţi mărirea noastră şi bucuriia.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.