×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ COLOSEANI

Capitolul 2

Îndeamnă să se păzască ca, nici cu vorbele, nici cu amăgirile filosofilor, celor ce vrea a-i trage la obiceaiurile legii, să nu să înşeale de cătră credinţa lui Hristos; prin Carele, de păcate şi de putearea diiavolului şi de iscălitura cea protivnică, s-au izbăvit, ca acum aşezământurile legii nici într-o preţuire să nu să aibă.

1 Că-mi easte voia să ştiţi voi câtă luptă am pentru voi şi pentru cei din Laodichiia şi câţi nu au văzut faţa mea în trup,

2 Ca să se mângâie inimile lor, legaţi fiind ei în dragoste şi întru bogăţiia plinirii înţăleagerii spre cunoştinţa tainei lui Dumnezeu şi a Tatălui şi a lui Hristos.

3 Întru Carele sânt toate vistieriile înţe-lepciunii şi ale ştiinţii ascunse.

4 Iară aceasta zic, ca nimenea pre voi să nu vă amăgească cu cuvinte prigonitoare.

5 Că, deşi sânt cu trupul depărtat, iară cu. duhul împreună cu voi sânt, bucurându-mă şi văzind rânduiala voastră şi tăriia credinţii voastre întru Hristos.

6 Deci, precum aţi luoat pre Hristos Iisus Domnul, întru Dânsul să umblaţi.

7 Înrădăcinaţi fiind şi zidiţi într-Însul şi întăriţi în credinţă, precum v-aţi învăţat, îndestulindu-vă într-însa cu mulţămită.

8 Vedeţi ca să nu vă amăgească pre voi cineva cu filisofiia şi cu înşelăciunea deşartă după obiceaiul oamenilor, după stihiile lumii, iară nu după Hristos.

9 Că întru Dânsul lăcuiaşte toată plinirea Dumnezeirii trupeaşte,

10 Şi sânteţi întru Dânsul plini, Carele easte capul a toată căpeteniia şi putearea.

11 Întru Carele sânteţi şi tăiaţi împrejur cu tăiare împrejur nefăcută de mână, întru dezbrăcarea trupului păcatelor cărnii, întru tăiarea împrejur a lui Hristos.

12 Îngropaţi fiind împreună cu El prin botez, întru Carele v-aţi şi sculat împreună prin credinţă cu lucrarea lui Dumnezeu, Carele L-au sculat pre El din morţi.

13 Şi pre voi, carii eraţi morţi întru păcate şi întru netăiarea împrejur a trupului vostru, v-au înviiat împreună cu Sâne, iertându-vă voao toate greşalele;

14 Ştergând cu învăţăturile zapisul cel asupra noastră, care era protivnic noao, şi pre acela l-au luoat din mijloc, răstignindu-l pre cruce.

15 Dezbrăcând căpeteniile şi puterile, i-au scos la vedeală cu îndrăzneală, biruindu-i întru sâne.

16 Nimene, dară, pre voi să nu vă judece pentru mâncarea sau beutura sau pentru partea sărbării sau pentru lunile noao sau pentru sâmbete,

17 Care sânt umbră celor viitoare, iară trupul a lui Hristos.

18 Nimene pre voi să nu vă amăgească, vrând, prin smerenie şi slujba îngerilor, ceale ce nu au văzut urmând, în deşert umflându-să din mintea trupului său,

19 Şi neţiind capul din care tot trupul cel cu închieturi şi cu legături încheiat şi alcătuit, creaşte creaştere lui Dumnezeu.

20 De aţi murit cu Hristos despre stihiile lumii, pentru ce ca cum aţi fi vieţuind în lume vă împreunaţi cu obiceaiurile?

21 Nu atinge, nici gusta, nici pipăi!

22 Care sânt toate spre stricăciune prin traiu, după poruncile şi învăţăturile oamenilor.

23 Care să par a avea înţălepciune întru slujba cea de voie şi întru smerenie şi întru nepărtinirea trupului, nu în vreo cinste spre saţiul trupului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.