×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ COLOSEANI

Capitolul 1

Auzind credinţa, dragostea şi nădeajdea coloseanilor, să roagă Apostolul pentru dânşii, ca întru ştiinţa lui Dumnezeu şi fapte bune desăvârşit să se facă; zice că Hristos easte chipul lui Dumnezeu, prin Carele toate s-au zidit şi Carele e capul besearicii, prin Carele toate s-au împăcat; îndeamnă, dară, ca neclătiţi în credinţă să rămâie, şi pre sâne să zice a fi rânduit slujitoriu lui Hristos, a propovedui taina cea din veac ascunsă şi acum arătată.

1 Pavel, apostolul lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu şi Timoteiu, fratele,

2 Celor ce sânt în Colos, sfinţilor şi credincioşilor fraţi întru Hristos: Dar, voao, şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos.

3 Mulţămim lui Dumnezeu şi Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, pururea pentru voi rugându-ne,

4 Auzind credinţa voastră întru Hristos Iisus şi dragostea carea aveţi cătră toţi sfinţii,

5 Pentru nădeajdea cea gătită voao în ceriuri, carea aţi auzit şi mai înainte întru cuvântul adevărului Evangheliei,

6 Care au ajuns la voi, precum şi întru toată lumea, şi easte făcând rod, precum şi întru voi, din zioa în carea aţi auzit şi aţi cunoscut darul lui Dumnezeu întru adevăr.

7 Precum v-aţi şi învăţat de la Epafra, iubitul cel dimpreună slugă cu noi, carele easte pentru voi credincios slujitoriu lui Hristos,

8 Carele ne-au şi arătat noao dragostea voastră întru Duhul.

9 Drept aceaea, şi noi, din ce zi am auzit, nu încetăm pentru voi rugându-ne şi cerând ca să vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, întru toată înţălepciunea şi ştiinţa duhovnicească,

10 Ca să umblaţi voi cu vrednicie Domnului spre toată plăcearea, întru tot lucrul bun, făcând roadă şi crescând întru cunoştinţa lui Dumnezeu.

11 Cu toată vârtutea întărindu-vă, după putearea mărirei Lui, întru toată îngăduirea, şi îndelungă răbdarea cu bucurie.

12 Mulţămind Tatălui, Carele vreadnici ne-au făcut pre noi spre împărtăşirea moşte-nirei sfinţilor întru lumină.

13 Carele ne-au scos pre noi din putearea întunearecului şi ne-au mutat la împărăţiia Fiiului dragostei Sale,

14 Întru Carele avem răscumpărare, prin sângele Lui, iertarea păcatelor,

15 Carele easte chipul lui Dumnezeu, Celui nevăzut, mai întâiu născut decât toată făptura.

16 Că întru Dânsul s-au zidit toate ceale din ceriuri şi ceale de pre pământ, ceale văzute şi ceale nevăzute, ori scaonele, ori domniile, ori căpeteniile, ori puterile, toate printr-Însul şi întru Dânsul s-au zidit.

17 Şi Acela easte mai înainte de toate, şi toate întru Dânsul sânt aşezate.

18 Şi El easte capul trupului besearicii, Cel ce easte începătură, întâiu născut din morţi, ca să fie întru toate începătoriu.

19 Că întru El bine au voit să lăcuiască toată plinirea.

20 Şi printr-Însul să împace toate cu Sâne, făcând pace prin sângele crucii Lui, printr-Însul, ori ceale de pre pământ, ori ceale din ceriuri.

21 Şi pre voi, carii eraţi oarecând înstreinaţi şi vrăjmaşi cu mintea întru lucruri reale, iară acum v-au împăcat,

22 În carnea trupului Lui prin moarte să vă puie pre voi sfinţi şi făr’ de prihană şi nevinovaţi înaintea Sa.

23 Numai de veţi rămânea întru credinţă întemeiaţi şi întăriţi şi nemişcaţi din nădeajdea Evangheliei, carea aţi auzit că s-au propoveduit la toată făptura, cea de supt ceriu, căriia m-am făcut eu, Pavel, slugă.

24 Acum, mă bucur întru patimile meale pentru voi şi plinesc lipsa năcazurilor lui Hristos, în trupul mieu pentru trupul Lui, care easte besearica,

25 Căriia m-am făcut eu slugă după isprăvniciia lui Dumnezeu, carea mi s-au dat mie spre voi, ca să plinesc cuvântul lui Dumnezeu,

26 Taina cea ascunsă din veaci şi din neamuri, carea acum s-au arătat sfinţilor Lui,

27 Cărora au voit Dumnezeu a le arăta carea easte bogăţiia mărirei tainei aceştiia întru neamuri, carele easte Hristos întru voi, nădeajdea mărirei.

28 Pre Carele noi propoveduim, dojenind pre tot omul şi învăţind pre tot omul întru toată înţălepciunea, ca să punem de faţă pre tot omul desăvârşit întru Hristos Iisus.

29 Întru ce mă şi ostenesc luptându-mă, după lucrarea Lui, carea să lucrează în mine întru puteare.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.