×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ FILIPISEANI

Capitolul 4

Îi îndeamnă spre statornicie şi bucuriia cea duhov-nicească, spre cucernicie, rugăciuni şi mulţămite, poftindu-le pacea lui Dumnezeu. Şi ca să ţie cu deadinsul toate ceale ce sânt ale lui Dumnezeu, lăudându-i, că toate ceale de lipsă i-au trimis lui prin Epafrodit.

1 Deci, fraţii miei cei iubiţi şi doriţi, bucuriia şi cununa mea, aşea să staţi întru Domnul, iubiţilor.

2 Pre Evodiia rog şi pre Sintihiia rog una să gândească întru Domnul.

3 Încă te rog şi pre tine, soaţă iubite, ajută celor ce s-au nevoit împreună cu mine întru Bunavestire, şi cu Climent şi cu ceialalţi împreună lucrători ai miei, a cărora nume sânt în cartea vieţii.

4 Bucuraţi-vă pururea întru Domnul, şi iară zic: Bucuraţi-vă!

5 Blândeaţele voastre să fie ştiute tuturor oamenilor. Domnul aproape easte.

6 De nimica să nu vă grijiţi, ci întru toate, prin rugă şi rugăciune cu mulţămită, cearerile voastre să fie cunoscute la Dumnezeu.

7 Şi pacea lui Dumnezeu, carea covâr-şeaşte toată mintea, va păzi inimile voastre şi cugetele voastre în Hristos Iisus.

8 Iară mai mult, fraţii miei, câte sânt adevărate, câte sânt de cinste, câte sânt dreapte, câte sânt curate, câte sânt iubite, câte sânt de bună laudă, orice faptă bună şi orice laudă, aceastea să gândiţi.

9 Ceale ce aţi învăţat şi aţi luoat şi aţi auzit şi aţi văzut întru mine, aceastea să le faceţi, şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.

10 Iară m-am bucurat întru Domnul foarte, că, iată, oarecând, aţi înflorit a purta grije de mine, precum aţi şi purtat, dar nu aţi avut vreame cu prilej.

11 Nu, doară, că pentru lipsa zic, că eu m-am deprins întru carele sânt îndestulat a fi.

12 Ştiu şi a mă smeri, ştiu şi a mă prisosi (întru tot, şi întru toate m-am învăţat) şi a mă sătura şi a flămânzi şi a avea de prisosit şi a fi lipsit.

13 Toate le pociu în Hristos, Cel ce mă întăreaşte.

14 Iară încăşi bine aţi făcut că v-aţi împărtăşit necazului mieu.

15 Şi ştiţi şi voi, filipiseanilor, că, la începutul Buneivestiri, când am ieşit din Machidoniia, nici o besearică nu s-au unit cu mine, în cuvântul dării şi al priimirii, fără numai voi singuri.

16 Că şi în Tesalonic, şi o dată şi de doao ori, mi-aţi trimis ceale de lipsă.

17 Nu că, doară, caută darea, ci caută rodul cel prisositoriu spre folosul vostru.

18 Că am luoat toate şi-mi ajunge. Umplu-tu-m-am luând de la Epafrodit ceale trimise de la voi, miros cu bună mireasmă, jertvă priimită, bine plăcută lui Dumnezeu.

19 Iară Dumnezeul mieu să plinească toată lipsa voastră după bogăţiia Sa întru mărire, prin Iisus Hristos.

20 Iară lui Dumnezeu şi Părintelui nostru, mărirea în veacii veacilor! Amin.

21 Închinaţi-vă la tot sfântul în Iisus Hristos, închină-să voao fraţii carii sânt împreună cu mine.

22 Închină-să voao toţi sfinţii, iară mai ales cei din casa chesariului.

23 Darul Domnului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toţi. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.