×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ FILIPISEANI

Capitolul 2

Spre o gândire, spre o dragoste, spre o voinţă şi spre o înţăleagere, foarte cu mare râvnă îi îndeamnă cu pilda lui Hristos, întru a Cui nume tot genunchele să pleacă, şi, ca cu frică să-şi agonisească mântuirea, să şi bucură împreună cu ei, că între cei răi vieţuiesc dumnezeiaşte; şi cu sâne, că are ucenici aşa buni, laudă pre Timoteiu pentru nevoinţa întru Bunavestire, aşijderea pre Enafrodit, pre carele îl trimite la ei, după ce s-au însânătoşat.

1 Deci, orice mângăiare întru Hristos easte, sau orice voie bună a dragostei, orice împărtăşire a Duhului, orice milostivire şi îndurare.

2 Pliniţi bucuriia mea, ca una să gândiţi, o dragoste având, cu o voie fiind, una înţălegând.

3 Nimica cu prigonire sau cu mărire deşeartă, ci cu smerenie unul pre altul socotind a fi mai de cinste decât pre sine.

4 Nu ale sale fieştecarele, ci şi ale altora fieştecine să căutaţi.

5 Că aceasta să se înţeleagă întru voi, carea şi întru Hristos Iisus,

6 Carele, în chipul lui Dumnezeu fiind, nu răpire S-au socotit pre Sine a fi El întocma cu Dumnezeu,

7 Ci S-au micşorat pre Sine, chipul robului luând, întru asemănarea omenească făcându-Să.

8 Şi cu închipuirea aflându-Să ca omul, smeritu-S-au pre Sine, ascultătoriu făcându-Să până la moarte, iară moartea crucii.

9 Pentru aceaea, şi Dumnezeu pre Dânsul L-au preaînălţat şi I-au dăruit Lui nume, care easte preste tot numele;

10 Ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se pleace, acelor cereşti şi acelor pământeşti şi acelor dedesupt.

11 Şi toată limba să mărturisască că Domnul Iisus Hristos easte, întru mărirea lui Dumnezeu-Tatăl.

12 Drept aceaea, iubiţii miei, precum pururea m-aţi ascultat, nu numai când eram de faţă, ci cu mult mai vârtos acum, întru depărtarea mea, cu frică şi cu cutremur lucraţi mântuirea voastră;

13 Că Dumnezeu easte Carele lucrează întru voi, şi ca să voiţi şi ca să săvârşiţi după buna-voinţă.

14 Toate să le faceţi făr’ de cârtire şi făr’ de îndoială.

15 Ca să fiţi făr’ de prihană şi întregi, şi fii lui Dumnezeu curaţi, în mijlocul neamului celui îndărătnic şi răzvrătit, între carii străluciţi ca nişte luminători în lume.

16 Cuvântul vieţii cuprinzându-l spre laudă mie în zioa lui Hristos, că nu în deşert am alergat, nici în deşert m-am ostenit.

17 Ci de mă şi jertvesc pentru jertva şi slujba credinţii voastre, bucurându-mă, şi împreună mă bucur cu voi, cu toţi.

18 Aşijderea şi voi vă bucuraţi, şi împreună vă bucuraţi cu mine.

19 Şi nădăjduiesc întru Domnul Iisus că pre Timoteiu, fără de zăbavă, îl voiu trimite la voi, ca şi eu să fiu cu inimă bună, înţălegând de traiul vostru.

20 Că pre nimenea nu am la un gând cu mine, carele cu tot deadinsul să grijească de voi,

21 Că toţi ale sale caută, iară nu ale lui Hristos Iisus.

22 Că nevoinţa Lui o ştiţi, că, precum unui tată fiiul, cu mine au slujit întru Bunavestire.

23 Pre acesta, dară, am nădeajde să-l trimiţ îndatăşi după ce voiu vedea ce va fi de mine.

24 Iară am nădeajde întru Domnul că şi însumi făr’ de zăbavă voiu veni la voi.

25 Iară de folos lucru am socotit pre Epafrodit, fratele şi împreună lucrătoriul şi ostaşul cel dimpreună cu mine, şi al vostru apostol şi slujitoriul trebii meale, a-l trimite la voi,

26 De vreame ce dorea să vă vază pre voi, pre toţi, şi era cu voia rea, căci aţi auzit că au fost bolnav.

27 Că au fost bolnav aproape de moarte, ci Dumnezeu l-au miluit pre el, şi nu numai pre el, ci şi pre mine, ca să nu am întristare preste întristare.

28 Deci, cum mai degrabă l-am trimis pre el, ca, văzindu-l pre el, iară să vă bucuraţi, şi eu fără de întristare să fiu.

29 Priimiţi-l, drept aceaea, pre el în Dom-nul, cu toată bucuriia, şi pre unii ca aceştia întru cinste să-i aveţi,

30 Căci că pentru lucrul lui Hristos până la moarte s-au apropiiat, nevoindu-să cu tot sufletul, ca să plinească lipsa slujbei voastre cătră mine.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.