×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ FILIPISEANI

Capitolul 1

Din dragostea cea mare carea avea cătră filipiseani, le arată că supărările sale spre mai mare roadă a Evangheliei s-au rânduit, care folos, de nu l-ar socoti, adevărat ar vrea a să dezlega şi a fi cu Hristos. Şi îndeamnă ca cu vrednicie să petreacă în Evangheliia lui Hristos, zicând că pentru El au suferit năcazuri.

1 Pavel şi Timoteiu, slugile lui Iisus Hristos, tuturor sfinţilor întru Hristos Iisus, celor ce sânt în Filipi, împreună cu episcopii şi diiaconii:

2 Dar, voao, şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos.

3 Mulţămesc Dumnezeului mieu, întru toată pomenirea voatră,

4 (Pururea întru toată rugăciunea mea pentru voi toţi cu bucurie rugăciune făcând),

5 Pentru însoţirea voastră, întru Bunavestire, din zioa dintâiu până acum.

6 Nădăjduind aceasta, că cel ce au început întru voi lucrul cel bun îl va săvârşi până la zioa lui Iisus Hristos.

7 Precum easte mie cu dreptate a cugeta aceasta pentru voi toţi; pentru că vă am pre voi în inimă şi în legăturile meale şi întru răspuns şi întru adeverirea Evangheliei, cu mine dimpreună părtaşi darului voi toţi fiind.

8 Că mărturie-mi easte Dumnezeu că vă iubesc pre voi, pre toţi, întru dragostea lui Iisus Hristos.

9 Şi de aceasta mă rog ca dragostea voastră încă mai mult şi mai mult să prisosească întru cunoştinţă şi întru toată priceaperea,

10 Ca să adeveriţi voi ceale mai de folos, ca să fiţi curaţi şi fără de sminteală în zioa lui Hristos,

11 Plini fiind de roadele dreptăţii, care sânt prin Iisus Hristos, spre mărirea şi lauda lui Dumnezeu.

12 Iară-mi easte voia să ştiţi voi, fraţilor, că ceale ce sânt de mine mai vârtos spre sporiul Buneivestiri au venit,

13 Aşea cât legăturile meale s-au făcut arătate, întru Hristos, în tot divanul şi la alţii, la toţi;

14 Şi mai mulţi din fraţi, întru Domnul nădăjduind pentru legăturile meale, mai vârtos cutează fără de frică a grăi cuvântul.

15 Însă unii pentru pizma şi pentru pricirea, iară alţii şi din bunavoinţă propoveduiesc pre Hristos.

16 Însă unii din prigonire pre Hristos vestesc nu curata, socotind că vor aduce năcaz legăturilor meale;

17 Iară alţii, din dragoste, ştiind că spre apărarea Buneivestiri sânt pus.

18 Ce e, dară? Iată, în tot chipul, ori prin păreare, ori prin adevăr, Hristos Să propoveduiaşte, şi întru aceasta mă bucur şi în că mă voiu bucura,

19 Că ştiu că aceasta va fi mie spre mântuire prin rugăciunile voastre şi prin darea Duhului lui Iisus Hristos,

20 După aşteptarea şi nădeajdea mea, că întru nimica nu mă voiu ruşina, ci întru toată îndrăznirea, precum pururea, aşa şi acum Să va mări Hristos în trupul mieu, ori prin viiaţă, ori prin moarte.

21 Că mie a vieţui easte Hristos, şi a muri, dobândă.

22 Iar de voiu viia în trup, aceasta-mi easte roada lucrului, şi ce voiu aleage nu ştiu.

23 Că sânt cuprins de amândoao: dor având să mă slobozesc şi să fiu cu Hristos, cu mult mai vârtos easte mai bine;

24 Iară a rămânea în trup mai de folos easte pentru voi.

25 Şi aceasta nădăjduind ştiu că voiu rămânea, şi împreună voiu petreace cu voi, cu toţi, spre folosul vostru şi bucuriia credinţii.

26 Ca lauda voastră să sporească în Hristos Iisus întru mine, prin venirea mea iarăşi la voi.

27 Numai cu vrednicie după Evangheliia lui Hristos să petreaceţi, ca, ori de voiu veni, şi voiu vedea pre voi, ori nefiind de faţă la voi, să auz de voi că staţi într-un duh, cu un suflet împreună, nevoindu-vă pentru credinţa Evangheliei,

28 Şi neîngrozindu-vă întru nimica de cei împrotivnici, carea acelora easte sămn de perire, iară voao de mântuire, şi aceasta de la Dumnezeu.

29 Că voao vi s-au dăruit, pentru Hristos, nu numai întru El a creade, ci şi a pătimi pentru Dânsul,

30 Aceaeaşi luptă având, carea aţi văzut întru mine, şi acum auziţi de mine.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.