×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

A DOAOA LEAGE

Capitolul 9

Să înfrânează înălţarea, ca să nu-şi socotească loruşi viitoarele biruinţe, ci numai Domnului; iarăşi pomeneaşte Moisi norodului cârtirile şi păcatele din pustie, şi a sa rugăciune pentru dânşii.

1 Auzi, Israile, tu treci astăzi Iordanul, ca să întri şi să moşteneşti neamuri mari, şi cu mult mai tari decât voi, cetăţi mari şi cu ziduri până în ceriu.

2 Norod mare şi mult şi înalt, pre fiii lui Enac, de carii tu ştii şi tu ai auzit, că: «Nimene nu poate sta împrotiva feaţii fiilor lui Enac?»

3 Şi ca să cunoşti astăzi că Domnul Dumnezeul tău, Acesta va mearge înaintea feaţii tale, foc amistuitoriu easte. Acesta va piiarde pre ei, şi El va întoarce pre ei de la faţa ta şi-i va prăpădi degrab, precum au zis ţie Domnul.

4 Să nu cugeţi întru inima ta, după ce va piiarde Domnul Dumnezeul tău neamurile aceastea dinaintea feaţii tale, zicând: «Pentru dreptatea mea m-au băgat pre mine Domnul să moştenesc acest pământ bun», că pentru fărădeleagea neamurilor acestora va piiarde pre ei Domnul Dumnezeu de la faţa ta.

5 Nu pentru dreptatea ta, nici pentru cuviinţa inimii tale vei întra tu să moşteneşti pământul lor, ci pentru păgânătatea neamurilor acestora va piiarde pre ei Domnul de la faţa ta, şi pentru ca să întărească legătura, carea au jurat domnul părinţilor noştri, lui Avraam şi lui Isaac şi lui Iacov.

6 Şi ca să ştii astăzi cum că nu pentru dreptăţile tale dă ţie Domnul Dumnezeu pământul cel bun să-l moşteneşti, de vreame ce eşti cu cerbice tare.

7 Adu-ţi aminte, şi să nu uiţi, cât ai mâniiat pre Domnul Dumnezeul tău în pustie, din zioa în carea aţi ieşit din Eghipt, până ce aţi venit în locul acesta, necrezători aţi fost întărâtând pre Domnul.

8 Şi în Horiv aţi întărâtat pre Domnul şi S-au mâniiat Domnul pre voi, ca să vă piiarză pre voi.

9 Când m-am suit eu în munte să iau tăblile ceale de piiatră, tăblile legăturii carea au făcut Domnul cu voi, şi am fost în munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, pâine nu am mâncat şi apă nu am beut.

10 Şi mi-au dat mie Domnul doao tăbli de piiatră scrise cu deagetul lui Dumnezeu, întru acealea era scrise toate cuvintele care au grăit Domnul cătră voi în munte, din mijlocul focului, în zioa adunării.

11 Şi au fost după patruzeci de zile şi după patruzeci de nopţi, mi-au dat mie Domnul aceale doao tăbli de piiatră, tăblile legii.

12 Şi au zis Domnul cătră mine: «Scoală-te şi te pogoară curând de aici, că fărădeleage au făcut norodul tău, pre carele l-ai scos din pământul Eghiptului, curând au ieşit din calea carea le-ai poruncit lor şi şi-au făcut şie vărsat».

13 Şi au grăit Domnul cătră mine, zicând: «Grăit-am cătră tine o dată şi de doao ori, zicând: ‚Am văzut pre norodul acesta, şi, iată, norodul cu cerbice tare easte’.

14 Şi acum, lasă-Mă să-i pierz pre ei, şi să stâng numele lor de supt ceriu, şi te voiu face pre tine neam mare şi tare, şi mai mult decât acesta».

15 Şi, întorcându-mă, m-am pogorât din munte, şi muntele ardea cu foc până la ceriu, şi ceale doao tăbli a mărturiilor într-amândoao mâinile meale.

16 Şi, văzind că aţi păcătuit înaintea Domnului Dumnezeului vostru, şi v-aţi făcut voao viţel vărsat, şi curând aţi ieşit din calea carea v-au poruncit voao Domnul să o faceţi,

17 Am luat ceale doao tăbli şi le-am aruncat din mâinile meale, şi le-am sfărâmat înaintea voastră.

18 Şi m-am rugat înaintea Domnului a doao oară, şi ca şi întâiu, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi pline nu am mâncat, şi apă nu am beut, pentru toate păcatele voastre, care aţi păcătuit, făcând rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru, ca să-L mâniiaţi pre El.

19 Şi m-am temut de iuţimea şi de mâniia cu carea S-au mâniiat Domnul pre voi, ca să vă piiarză pre voi, şi m-au ascultat Domnul pre mine şi în vreamea aceasta.

20 Încă şi pre Aaron S-au mâniiat Domnul foarte, ca să-l piiarză pre el, şi m-am rugat eu şi pentru Aaron în vreamea aceaea.

21 Şi păcatul vostru, viţelul care l-aţi făcut, l-am luat şi l-am ars cu foc, şi l-am zdrobit şi l-am pisat foarte, până ce s-au făcut mărunt şi au fost ca pravul, şi am aruncat pravul în râul care curgea de la munte.

22 Şi la Ardere, şi la Ispitire, şi la Mormânturile Poftei aţi mâniiat pre Domnul Dumnezeul nostru.

23 Şi, când v-au trimis Domnul din Cadisul Varni, zicând: «Suiţi-vă şi moşteniţi pământul care-l dau Eu voao», aţi călcat cuvântul Domnului Dumnezeului vostru, şi nu aţi crezut Lui, şi nu aţi ascultat glasul Lui.

24 Neascultători de Domnul aţi fost din zioa în carea s-au făcut cunoscut voao.

25 Şi m-am rugat înaintea Domnului patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, pentru că au zis Domnul ca să vă piiarză pre voi.

26 Şi m-am rugat cătră Dumnezeu şi am zis: «Doamne, Doamne, Împăratul dumnezăilor, nu piiarde pre norodul Tău şi moştenirea Ta, carea o ai răscumpărat cu putearea Ta cea mare, pre carii i-ai scos din pământul Eghiptului cu putearea Ta cea mare şi cu mâna Ta cea tare şi cu braţul Tău cel înalt.

27 Adu-Ţi aminte de Avraam şi de Isaac şi de Iacov, robii tăi, cărora Te-ai jurat prin Tine Însuţi, şi nu căuta la învârtoşearea norodului acestuia, şi la păgânătăţile şi la păcatele lor.

28 Ca să nu zică cei ce lăcuiesc pământul, din care ne-ai scos pre noi, zicând: ‚Pentru că nu au putut Domnul să-i bage pre ei în pământul care l-au zis lor, şi pentru că i-au urât pre ei, i-au scos în pustie să-i omoară’.

29 Şi aceştia sânt norodul Tău şi moştenirea Ta, pre carii i-ai scos din pământul Eghiptului cu putearea Ta cea mare, şi cu mâna Ta cea tare, şi cu braţul Tău cel înalt».

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.