×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

A DOAOA LEAGE

Capitolul 8

Să pomenesc facerile de bine şi năcazurile care le-au fost trimis lor Domnul în pustie, ca să nu-şi uite de eale şi de Dumnezeul său.

1 Toate poruncile, câte poruncesc eu voao astăzi, păziţi, ca să trăiţi şi să vă înmulţiţi şi să întraţi şi să moşteniţi pământul care S-au jurat Domnul Dumnezeul vostru părinţilor voştri.

2 Şi-ţi ado aminte de toată calea pre carea te-au dus pre tine Domnul Dumnezeul tău în pustie, ca să te năcăjească şi să te ispitească, şi să se cunoască ceale din inima ta, oare, păzi-vei poruncile Lui, au ba?

3 Şi te-au năcăjit, şi te-au flămânzit, şi te-au hrănit cu mană de carea nu au ştiut părinţii tăi, ca să-ţi areate ţie că nu numai cu pâine singură va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iasă din gura lui Dumnezeu va trăi omul.

4 Hainele tale nu s-au învechit de pre tine, şi tălpile tale nu s-au bătucit, picioarele tale nu s-au îngroşeat în patruzeci de ani.

5 Ca să cunoşti cu inima ta că în ce chip omul învaţă pre fiiul său, aşea Domnul Dum-nezeul tău te ceartă pre tine.

6 Şi să păzeşti poruncile Domnului Dumnezeului tău, să umbli pre căile Lui şi să te temi de El.

7 Că Domnul Dumnezeul tău te va băga pre tine în pământul bun şi mult, unde sânt râuri de apă şi izvoară adânci, care iasă prin câmpuri şi prin munţi.

8 Pământ de grâu şi de orz, vii, smochini, rodii, pământ de maslin, de untdelemn şi de miiare.

9 Pământ în care fără de lipsă vei mânca pâinea ta, şi de nimica nu vei avea lipsă într-însul, pământ a căruia pietrile, fier, şi din munţii lui vei săpa aramă.

10 Vei mânca şi te vei sătura, şi bine vei cuvânta pre Domnul Dumnezeul tău pre pământul cel bun, care l-au dat ţie.

11 Ia-ţi aminte să nu-ţi uiţi de Domnul Dumnezeul tău, ca să nu păzeşti poruncile Lui şi judecăţile şi dreptăţile Lui, câte eu poruncesc ţie astăzi.

12 Ca nu după ce vei mânca şi te vei sătura, şi-ţi vei zidi căsi bune, şi vei lăcui într-însăle,

13 Şi după ce ţi să vor înmulţi boii tăi şi oile tale, şi după ce ţi să va înmulţi argintul şi aurul, şi după ce ţi să vor înmulţi toate câte ai tu,

14 Să te înalţi cu inima şi să-ţi uiţi de Domnul Dumnezeul tău, Cel ce te-au scos din pământul Eghiptului, din casa robiei.

15 Cel ce te-au povăţuit pre tine prin pustiia cea mare şi înfricoşată, unde sânt şerpi care muşcă şi scorpii şi seate, unde nu era apă, Cel ce ţ-au scos ţie izvor de apă din piiatră foarte vârtoasă.

16 Cel ce te-au hrănit în pustie cu mană, carea nu o ai ştiut tu, nici părinţii tăi nu o au ştiut, ca să te năcăjească şi să te ispitească, şi să-ţi facă bine ţie în zilele ceale de apoi ale tale.

17 Şi să nu zici întru inima ta: «Vârtutea mea şi tăriia mâinilor meale mi-au făcut mie această puteare mare».

18 Ci să-ţi aduci aminte de Domnul Dumnezeul tău, că El ţ-au dat ţie puteare ca să faci vârtute şi ca să întărească legătura Sa, carea S-au jurat Domnul părinţilor tăi, precum astăzi.

19 Şi va fi când vei uita pre Domnul Dumnezeul tău şi vei umbla după alţi dumnezei, şi vei sluji lor şi te vei închina lor, mărturisescu-vă voao astăzi ceriul şi pământul, că cu adevărat veţi peri.

20 Ca şi neamurile acealea, pre care Domnul Dumnezeul tău le piiarde dinaintea feaţii voastre, aşea veţi peri pentru că nu aţi ascultat glasul Domnului Dumnezeului vostru!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.