×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

A DOAOA LEAGE

Capitolul 5

Tâlcuirea celor zeace porunci, şi despre frica fiilor lui Israil, când au auzit graiul Domnului şi au văzut muntele arzind la vestirea leagii.

1 Şi au chemat Moisi pre tot Israilul şi au zis cătră ei: „Auzi, Israile, îndreptările şi judecăţile, care le grăiesc la urechile voastre astăzi, şi le învăţaţi şi păziţi, ca să le faceţi pre eale.

2 Domnul Dumnezeul vostru au făcut cu voi legătură în Horiv.

3 Nu cu părinţii voştri au făcut Domnul legătura aceasta, ci cu voi, şi voi toţi sânteţi aici astăzi vii.

4 Faţă la faţă au grăit Domnul cătră voi, în munte, din mijlocul focului.

5 Şi eu stam întră Domnul şi întră voi în vreamea aceaea, ca să vă spuiu voao cuvintele Domnului, de vreame ce v-aţi temut de faţa focului şi nu v-aţi suit în munte, zicând:

6 «Eu sânt Domnul Dumnezeul tău, Cel ce te-am scos din pământul Eghiptului, din casa robiei.

7 Să nu aibi alţi dumnezei afară de Mine.

8 Să nu-ţi faci chip cioplit, nici asemănare din toate câte sânt în ceriu, sus, şi câte sânt pre pământ, jos, şi câte sânt în ape, supt pământ.

9 Să nu te închini lor, nici să slujeşti lor, că Eu sânt Domnul Dumnezeul tău, Dumnezeu răvnitoriu, Carele răsplătesc păcatele părinţilor în fii, până la al treia şi până la al patra neam, celor ce Mă urăsc pre Mine.

10 Şi fac milă până la a miia neam celor ce Mă iubesc pre Mine şi păzăsc poruncile Meale.

11 Să nu iai numele Domnului Dumnezeului tău în deşert, că nu va curăţi Domnul Dumnezeul tău pre cel ce ia numele Lui în deşert.

12 Păzeaşte zioa sâmbetelor, ca să o sfinţeaşti pre ea, precum ţ-au poruncit ţie Domnul Dumnezeul tău.

13 În şease zile vei lucra şi vei face toate lucrurile tale.

14 Iară în zioa a şeaptea easte sâmbăta Domnului Dumnezeului tău, să nu faci întru aceaea nici un lucru, tu, şi feciorul tău şi fata ta şi sluga ta şi slujnica ta, boul tău şi asinul tău şi tot dobitocul tău şi nemearnicul, cel ce lăcuiaşte la tine, ca să se odihnească sluga ta şi slujnica ta şi dobitocul tău, ca şi tine.

15 Şi-ţi adă aminte că rob ai fost în pământul Eghiptului, şi te-au scos Domnul Dumnezeul tău de acolo cu mână tare şi cu braţ înalt, pentru aceaea ţ-au poruncit ţie Domnul Dumnezeul tău să păzeşti zioa sâmbetelor şi să o sfinţeşti pre ea.

16 Cinsteaşte pre tatăl tău şi pre mumă-ta, după cum au poruncit ţie Domnul Dumnezeul tău, ca să fie bine ţie şi să trăieşti mulţi ani pre pământul, care-l dă ţie Domnul Dumnezeul tău.

17 Să nu ucizi.

18 Să nu preacurveşti.

19 Să nu furi.

20 Să nu mărturiseşti strâmb asupra deaproapelui tău mărturie mincinoasă.

21 Să nu pofteşti muiarea deaproapelui tău, nici ţarina lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boul lui, nici asinul lui, nici tot dobitocul lui, nici toate câte sânt ale deaproapelui tău».

22 Aceaste cuvinte au grăit Domnul cătră toată adunarea voastră în munte, din mijlocul focului, întunearec, negură, vifor, glas mare, şi mai mult nimica nu au adaos. Şi le-au scris aceastea pre doao tăbli de piiatră, şi le-au dat mie.

23 Şi au fost după ce aţi auzit glasul Lui din mijlocul focului, şi muntele ardea cu foc, aţi venit la mine toţi povăţuitorii neamurilor voastre, şi bătrânii voştri, şi aţi zis:

24 ‚Iată, au arătat noao Domnul Dumne-zeul nostru mărirea Sa, şi am auzit glasul Lui din mijlocul focului, în zioa aceasta am cunoscut că va grăi Dumnezeu cătră om şi va trăi.

25 Şi acum să nu murim, că ne va amistui pre noi focul acest mare, de vom adaoge noi a auzi încă glasul Domnului Dumnezeului nostru, vom muri.

26 Că ce trup sau cine au auzit glasul Dumnezeului celui Viu grăind din mijlocul focului, ca noi, şi să fie viu?

27 Apropie-te tu şi auzi toate oricâte va zice Domnul Dumnezeul nostru cătră tinea, şi grăiaşte tu cătră noi toate câte au grăit Domnul Dumnezeul nostru cătră tine, şi noi le vom asculta şi le vom face’».

28 Şi au auzit Domnul glasul cuvintelor voastre, grăind cătră mine, şi au zis Domnul cătră mine: «Auzit-am glasul cuvintelor norodului acestuia, câte au grăit cătră tine, drept au grăit toate.

29 Cine va da să fie aşea inima lor într-înşii, ca să se teamă de Mine, şi să păzască poruncile Meale în toate zilele, ca să fie lor bine, şi fiilor lor în veac?

30 Mergi, zi lor: ‚Întoarceţi-vă la căsile voastre!’

31 Iară tu stăi aici cu Mine, şi voiu grăi către tine poruncile şi îndreptările şi judecăţile, care vei învăţa pre ei, şi să facă aşea în pământul care-l dau Eu lor să-l moştenească.

32 Şi păziţi să faceţi precum au poruncit voao Domnul Dumnezeul vostru, şi să nu vă abateţi la dreapta, au la stânga.

33 Umblaţi în toată calea carea au poruncit voao Domnul Dumnezeul vostru, ca să vă odihnească pre voi şi să vă fie bine, şi să trăiţi mult pre pământul care-l veţi moşteni».

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.