×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

A DOAOA LEAGE

Capitolul 4

Învaţă Moisi cum că cei ce vor ţinea poruncile lui Dumnezeu bună plată vor avea; iară cei ce nu vor ţinea poruncile lui Dumnezeu pedeapsă vor avea; opreaşte tot chipul care ar duce spre închinarea idolilor; mai înainte îşi spune moartea sa şi aleage trei cetăţi de scăpare ucigaşilor, dincolo de Iordan, carii fără de voie au omorât pre deaproapele său.

1 Şi acum, Israile, ascultă îndreptările şi judecăţile care eu vă învăţ pre voi astăzi să le faceţi, ca să trăiţi şi să vă înmulţiţi, şi întrând să moşteniţi pământul care-l dă voao Domnul Dumnezeul părinţilor voştri.

2 Să nu adaogeţi la cuvântul care-l poruncesc eu voao, şi să nu luaţi de la el. Păziţi poruncile Domnului Dumnezeului nostru, care vă poruncesc eu astăzi.

3 Ochii voştri au văzut toate câte au făcut Domnul Dumnezeul nostru lui Velfegor, că Domnul Dumnezeul vostru au pierdut dintră voi pre tot omul carele au mers după Velfegor.

4 Iară voi, cei ce v-aţi lipit de Domnul Dumnezeul vostru, trăiţi toţi astăzi.

5 Vedeţi că v-am arătat voao îndreptări şi judecăţi, după cum au poruncit mie Domnul Dumnezeu, ca să faceţi aşea în pământul mieu, la care meargeţi să-l moşteniţi.

6 Şi le veţi păzi şi le veţi face, că aceasta easte înţelepciunea voastră şi înţeleagerea înaintea tuturor neamurilor, oricâte vor auzi toate îndreptările aceastea, şi vor zice: «Iată, norod înţelept şi ştiutoriu, neam mare easte acesta».

7 Că ce neam mare easte căruia să le fie lor Dumnezeu aproape, cum ne easte noao Domnul Dumnezeul nostru întru toate, oricând Îl vom chema pre El?

8 Şi ce neam mare easte care să aibă îndreptări şi judecăţi dreapte, cum easte toată leagea aceasta, carea o dau eu astăzi înaintea voastră?

9 Ia-ţi aminte ţie însuţi şi-ţi păzeaşte sufletul tău foarte. Să nu uiţi toate lucrurile care le-au văzut ochii tăi, şi să nu iasă din inima ta în toate zilele vieţii tale. Şi să înveţi pre fiii tăi şi pre fiii fiilor tăi.

10 Zioa în carea aţi stătut înaintea Domnului Dumnezeului nostru în Horiv, în zioa adunării, când au zis Domnul cătră mine: «Adună la Mine norodul, ca să auză cuvintele Meale, şi să înveaţă a să teame de Mine în toate zilele care vor trăi ei pre pământ, şi să înveaţe pre fiii săi».

11 Şi aţi venit şi aţi stătut supt munte, şi muntele ardea cu foc până la ceriu, şi întunearec şi ceaţă şi vifor.

12 Şi au grăit Domnul cătră voi în munte din mijlocul focului glas de cuvinte, care voi l-aţi auzit, şi nici o asemănare nu aţi văzut, fără numai glasul.

13 Şi v-au spus voao leagea sa, carea v-au poruncit voao să faceţi, ceale zeace cuvinte care le-au scris pre doao tăbli de piiatră.

14 Şi mie mi-au poruncit Domnul în vreamea aceaea să vă învăţ pre voi îndreptările şi judecăţile, care să le faceţi în pământul la care întraţi ca să-l moşteniţi.

15 Şi vă păziţi foarte sufletele voastre, că nu aţi văzut nici o asemănare în zioa în carea au grăit Domnul cătră voi, în muntele Horivului, din mijlocul focului.

16 Să nu faceţi fărădeleage, şi să nu vă faceţi voao asemănare cioplită, şi nici un chip, şi asemănare ori bărbătească, ori fămeiască.

17 Nici asemănarea vreunui dobitoc, care sânt pre pământ, nici asemănarea vreunei pasere zburătoare, carea zboară supt ceriu.

18 Nici asemănarea vreunei jivini, carea să târeaşte pre pământ, nici asemănarea vreunui peaşte, care easte în apă supt pământ.

19 Ca nu vreaodinioară, uitându-te la ceriu, şi văzind soarele şi luna şi stealele şi toată podoaba ceriului, să te înşeli şi să te închini lor, şi să slujeşti acelora care Domnul Dumnezeul tău le-au împărţit tuturor neamurilor celor de supt ceriu.

20 Iară pre voi v-au luat Dumnezeu şi v-au scos din pământul Eghiptului, din cuptoriul cel de fier din Eghipt, ca să fiţi Lui norod de moştenire, precum sânteţi astăzi.

21 Şi Domnul Dumnezeu S-au mâniiat pre mine pentru ceale ce aţi zis voi, şi S-au jurat că nu voiu treace Iordanul acesta şi nu voiu întra în pământul care-l dă ţie moştenire Domnul Dumnezeul vostru.

22 Că eu moriu în pământul acesta şi nu voiu treace Iordanul acesta; iară voi veţi treace şi veţi moşteni pământul cel bun.

23 Luaţi aminte, ca nu cumva să uitaţi aşezământul Domnului Dumnezeului nostru, care l-au făcut cu voi, să nu faceţi nici o fărădeleage leage, şi să nu vă faceţi voao vreo asemănare cioplită din toate câte au poruncit ţie Domnul Dumnezeul tău.

24 Că Domnul Dumnezeul vostru easte foc amistuitoriu, Dumnezeu răvnitoriu.

25 Şi deacă veţi naşte fii, şi fiii fiilor voştri, şi veţi fi lăcuitori vechi pre pământ, şi veţi face fărădeleage, şi veţi face orice asemănare cioplită, şi veţi face rău înaintea Domnului Dumnezeului vostru, ca să-L mâniiaţi pre El,

26 Vă mărturisesc voao astăzi, pre ceriu şi pre pământ, că cu perire veţi peri de pre pământul la care voi treaceţi Iordanul, ca să-l moşteniţi, nu veţi petreace multe zile pre el, ci cu perire veţi peri.

27 Şi va împrăştiia pre voi Domnul în toate neamurile, şi veţi rămânea puţini cu numărul în toate neamurile, întră care va răsipi pre voi Domnul.

28 Şi veţi sluji acolo la dumnezăi străini, la lucruri făcute de mâini omeneşti, la leamne şi la pietri, care nu văd, nici aud, nici mâncă, nici mirosesc.

29 Şi veţi căuta acolo pre Domnul Dumnezeul vostru, şi-L veţi afla, cându-L veţi căuta din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru.

30 Când vă veţi năcăji şi vă vor afla pre voi toate cuvintele aceastea în zilele ceale de apoi, şi vă veţi întoarce la Domnul Dumnezeul vostru, şi veţi auzi glasul Lui.

31 Că Dumnezeu îndurat şi milostiv easte Domnul Dumnezeul tău, nu te va părăsi, nici te va piiarde pre tine, nici Îşi va uita de legătura cu părinţii tăi, care S-au jurat lor.

32 Întrebaţi zilele ceale mai dinainte, care au fost mai înainte de voi din zioa în carea au făcut Dumnezeu om pre pământ, de la o margine de ceriu până la ceaealaltă margine de ceriu, de s-au făcut lucru mare ca acesta şi de s-au auzit aseamenea.

33 De au auzit neam glasul Dumnezeului celui Viu grăind din mijlocul focului, precum aţi auzit voi şi aţi trăit?

34 De au ispitit Dumnezeu să vie şi să-Şi ia Şie din mijlocul neamului, cu ispită şi cu seamne şi cu minuni şi cu războiu şi cu mână tare şi cu braţ înalt şi cu vedenii mari, cum au făcut Domnul Dumnezeul nostru în Eghipt, înaintea ta, de ai văzut tu?

35 Ca să ştii tu că Domnul Dumnezeul tău, Acesta easte Dumnezeu, şi nu mai easte altul, afară de El.

36 Din ceriu auzit au făcut ţie glasul Său, ca să te înveaţă pre tine, şi pre pământ ţi-au arătat ţie focul Său cel mare, şi cuvintele Lui din mijlocul focului le-ai auzit.

37 Pentru că au iubit pre părinţii tăi şi au ales sămânţa lor după dânşii pre voi, şi El însuşi cu putearea Sa cea mare te-au scos pre tine din Eghipt.

38 Ca să piiarză dinaintea feaţii tale nea-muri mai mari şi mai tari decât tine, şi să te bage pre tine, şi să-ţi dea ţie pământul lor moştenire, precum ai astăzi.

39 Şi să cunoşti astăzi şi să te întorci cu mintea, că Domnul Dumnezeul tău Acesta easte Dumnezeu, în ceriu, sus, şi pre pământ, jos, şi nu mai easte altul afară de El.

40 Şi să păzeşti poruncile Lui şi îndreptările Lui, câte-ţi poruncesc eu ţie astăzi, ca să-ţi fie bine ţie, şi fiilor tăi după tine, ca să trăiţi multe zile pre pământul care-l dă ţie Domnul Dumnezeul tău în toate zilele”.

41 Atunci au ales Moisi trei cetăţi dincolo de Iordan, de cătră răsăritul soarelui.

42 Să scape acolo ucigaşul, carele fără de voie au omorât pre deaproapele său, pre carele el nu l-au fost urât mai înainte, ieri şi alaltaieri, şi, deaca va fugi întru una din cetăţile aceastea, să trăiască.

43 Vosorul la pustie, în pământul cel şes a lui Ruvin, şi Ramotul în Galaad, a lui Gad, şi Gavlonul în Vasan, a lui Manasi.

44 Aceasta easte leagea carea o au pus Moisi înaintea fiilor lui Israil.

45 Aceastea sânt mărturiile şi îndreptările şi judecăţile, care le-au grăit Moisi fiilor lui Israil în pustie, după ce au ieşit din pământul Eghiptului.

46 Dincolo de Iordan, în vale, aproape de casa lui Fogor, în pământul lui Sion, împăratul amoreilor, cel ce au lăcuit în Esevon, pre carele l-au ucis Moisi şi fiii lui Israil, când au ieşit ei din pământul Eghiptului.

47 Şi au moştenit pământul lui, şi pământul lui Og, împăratul Vasanului, carii amândoi au fost împăraţi amoreilor, celor dincolo de Iordan, cătră răsăritul soarelui.

48 De la Aroir, carea easte la ţermurile râului Arnonului, până la muntele Sion, care easte Aermon.

49 Toată Arava, dincolo de Iordan, cătră răsăritul soarelui, supt Asidotul cel cioplit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.