×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

A DOAOA LEAGE

Capitolul 33

Moisi blagosloveaşte ceale doaosprăzeace neamuri ale lui Israil mai înainte de ce moare, şi mai înainte le spune ceale viitoare.

1 Şi aceasta easte blagosloveniia cu carea Moisi, omul lui Dumnezeu, au blagoslovit pre fiii lui Israil, mai înainte de ce au murit.

2 Şi au zis: „Domnul din Sinai au venit şi S-au arătat noao din Seir, şi au grăbit din muntele Faran cu zeci de miia Cadis. De-a dreapta Lui, îngeri cu El.

3 Şi au cruţat norodul Său, şi toţi cei sfinţiţi supt mâinile Tale, şi aceştia supt Tine sânt.

4 Şi au priimit din cuvintele Lui leagea carea o au poruncit noao Moisi, moştenire adunărilor lui Iacov.

5 Şi va fi întru cel iubit împărat, că s-au adunat boiarii noroadelor împreună cu neamurile lui Israil.

6 Să trăiască Ruvin şi să nu moară, şi Simeon să fie mult cu numărul”.

7 Şi aceasta lui Iuda: „Ascultă, Doamne, glasul lui Iuda şi vino la norodul lui, mâinile lui vor aleage lui şi ajutoriu asupra vrăjmaşilor vei fi”.

8 Şi lui Levi au zis: „Daţi lui Levi arătările lui şi adevărului bărbatului celui cuvios, pre carele l-au ispitit cu ispitire şi s-au prigonit asupra lui la apa prigonirei,

9 Cel ce zice tătâne-său şi mumă-sa: «Nu te-am văzut» şi pre fraţii săi nu i-au cunoscut, şi pre fiii săi nu i-au ştiut, că au păzit cuvintele Tale şi au ţinut leagea Ta.

10 Arăta-vor îndreptările Tale lui Iacov şi leagea Ta lui Israil; pune-vor tămâie întru mâniia Ta, pururea preste jertvenicul Tău.

11 Blagosloveaşte, Doamne, tăriia lui şi lucrurile mâinilor lui le priimeaşte. Frânge şealele vrăjmaşilor lui, carii să scoală asupra lui, şi cei ce-l urăsc pre el să nu să scoale”.

12 Şi lui Veniamin au zis: „Iubit de Domnul, fără de frică va lăcui, şi Dumnezeu umbrează preste dânsul în toate zilele şi între umerii Lui au odihnit”.

13 Şi lui Iosif au zis: „De la blagosloveniia Domnului pământul lui, din rodurileb ceriului şi din roao şi din adâncurile izvoarălor din jos,

14 Şi din rodurile care soarele şi luna le face să odrăslească,c

15 Din vârvurile munţilor celor de la început, şi din vârvul dealurilor celor veacinice,

16 Şi din rodul pământului şi a plinirii lui, şi ceale priimite celui ce s-au arătat în rug să vie pre capul lui Iosif şi pre creaştetul celui mărit întră fraţi.

17 Cel întâiu născut al taurului, frumseaţa lui, coarnele unicornului coarnele lui, cu acealea va împunge neamurile până la marginea pământului. Aceastea sânt zecile de mii ale lui Efraim şi aceastea sânt miile lui Manasi”.

18 Şi lui Zavulon au zis: „Veseleaşte-te, Zavulone, întru ieşirea ta, şi Isahar, întru corturile tale.

19 Neamuri vor piiarde şi veţi chema acolo, şi veţi jertvi acolo jertva dreptăţii, că veţi suge bogăţiia mării şi negoţitoriia celor ce lăcuiesc pre lângă mare”.

20 Şi lui Gad au zis: „Bine e cuvântat cel ce lăţeaşte pre Gad. Ca un leu s-au odihnit, carele sfarmă braţul şi capul.

21 Şi au văzut începătura sa, că acolo s-au împărţit pământul boiarilor celor adunaţi împreună cu povăţuitorii noroadelor. Drept-te au făcut Domnul şi judecata sa cu Israil”.

22 Şi lui Dan au zis: „Dan, puiu de leu, şi va ieşi din Vasan”.

23 Şi lui Neftalim au zis: „Neftalim, săturarea celor priimite şi sătul de blagoslovenie de la Domnul, marea şi Liva va moşteni”.

24 Şi lui Asir au zis: „Binecuvântat easte Asir de la fii şi va fi priimit fraţilor săi. Întinge-va în untdelemn piciorul său.

25 Fier şi aramă încălţămintea lui va fi. Ca zilele tale, tăriia ta.

26 Nu easte ca Dumnezeul Celui Iubit, Cel ce să suie preste ceriu, ajutătoriul tău, şi Cel de mare cuviinţă al tărieid.

27 Şi te va acoperi începutul lui Dumnezeu şi supt tăriia braţurilor celor veacinice, şi va goni de la faţa ta pre vrăjmaş, zicând: «Piei!»

28 Şi va lăcui Israil fără de frică, sângur pre pământul lui Iacov, cu grâu şi cu vin, şi ceriul ţie nuorat de roao.

29 Fericit eşti tu, Israile! Ce norod easte aseamenea ţie mântuit de la Domnul? Cu pavăză te va acoperi ajutătoriul tău, şi sabiia, mărirea ta. Şi vor minţi ţie vrăjmaşii tăi, şi tu vei călca preste cerbicea lor”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.