×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

A DOAOA LEAGE

Capitolul 31

Moisi pune pre Iisus, fiiul lui Navi, în locul său povăţuitoriu. Scrie a doao leage şi o dă preoţilor şi bătrânilor să o ţie, în anul a şeaptelea să o cetească norodului.

1 Şi au sfârşit Moisi a grăi cuvintele aceastea cătră toţi fiii lui Israil.

2 Au zis cătră ei: „De o sută şi doaozeci de ani sânt eu astăzi, şi mai mult nu pociu să întru şi să iesa, şi Domnul au zis cătră mine: «Nu vei treace Iordanul acesta».

3 Domnul Dumnezeul tău, Cel ce mearge înaintea feaţii tale, Acela va piiarde neamurile aceastea de la faţa ta, şi le vei moşteni pre eale, şi Iisus, cel ce mearge înaintea feaţii tale, precum au grăit Domnul.

4 Şi va face Domnul Dumnezeul tău lor cum au făcut lui Sion şi lui Og, celor doi împăraţi ai amoreilor, carii era dincolo de Iordan, şi pământul lor, cum i-au piedut pre ei.

5 Şi după ce-i va da pre ei Domnul voao, să le faceţi în ce chip v-am poruncit voao.

6 Îmbărbătează-te şi te întăreaşte, nu te teame, nici te spăriia, nici te îngrozi de faţa lor, că Domnul Dumnezeul tău, Cel ce mearge înaintea ta, împreună cu tine, nu te va părăsi, nici te va lăsa”.

7 Şi au chemat Moisi pre Iisus şi i-au zis lui înaintea a tot Israilul: „Îmbărbătează-te şi te întăreaşte, că tu vei întra cu norodul acesta în pământul care S-au jurat Domnul părinţilor voştri să-l dea lor, şi tu-l vei împărţi lor cu soarte ca să-l moştenească.

8 Şi Domnul, Cel ce împreună cu tine mearge înainte, nu te va părăsi, nici te va lăsa, nici te va spăriia”.

9 Şi au scris Moisi toate cuvintele legii aceştiia întru o carte şi o au dat preoţilor, fiilor lui Levi, care poartă sicriiul legii Domnului, şi bătrânilor fiilor lui Israil.

10 Şi le-au poruncit lor Moisi în zioa aceaea, zicând: „După şeapte ani, în vremea anului iertării, în sărbătoarea corturilor,

11 Când să va aduna tot Israilul să se areate înaintea Domnului Dumnezeului vostru, în locul care-l va aleage Domnul, să cetiţi leagea aceasta înaintea a tot Israilul, la urechile lor,

12 Adunând norodul, pre bărbaţi şi pre muieri, şi pre nemearnicul cel din cetăţile voastre, ca să auză şi să înveaţe a să teame de Domnul Dumnezeul său, şi,auzind,să facă toate cuvintele legii aceştiia.

13 Şi fiii lor carii nu ştiu vor auzi şi vor învăţa a să teame de Domnul Dumnezeul său în toate zilele, câte vor trăi ei pre pământul la care voi treaceţi Iordanul să-l moşteniţi”.

14 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Iată, s-au apropiiat zilele morţii tale; chiiamă pre Iisus şi staţi la uşile cortului mărturiei, şi voiu porunci lui”. Şi au mers Moisi şi Iisus la cortul mărturiei, şi au stătut la uşile cortului mărturiei.

15 Şi s-au pogorât Domnul în stâlp de nor şi au stătut la uşile cortului mărturiei, şi au stătut stâlpul cel de nor la uşile cortului mărturiei.

16 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Iată, tu vei dormi cu părinţii tăi, şi, sculându-să norodul acesta, va curvi după dumnezeii cei străini a pământului în care întră, şi Mă vor părăsi pre Mine, şi vor strica legătura Mea, carea am făcut cu ei.

17 Şi Mă voiu mâniia cu iuţime asupra lor în zioa aceaea, şi voiu părăsi pre ei, şi voiu întoarce faţa Mea de cătră ei, şi va fi mâncare de tot, şi-l vor afla pre el reale multe şi năcazuri, şi va zice în zioa aceaea: «Pentru că nu easte Domnul Dumnezeul mieu întru mine m-au aflat realele aceastea?»

18 Iară Eu, întorcând, voiu întoarce faţa Mea de cătră ei în zioa aceaea, pentru toate răutăţile care au făcut, că s-au dus ei la dumnezăi străini.

19 Şi acum, scrieţi cuvintele cântării aceştiia şi învăţaţi pre fiii lui Israil, şi o băgaţi în gura lor, ca să fie Mie cântarea aceasta împrotiva feaţii, mărturisând asupra fiilor lui Israil.

20 Că-i voiu băga pre ei în pământul cel bun, care M-am jurat părinţilor lor să le dau lor, pământ care curge lapte şi miiare, şi vor mânca şi, săturându-să, să vor umplea, şi să vor întoarce la dumnezăi străini şi vor sluji lor, şi Mă vor mâniia pre Mine, şi vor strica legătura Mea care o am pus lor.

21 Şi va fi când vor afla pre ei reale multe şi nevoi, va sta împrotiva lor cântarea aceasta înaintea feaţii lor, mărturisind că nu să va uita din gura lor şi din gura seminţiei lor, că Eu ştiu răutatea lor, câte vor face aici astăzi, mai înainte de ce-i voiu băga pre ei în pământul cel bun, care M-am jurat părinţilor lor”.

22 Şi au scris Moisi cântarea aceasta în zioa aceaea, şi au învăţat pre fiii lui Israil.

23 Şi au poruncit Moisi lui Iisus, fiiului lui Navi, şi i-au zis lui: „Îmbărbătează-te şi te întăreaşte, că tu vei băga pre fiii lui Israil în pământul care S-au jurat lor Domnul, şi El va fi cu tine”.

24 Şi după ce au sfârşit Moisi a scrie toate cuvintele legii aceştiia în carte, până însfârşit,

25 Au poruncit leviţilor, celor ce poartă sicriiul legii Domnului, zicând:

26 „Luaţi cartea legii aceştiia şi o puneţi de laturea sicriiului legii Domnului Dumnezeului vostru, şi să fie acolo mărturie asupra ta.

27 Că ştiu eu împrotivirea ta şi cerbicea ta cea vârtoasă, că, încă viu fiind eu cu voi astăzi, împrotivnici aţi fost lui Dumnezeu; cum, dară, nu veţi fi după moartea mea?

28 Adunaţi la mine pre mai-marii neamurilor voastre şi pre bătrânii voştri şi pre judecătorii voştri şi pre cărturarii voştri, ca să grăiesc la urechile lor toate cuvintele aceastea şi să puiu asupra lor mărturie ceriul şi pământul.

29 Că ştiu că după moartea mea veţi face fărădeleage şi vă veţi abate de la calea carea am poruncit voao, şi vă vor ajunge pre voi reale în zilele ceale de apoi, că veţi face reale înaintea Domnului şi-L veţi mâniia cu lucrurile mâinilor voastre”.

30 Şi au grăit Moisi la urechile a toată adunarea lui Israil cuvintele cântării aceştiia, până la sfârşit:

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.