×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

A DOAOA LEAGE

Capitolul 3

Biruinţa asupra lui Og, împăratul Vasanului, şi patul lui, şi soartea a doao neamuri şi jumătate dincoace de Iordan; să roagă Moisi să poată întra la Pământul Făgăduinţii, ci Domnul nu-i îngăduie aceasta, şi întăreaşte pre Iisus spre bătaia celoralalţi hananei.

1 Şi, întorcându-ne, ne-am suit pre calea cea de la Vasan, şi Og, împăratul Vasanului, au ieşit înaintea noastră, el şi tot norodul lui, la războiu în Edraim.

2 Şi au zis Domnul cătră mine: «Nu te teame de el, că în mâinile tale l-am dat pre el, şi pre tot norodul lui şi tot pământul lui, şi să faci cu el cum ai făcut cu Sion, împăratul amoreilor, carele lăcuia în Esevon».

3 Şi au dat Domnul Dumnezeul nostru în mâinile noastre şi pre Og, împăratul Vasanului, şi pre tot norodul lui, şi l-am tăiat, cât nu i-au rămas lui sămânţă.

4 Şi am luat toate cetăţile lui în vreamea aceaea, nu au fost cetate carea să nu o fim luat de la ei, şeasezeci de cetăţi, şi toate ceale de primpregiurul Argovului ale împăratului Og, de la Vasan.

5 Toate cetăţile întărite, ziduri înalte, porţi şi zăvoară, afară de cetăţile ferezeilor, ceale multe foarte.

6 I-am pierdut pre ei, precum am făcut lui Sion, împăratului Esevonului, şi apoi am stricat toată cetatea, şi pre muierile lor şi pre pruncii lor.

7 Şi toate dobitoacele lor şi dobânzile cetăţilor le-am prădat.

8 Şi am luat în vreamea aceaea pământul din mâinile celor doi împăraţi ai amoreilor, carii era dincolo de Iordan, de la valea Arnonului până la muntele Aermonului.

9 Finicheanii Arnonul îl numesc Sanior; iară amoreul l-au numit Sanir.

10 Toate cetăţile ceale din Misor, şi toate cetăţile Galaadului, şi tot Vasanul până la Elha şi până la Edraim, cetăţile împărăţiei lui Og în Vasan.

11 Că numai Og, împăratul Vasanului, au rămas de la Rafain. Iată patul lui, pat de fier, şi, iată, acesta easte în cetatea fiilor lui Aman, de noao coţi lungimea lui şi de patru coţi lăţimea lui, cu cotul bărbătesc.

12 Şi pământul acesta l-am moştenit în vreamea aceaea, de la Aroir, carea easte lângă ţărmurele râului Arnonului, şi jumătate din muntele Galaad şi cetăţile lui le-am dat lui Ruvin şi lui Gad.

13 Şi ce au mai rămas din pământul lui Galaad, şi tot Vasanul împărăţiei lui Og l-am dat la jumătate din neamul lui Manasi; şi toată laturea Argovului, şi tot Vasanul acela, pământul rafainilor.

14 Şi Iair, feciorul lui Manasi, au luat toată laturea Argovului, până la hotarăle Gargasii şi a Mahatii, şi le-au numit cu numele său, şi Vasanul l-au numit Tavot Iair până în zioa aceasta.

15 Şi lui Mahir am dat Galaadul.

16 Şi lui Ruvin şi lui Gad am dat de la Galaad până la râul Arnonului, mijlocul râului easte hotarul, şi până la Iavoc, râul easte hotarul fiilor lui Aman.

17 Şi Arava şi Iordanul, hotarul Mahanaretului, şi până la Marea Aravei, şi până la Marea Sărată, supt Asidot, cătră răsărit.

18 Şi am poruncit voao în vreamea aceaea, zicând: «Domnul Dumnezeul vostru au dat voao pământul acesta cu soarte, întrarmându-vă, păsaţi înaintea feaţii fraţilor voştri, fiilor lui Israil, tot cel ce poate.

19 Afară de muierile voastre şi de prunci şi de dobitoacele voastre (că ştiu cum că multe dobitoace aveţi), să lăcuiască în cetăţile voastre, care le-am dat voao.

20 Până ce va odihni Domnul Dumnezeul vostru pre fraţii voştri, ca şi pre voi, şi vor moşteni şi aceştia pământul, carele dă lor Domnul Dumnezeul nostru dincolo de Iordan, şi vă veţi întoarce fieştecarele la moşiia sa, carea v-am dat voao».

21 Şi lui Iisus am poruncit în vreamea aceaea, zicând: «Ochii voştri au văzut toate câte au făcut Domnul Dumnezeul nostru la aceşti doi împăraţi, aşea va face Domnul Dumnezeul nostru la toate împărăţiile la care tu treci.

22 Să nu vă teameţi de ei, că Domnul Dumnezeul nostru El va da războiu pentru voi».

23 Şi m-am rugat Domnului în vreamea aceaea, zicând:

24 «Doamne Dumnezeule, Tu ai început a arăta robului Tău tăriia Ta şi putearea Ta şi mâna cea tare şi braţul cel înalt; că cine easte Dumnezeu în ceriu, sau pre pământ, carele să facă, după cum ai făcut Tu şi după tăriia Ta?

25 Să trec, dară, şi să văz pământul cel bun, care easte dincolo de Iordan, muntele cel bun, şi Antilivanul».

26 Şi m-au trecut cu vedearea Domnul pentru voi şi nu m-au ascultat, şi au zis Domnul cătră mine: «Destul fie ţie, mai mult să nu grăieşti cuvântul acesta.

27 Suie-te pre vârvula celui înalt, şi priveaşte cu ochii spre mare şi spre miiazănoapte şi spre miiazăzi şi spre răsărit, şi vezi cu ochii tăi, de vreame ce tu nu vei treace Iordanul acesta.

28 Şi porunceaşte lui Iisus, şi-l întăreaşte pre el, şi-l îndeamnă, de vreame ce acesta va treace înaintea norodului acestuia, şi el va împărţi moştenire tot pământul care l-ai văzut».

29 Şi am şezut în vale aproape de casa lui Fogor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.