×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

A DOAOA LEAGE

Capitolul 29

Legătura şi jurământul israilteanilor cu Dumnezeu, după facerile de bine a Domnului; şi ameninţarea împrotiva celor ce nu vor ţinea credinţa.

1 Aceastea sânt cuvintele legăturii carea au poruncit Domnul lui Moisi să o întărească cu fiii lui Israil în pământul lui Moav, afară de legătura carea o au făcut cu ei în Horiv.

2 Şi au chemat Moisi pre toţi fiii lui Israil şi au zis cătră ei: „Voi aţi văzut toate câte au făcut Domnul Dumnezeul vostru în pământul Eghiptului, înaintea voastră, lui Faraon, şi slugilor lui, şi tot pământului lui,

3 Ispitele ceale mari care le-au văzut ochii tăi, seamnele şi minunile ceale mari, mâna cea tare şi braţul cel înalt.

4 Şi nu v-au dat voao Domnul Dumnezeu inimă să ştiţi, şi ochi să vedeţi, şi urechi să auziţi, până în zioa aceasta.

5 Şi v-au adus pre voi patruzeci de ani prin pustie; nu s-au învechit hainele voastre, şi încălţămintele voastre nu s-au stricat din picioarele voastre.

6 Pâine nu aţi mâncat, vin şi beutură beţi-vă nu aţi beut, ca să ştiţi că acesta-i Domnul Dumnezeul vostru.

7 Şi aţi venit până la locul acesta şi au ieşit Sion, împăratul Esevonului,şi Og, împăratul Vasanului, înaintea voastră cu războiu.

8 Şi i-am bătut pre ei, şi le-am luat pământul lor, şi l-am dat moşie lui Ruvin şi lui Gad, şi la jumătate din neamul lui Manasi.

9 Şi să păziţi să faceţi toate cuvintele legăturii aceştiia, ca să cunoaşteţi toate câte veţi face.

10 Voi staţi astăzi toţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru, mai-marii neamurilor voastre, şi bătrânii voştri şi judecătorii voştri şi cărturarii voştri toţi bărbaţii lui Israil,

11 Muierile voastre şi fiii voştri şi nemearnicul ce e în tabăra voastră, de la tăietoriul leamnelor voastre, până la purtătoriul apei voastre,

12 Ca să petreaceţi întru legătura Domnului Dumnezeului vostru şi în blăstămurile Lui, câte Domnul Dumnezeul tău pune asupra ta astăzi,

13 Ca să te întărească pre tine norod Luişi, şi El să fie Dumnezeul tău, precum au zis ţie şi precum s-au jurat părinţilor tăi, lui Avraam şi lui Isaac şi lui Iacov.

14 Şi nu numai voao singuri puiu eu legătura asta şi blăstămul acesta,

15 Ci şi celor ce sânt cu voi astăzi aici, înaintea Domnului Dumnezeului vostru, şi celor ce nu sânt cu voi aici astăzi.

16 Că voi ştiţi cum am lăcuit noi în pământul Eghiptului şi cum am trecut printră neamurile care le-am trecut.

17 Şi aţi văzut spurcăciunile lor, şi idolii lor cei de lemn şi de piiatră, de argint şi de aur, care sânt la eale.

18 Să nu fie întru voi cineva, bărbat sau muiare, sau familie, sau neam care să cugete să se abată de la Domnul Dumnezeul vostru şi să meargă să slujească dumnezeilor neamurilor acelora. Să nu fie întru voi vreo rădăcină carea odrăsleaşte în sus fiiare şi amărăciune.

19 Şi va fi după ce va auzi cuvintele blăstămului acestuia, va cugeta întru inima sa, zicând: «Cuvioase să fie mie, că întru rătăcirea inimii meale voiu umbla», ca nu împreună să piiarză cel păcătos pre cel nepăcătos,

20 Nu va vrea Dumnezeu să Se milostivească spre acela, ci încă atunci să va aprinde mâniia Domnului şi râvna Lui asupra omului aceluia, şi vor veni preste el toate blăstămurile legii aceştiia, care sânt scrise în cartea aceasta, şi va ştearge Domnul numele lui de supt ceriu.

21 Şi-l va osibi pre el Domnul la reale dintră toţi fiii lui Israil, după toate blăstămurile legăturei ceii scrisă în cartea legii aceştiia.

22 Şi va zice neamul celalalt, fiii voştri carii să vor scula după voi, şi cel străin carele va veni din pământ de departe, şi vor vedea bătăile pământului aceluia şi boalele lui carele le-au trimis Domnul preste el,

23 Cu piiatră pucioasă şi cu sărătură ars, tot pământul lui nu să va sămăna, nici va odrăsli, nici va creaşte preste el vreo verdeaţă, în ce chip s-au surpat Sodoma şi Gomora, Adama şi Săvoim, pre care le-au surpat Domnul întru iuţimea şi întru mâniia Sa.

24 Şi vor zice toate neamurile: «Pentru ce au făcut Domnul aşea pământului acestuia? Şi carea easte această iuţime mare a mâniei?»

25 Şi vor răspunde: «Pentru că au părăsât legătura Domnului Dumnezeului părinţii lor, când i-au scos pre ei din pământul Eghiptului,

26 Şi s-au dus de au slujit la dumnezei străini, şi s-au închinat lor, pre carii nu i-au ştiut şi nu le-au împărţit lor.

27 Pentru aceaea s-au mâniiat cu iuţime Domnul asupra pământului aceluia, ca să aducă asupra lui toate blăstămurile ceale scrisă în cartea legii aceştiia.

28 Şi i-au râdicat pre ei Domnul din pământul lor cu mânie şi cu urgie şi cu aprindere mare foarte, şi i-au lăpădat pre ei într-alt pământ, precum acum».

29 Ceale ascunsă sânt la Domnul Dumnezeul nostru, iară ceale arătate sânt la noi şi la fiii noştri, până în veac, ca să facem toate cuvintele legii aceştiia.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.