×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

A DOAOA LEAGE

Capitolul 28

În multe fealiuri să făgăduiaşte blagoslovenie celor ce vor ţinea leagea, şi celor ce nu vor ţinea, blăstăm.

1 Şi va fi după ce veţi treace Iordanul în pământul care-l dă voao Domnul Dumnezeul vostru, de veţi auzi cu auzul glasul Domnului Dumnezeului vostru, ca să păziţi şi să faceţi toate poruncile aceastea care le poruncesc eu ţie astăzi, te va face Domnul Dumnezeul tău mai înalt decât toate neamurile pământului.

2 Şi vor veni preste tine toate blagosloveniile aceastea, şi te vor afla, de vei auzi cu auzul glasul Domnului Dumnezeului tău.

3 Blagoslovit să fii tu în cetate şi blagoslovit să fii în ţarină.

4 Blagoslovite să fie rodurile pântecelui tău, şi rodurile pământului tău, şi ciurdele vacilor tale, şi turmele oilor tale.

5 Blagoslovite să fie cămările tale şi rămăşiţele tale.

6 Blagoslovit să fii tu când întri înlăuntru, şi blagoslovit să fii tu când ieşi afară.

7 Să-ţi dea ţie Domnul Dumnezeul tău pre vrăjmaşii tăi, carii stau împrotiva ta, frâmţi înaintea feaţii tale; pre o cale vor ieşi asupra ta, şi pre şeapte căi vor fugi de cătră faţa ta.

8 Să trimiţă Domnul ţie blagoslovenie în cămările tale, şi la toate, oriunde vei pune mâna ta, în tot pământul care-l dă ţie Domnul Dumnezeul tău.

9 Să te facă pre tine Domnul Dumnezeul tău Şie norod sfânt, precum S-au jurat părinţilor tăi, de vei auzi glasul Domnului Dumnezeului tău şi vei umbla întru toate căile Lui.

10 Şi te vor vedea pre tine toate neamurile pământului că numele Domnului să chiiamă preste tine, şi să vor teame de tine.

11 Şi te va înmulţi pre tine Domnul Dumnezeul tău cu ceale bune, cu rodurile pântecelui tău, şi cu roadele dobitoacelor tale, şi cu roadele pământului tău, pre pământul pentru care S-au jurat Domnul părinţilor tăi să-l dea ţie.

12 Să deşchiză ţie Domnul vistieriia Sa cea bună, ceriul să dea ploaie pământului tău, în vremea sa, să blagoslovească toate lucrurile mâinilor tale. Şi să împrumutezi neamuri multe, iară tu să nu te împrumutezi, şi să stăpâneşti neamuri multe, iară pre tine să nu te stăpânească.

13 Să te facă pre tine Domnul Dumnezeul tău cap, şi nu coadă, şi vei fi atunci deasupra, şi nu vei fi dedesupt, de vei asculta poruncile Domnului Dumnezeului tău, care-ţi poruncesc eu ţie astăzi să le păzăşti şi să le faci.

14 Să nu te abaţi de la toate cuvintele care-ţi poruncesc eu ţie astăzi, de-a dreapta au de-a stânga, şi să mergi după dumnezăi străini ca să le slujeşti lor.

15 Şi va fi de nu vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău, şi nu vei păzi şi nu vei face toate poruncile Lui care-ţi poruncesc eu ţie astăzi, vor veni preste tine toate blăsteamele aceastea şi te vor prinde pre tine.

16 Blăstămat să fii tu în cetate şi blăstămat să fii în ţarină.

17 Şi blăstămate să fie cămările tale şi rămăşiţele tale.

18 Blăstămate să fie rodurile pântecelui tău şi rodurile pământului tău, ciurzile vacilor tale şi turmele oilor tale.

19 Blăstămat să fii tu când vei întra înlăuntru şi blăstămat tu, când vei ieşi afară.

20 Să trimiţă preste tine Domnul lipsă, şi foamete, şi perire întru toate unde vei pune mâna ta să faci, până ce te va piiarde pre tine şi până ce te va sfârşi pre tine degrab pentru răutatea faptelor tale, că M-ai părăsit pre Mine.

21 Să lipească de tine Domnul moartea, până ce te va topi de pre pământul în care întri tu să-l moşteneşti.

22 Să te bată pre tine Domnul cu lipsă, şi cu lângoare şi cu friguri şi cu arsură, şi cu ucidere şi cu vânt stricăcios şi cu gălbinare, şi să te gonească pre tine până ce te vor piiarde.

23 Şi să fie ceriul carele easte deasupra capului tău de aramă, şi pământul care easte sub tine de fier.

24 Să dea Domnul Dumnezeul tău ploaia pământului, prav şi pulbere din ceriu să se pogoară preste tine, până te va zdrobi şi până te va piiarde cu grabă.

25 Dea Domnul să fii tăiat înaintea vrăjmaşilor tăi; pre o cale să ieşi înaintea lor şi pre şeapte căi să fugi de la faţa lor, şi să te împrăştii în toate împărăţiile pământului.

26 Şi să fie morţii voştri mâncare pasărilor ceriului şi fierilor pământului, şi să nu fie cine să-i apere.

27 Bată-te Domnul cu rană eghiptenească la şezut, şi cu râie sălbatecă şi cu usturime, ca să nu te poţi vindeca.

28 Bată-te Domnul cu desmenticie, şi cu orbire, şi cu ieşire din minte,

29 Şi să pipăi în amiiazăzi cum pipăie orbul întru întunearec, şi să nu te noroceşti în căile tale, şi să fii năpăstuit şi jefuit în toate zilele, şi să nu fie cine să-ţi ajute.

30 Muiare să iai, şi alt bărbat să o ţie pre ea, casă să zideşti şi să nu lăcuieşti într-însa; vie să sădeşti şi să nu o culegi pre ea.

31 Boul tău să se junghie înaintea ta şi să nu mânci dintr-însul; asinul tău cu sila să se ia de la tine şi să nu să dea înapoi ţie; oile tale să se dea vrăjmaşilor tăi, şi să nu fie cine să-ţi ajute.

32 Fiii tăi şi featele tale să se dea altui neam, şi ochii tăi să se uite orbind la ei, şi nimica să nu poată mâna ta.

33 Rodurile pământului tău şi toate ostenealele tale să le mânce neamul carele tu nu-l ştii, şi să fii năpăstuit şi asuprit în toate zilele tale.

34 Şi să ameţeşti pentru vederile care le vei vedea cu ochii tăi.

35 Bată-te Domnul cu rană rea preste genunchi şi preste pulpe, şi să nu te poţi vindeca tu, de la talpa picioarelor tale până la creaştetul tău.

36 Să te ducă Domnul pre tine şi pre împăratul tău, pre carele vei pune preste tine, la neamul care tu nu-l ştii, nici părinţii tăi, şi vei sluji acolo dumnezeilor străini, leamnelor şi pietrilor.

37 Şi vei fi acolo de râs şi de pildă şi de poveaste la toate neamurile la care te va duce Domnul.

38 Sămânţă multă vei sămăna în ţarină şi. puţină vei strânge, pentru că o vor mânca lăcustele.

39 Vie vei sădi şi o vei lucra, şi vin nu vei bea, nici te vei veseli dintru ea, pentru că o va mânca viiarmele.

40 Maslini vor fi ţie în toate hotarăle tale, şi cu untdelemn nut e vei unge, pentru că vor curge maslinele tale.

41 Fii şi feate vei naşte şi nu vor fi ai tăi, pentru că vor mearge în robie.

42 Toţi pomii tăi şi rodurile pământului tău le va topi pălitura.

43 Cel nemearnic carele easte întru tine să va sui preste tine sus, sus, iară tu te vei pogorî jos, jos.

44 Acesta te va împrumuta pre tine, iară tu nu-l vei împrumuta pre el. Acesta va fi cap, iară tu vei fi coadă.

45 Şi vor veni preste tine toate blăstămurile aceastea şi te vor goni, şi te vor prinde până ce te vor piiarde şi până ce te vor sfârşi, pentru că nu ai ascultat glasul Domnului Dumnezeului tău, ca să păzăşti poruncile Lui şi îndreptările Lui, câte ţ-au poruncit ţie.

46 Şi vor fi întru tine seamne şi minuni, întru sămânţa ta, până în veac.

47 Pentru că nu ai slujit Domnului Dumnezeului tău cu bucurie şi cu inimă bună, pentru mulţimea tuturor.

48 Şi vei sluji vrăjmaşilor tăi, pre cari-i va trimite Domnul asupra ta, în foame şi în seate şi în goliciune şi în lipsă de toate. Şi va pune jug de fier pre grumazul tău, până ce te va piiarde de tot.

49 Şi va aduce preste tine Domnul neam de departe, de la marginea pământului, cum zboară vulturul, neam a căruia limbă nu o vei înţăleage,

50 Neam cu faţă neruşinată, care nu să va sfii de faţa celui bătrân, şi de cel tinăr nu-i va fi milă.

51 Şi va mânca naşterile dobitoacelor tale şi rodurile pământului tău, şi nu-ţi vor lăsa ţie nici grâu, nici vin, nici untdelemn, nici ciurzile vacilor tale, nici turmele oilor tale, până ce te va piiarde.

52 Şi te va sfărma întru toate cetăţile tale, până ce să vor strica zâdurile tale ceale înalte şi ceale tari întru care ai nădăjduit, în tot pământul tău, şi te va năcăji pre tine în toate cetăţile tale, care le-au dat ţie Domnul Dumnezeul tău.

53 Şi vei mânca rodurile pântecelui tău, carnea fiilor tăi şi a featelor tale, carii ţ-au dat ţie Domnul Dumnezeul tău, întru îmbulzala ta şi întru necazul tău, cu carea te va năcăji vrăjmaşul tău.

54 Cel moale întru tine şi cel gingaş foarte va cugeta rău cu ochiul său asupra fratelui său, şi asupra muierii ceii din sânul său, şi asupra celoralalţi fii ai săi, carii vor rămânea lui,

55 Ca să nu dea nici unuia din trupurile fiilor săi pre cari-i va mânca, pentru că nimica nu i-au rămas lui ca să dea, întru îmbulzala ta şi întru necazul tău, cu carea te vor năcăji pre tine vrăjmaşii tăi în toate cetăţile tale.

56 Şi cea moale întru voi şi cea gingaşe foarte, carea nu au cercat a călca cu talpa piciorului său pre pământ, pentru gingăşie şi moliciune, rău va cugeta cu ochiul asupra bărbatului său, cel din sânul ei, şi asupra feciorului său, şi asupra featei sale,

57 Şi soartea sa carea au ieşit printră coapsăle ei, şi pre fiiul său,pre care-l va naşte, că va mânca pre aceştia întru ascuns, pentru lipsa tuturor întru îmbulzala ta şi întru necazul tău, cu care te va necăji vrăjmaşul tău în cetăţile tale.

58 De nu vei asculta ca să faci toate cuvintele legii aceştiia care sânt scrise în cartea aceasta, şi să vă teameţi de numele cel cinstit şi minunat, adecă de Domnul Dumnezeul tău,

59 Şi minunate va face Domnul bătăile tale şi bătăile sămânţii tale, bătăi mari şi minunate şi boale reale şi stătornice.

60 Şi va aduce asupra ta toate nevoile ceale reale ale Eghiptului, de care te-ai temut tu de cătră faţa lor, şi să vor lipi de tine.

61 Şi toată boala şi toată bătaia care nu sânt scrise în cartea legii aceştiia va aduce Domnul asupra ta, până ce te va piiarde.

62 Şi veţi rămânea puţini cu numărul, cei ce mai înainte aţi fost ca stealele ceriului de mulţi, pentru că nu ai ascultat glasul Domnului Dumnezeului tău.

63 Şi în ce chip s-au bucurat Domnul de voi, ca să vă facă voao bine şi să vă înmulţască pre voi, aşea să va bucura Domnul de voi ca să vă piiarză pre voi, şi vă veţi scoate din pământul în care meargeţi să-l moşteniţi.

64 Şi te va împrăştiia pre tine Domnul Dumnezeul tău în toate neamurile, de la o margine a pământului până la ceaealaltă margine a pământului, şi vei sluji acolo altor dumnezăi, leamnelor şi pietrilor, pre carii nici tu nu i-ai ştiut, nici părinţii tăi.

65 Ci şi întră neamurile acealea nu vei avea odihnă, nici va odihni talpa piciorului tău, şi-ţi va da ţie Domnul acolo inimă spărioasă şi ochi întunecaţi şi suflet topit.

66 Şi va fi viiaţa ta spănzurată înaintea ochilor tăi, şi te vei teame zioa şi noaptea, şi nu vei creade vieţii tale.

67 Dimineaţa vei zice: «O, când să va face seară!» şi seara vei zice: «O, când să va face dimineaţă!», de frica inimii tale de carea te vei teame şi de vederile care le vei vedea cu ochii tăi.

68 Şi te va întoarce Domnul în Eghipt cu luntri, că calea carea am zis ţie: «Mai mult nu o veţi vedea!» Şi acolo vă veţi vinde vrăjmaşilor voştri, să fiţi robi şi roabe, şi nu va fi cine să vă cumpere”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.