×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

A DOAOA LEAGE

Capitolul 12

Porunceaşte să se strice locurile în care neamurile s-au închinat idolilor, şi tot fealiul de chipuri cioplite să se arză; zăciuialele şi pârgăle să se dea; jertvele să se facă în locul său, şi să se mănânce de sânge, şi de toată bucata necurată să se contenească.

1 Şi aceastea sânt poruncile şi judecăţile, care veţi păzi să le faceţi în pământul care-l să voao Domnul Dumnezeul părinţilor voştri, să-l moşteniţi în toate zilele care veţi trăi pre pământ.

2 Cu stricare să stricaţi toate locurile, în care neamurile, pre care voi le veţi moşteni, au slujit dumnezăilor lor, ceale din munţii cei înalţi şi din dealuri şi de supt arbure des.

3 Şi să surpaţi jertvenicele lor, şi să strâcaţi stâlpii lor, şi desişurile lor să le tăiaţi, şi chipurile ceale cioplite ale dumnezăilor lor. să le ardeţi cu foc, şi să piiardeţi numele lor din locul acela.

4 Să nu faceţi aşea Domnului Dumnezeului vostru.

5 Ci în locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul vostru întru una din cetăţile voastre, ca să se numească numele Lui acolo şi să se chiiame, acolo Îl veţi căuta şi veţi întra.

6 Şi veţi aduce acolo arderile ceale de tot ale voastre, şi jertvele voastre şi pârga voastră şi făgăduinţele voastre şi ceale de voie ale voastre şi mărturisirile voastre, ceale întâiu născute ale vacilor voastre şi ale oilor voastre.

7 Şi le mâncaţi acolo înaintea Domnului Dumnezeului vostru, şi vă veseliţi cu toate la care veţi întinde mâinile, voi şi casele voastre, după cum te-au blagoslovit Domnul Dumnezeul tău.

8 Să nu faceţi acolo toate câte faceţi astăzi aici, fieştecarele ce-i place.

9 Că nu aţi întrat până acum în odihna şi în moşiia carea o dă voao Domnul Dumnezeul vostru.

10 Şi după ce veţi treace Iordanul, şi veţi lăcui pre pământul care-l va da voao Domnul Dumnezeul vostru moşie, şi vă va odihni de toţi vrăjmaşii voştri cei de primprejur, şi veţi lăcui fără de frică,

11 Şi va fi în locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul tău, ca acolo să se chiiame numele Lui, acolo veţi aduce toate câte poruncesc voao eu astăzi: arderile ceale de tot ale voastre, şi jertvele voastre şi zăciuialele voastre şi pârga mâinilor voastre şi tot ce easte ales din darurile voastre, care le veţi făgădui Domnului Dumnezeului vostru.

12 Şi să veseliţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru, voi şi fiii voştri şi featele voastre şi slugile voastre şi slujnicile voastre şi levitul cel de la porţile voastre, de vreame ce nu are parte şi moştenire cu voi.

13 Ia-ţi aminte, ca să nu aduci arderile ceale de tot ale tale în tot locul care-l vei vedea.

14 Ci numai în locul care-l va alege Domnul Dumnezeul tău, întru o cetate dintru a neamurilor tale, acolo vei aduce arderile ceale de tot ale tale, şi acolo vei face toate câte poruncesc eu ţie astăzi.

15 Şi oricând vei pofti, junghie şi mănâncă carne cum pofteaşte sufletul tău, după blagosloveniia Domnului Dumnezeului tău, carea ţi-o au dat ţie în toată cetatea; cel necurat întru tine şi cel curat va putea mânca dintr-însa, ca cea de căprioară şi de cerb.

16 Numai sângele să nu-l mâncaţi, ci să-l vărsaţi pre pământ, ca apa.

17 Nu va fi ţie slobod să mânci în cetăţile tale zăciuiala grâului tău şi a vinului tău şi a untuluidelemn al tău, ceale întâiu născute ale vacilor tale şi ale oilor tale, şi toate făgăduinţele câte veţi făgădui, şi mărturisirile voastre, şi pârga mâinilor tale.

18 Ci înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul tău, le vei mânca tu şi feciorul tău şi fata ta sluga ta şi slujnica ta, şi levitul şi nemearnicul cel din cetăţile tale, şi te vei veseli înaintea Domnului Dumnezeului tău cu toate la care vei tinde mâna ta.

19 Ia-ţi aminte să nu părăsăşti pre levit în toată vreamea câtă vei trăi pre pământ.

20 Iară de va lărgi Domnul Dumnezeul tău hotarăle tale, precum au grăit ţie, şi vei zice: «Voiu mânca carne», de va pofti sufletul tău să mânce carne, oricând va pofti sufletul tău, mâncă carne.

21 Iară de va fi departe de la tine locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul tău în care să se chiiame numele Lui acolo, junghie din boii tăi şi din oile tale care-ţi va da ţie Dumnezeu, în ce chip ţ-au poruncit, şi mâncă în cetăţile tale după pofta sufletului tău.

22 Cum să mâncă căprioara şi cerbul, aşea le vei mânca; şi cel necurat întru tine şi cel curat aseamenea le vor mânca.

23 Ia aminte tare să nu mânci sânge, că sângele lui easte sufletul lui, drept aceaea să nu mânci sufletul cu carnea lui.

24 Să nu-l mâncaţi, ci pre pământ să-l vărsaţi, ca apa.

25 Să nu-l mânci, ca să fie bine ţie şi fiilor tăi după tine, de vei face ce e bun şi ce e plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău.

26 Iară numai ceale sfinte ale tale, de vei avea tu, şi făgăduinţele tale luându-le, vei veni la locul care-l va aleage Şie Domnul Dumnezeul tău, ca să se chiiame numele Lui acolo.

27 Şi vei face arderile ceale de tot ale tale, cărnurile le vei aduce pre jertvenicul Domnului Dumnezeului tău, iară sângele jertvelor tale îl vei vărsa pre temeiul jertveanicului Domnului Dumnezeului tău, iară cărnurile le vei mânca.

28 Păzeaşte şi ascultă ca să faci toate cuvintele care-ţi poruncesc Eu ţie astăzi, ca să fie bine ţie şi fiilor tăi în veac, de vei face ce e plăcut şi bun înaintea Domnului Dumnezeului tău.

29 Şi, după ce va piiarde Domnul Dumnezeul tău neamurile la care mergi tu să moşteneşti pământul lor, de la faţa ta, şi-l vei moşteni şi vei lăcui în pământul lor,

30 Ia-ţi aminte ţie însuţi să nu cerci a-i urma pre ei, după ce vor peri ei de la faţa ta, şi să nu cerci de dumnezeii lor, zicând: «Cum au făcut neamurile aceastea dumnezăilor săi, şi eu voiu face».

31 Să nu faci aşea Domnului Dumnezeului tău, pentru că spurcăciunile, care Domnul le-au urât, le-au făcut dumnezăilor săi, că şi pre fiii săi şi pre featele sale le-au ars cu foc dumnezăilor săi.

32 Tot cuvântul care-l poruncesc eu ţie astăzi, acesta să-l păzăşti a-l face. Să nu adaogi la el, nici să iai de la el.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.