×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

A DOAOA LEAGE

Capitolul 11

Să numără multe faceri de bine a lui Dumnezeu, şi multe bunătăţi să făgăduiesc celor ce vor păzi poruncile Lui, iară celor ce nu le vor ţinea, reale, adecă blagoslovenie preste muntele Gherisim şi blăstăm preste Eval.

1 Drept aceaea, iubeaşte pre Domnul Dumnezeul tău şi păzeaşte ceale ce ţ-au poruncit să le păzăşti, îndreptările Lui şi poruncile Lui şi judecăţile Lui în toate zilele.

2 Şi să ştiţi astăzi că nu pruncii voştri, carii nu ştiu, nici au văzut certarea Domnului Dumnezeului tău, şi măririle Lui, şi mâna cea tare, şi braţul cel înalt.

3 Şi seamnele Lui şi minunile Lui, care au făcut în mijlocul Eghiptului, lui Faraon, împăratul Eghiptului, şi tot pământului lui.

4 Şi câte au făcut oştii eghipteanilor, şi carălor lor şi călărimii lor şi oastei lor, cum i-au înecat apa Mării Roşie preste faţa lor, când vă gonea ei pre voi dinapoi, şi i-au pierdut pre ei Domnul până în zioa de astăzi.

5 Şi câte au făcut voao în pustie, până aţi venit la locul acesta.

6 Şi câte au făcut lui Datan şi lui Aviron, fiilor lui Eliav, fiiului lui Ruvin, pre carii, deşchizind pământul gura sa, i-au înghiţit, pre ei, şi casăle lor şi corturile lor şi toată avearea lor, carea era cu ei în mijlocul a tot Israilul.

7 Că ochii voştri au văzut toate lucrurile Domnului ceale mari, care au făcut întru voi astăzi.

8 Şi să păziţi toate poruncile Lui, câte vă poruncesc eu voao astăzi, ca să trăiţi şi să vă înmulţiţi, şi întrând să moşteniţi pământul, la care voi treaceţi Iordanul, acolo, să-l moşteniţi pre el.

9 Ca să fiţi vreame multă pre pământul, care S-au jurat Domnul părinţilor voştri să-l dea lor şi săminţiei lor după ei, pământul care curge lapte şi miiare.

10 Că pământul, la care mergi tu să-l moşteneşti, nu easte ca pământul Eghiptului de unde aţi ieşit, când sameni sămânţa să-l adăpi cu picioarele, ca o grădină de legumi.

11 Iară pământul, la care mergi tu să-l moşteneşti, easte pământ de munte şi de câmp, din ploaia ceriului bea apă.

12 Pământ pre care Domnul Dumnezeul tău îl cercetează pururea, şi ochii Domnului Dumnezeului tău sânt preste el de la începutul anului până la sfârşitul anului.

13 Drept aceaea, de veţi asculta cu ascultare toate poruncile care le poruncesc eu ţie astăzi, ca să iubeşti pre Domnul Dumnezeul tău şi să slujeşti Lui din toată inima ta şi din tot sufletul tău,

14 Va da ploaie pământului tău în vreamea sa, timpurie şi târzie, şi-ţi vei aduna grâul tău şi vinul tău şi untuldelemn al tău.

15 Şi va da iarbă în ţarinile tale dobitoacelor tale să mânci şi să te saturi.

16 Ia-ţi aminte ţie însuţi să nu să lăţască inima ta, şi să vă abateţi, şi să slujiţi la dumnezei streini, şi să vă închinaţi lor.

17 Şi să se aprinză cu mânie Domnul asupra voastră, şi să închiză ceriul, ca să nu fie ploaie, şi pământul să nu-şi dea rodul său, şi să periţi degrab de pre pământul cel bun, care l-au dat voao Domnul.

18 Şi băgaţi cuvintele aceastea în inima voastră şi în sufletul vostru, şi le legaţi, să vă fie semn pre mâna voastră şi să fie neclătite înaintea ochilor voştri.

19 Şi să învăţaţi aceastea pre fiii voştri, grăindu-le de eale, când şezi tu acasă, şi când mergi pre cale, şi când te culci, şi când te scoli.

20 Şi să le scrieţi aceastea pre pragurile caselor voastre şi pre a porţilor voastre.

21 Ca să se înmulţască zilele voastre, şi zilele fiilor voştri pre pământul care S-au jurat Domnul părinţilor voştri să-l dea lor, ca şi zilele ceriului pre pământ.

22 Şi va fi de cu auzul veţi auzi toate poruncile aceastea, care eu le poruncesc astăzi voao, şi de le veţi face pre eale, şi veţi iubi pre Domnul Dumnezeul vostru, şi veţi umbla pre toate căile Lui, şi vă veţi lipi de El,

23 Va scoate Domnul toate neamurile aceastea de la faţa voastră, şi veţi moşteni neamuri mari şi mai tari decât voi.

24 Tot locul care-l va călca talpa piciorului vostru al vostru va fi; de la pustie, şi de la Antilivan, şi de la râul cel mare al Eufratului, şi până la marea cea de cătră apus, vor fi hotarăle voastre.

25 Nimenea nu va sta împrotiva feaţii voastre, şi va pune Domnul Dumnezeul vostru frica voastră şi cutremurul vostru pre faţa a tot pământul, pre care veţi călca voi, cum au grăit Domnul cătră voi.

26 Iată, eu dau înaintea voastră astăzi blagoslovenie şi blăstăm:

27 Blagoslovenie, de veţi asculta poruncile Domnului Dumnezeului vostru, care vă poruncesc eu astăzi voao.

28 Iară blăstăm, de nu veţi asculta poruncile Domnului Dumnezeului vostru, care vă poruncesc eu voao astăzi, şi vă veţi abate de la calea carea am poruncit eu voao astăzi, şi de veţi mearge să slujiţi la dumnezei pre carii nu-i ştiţi.

29 Şi va fi după ce te va băga Domnul Dumnezeul tău în pământul la care treci tusă-l moşteneşti, vei da blagosloveniia în muntele Garizin şi blăstemul în muntele Gheval.

30 Aceştia sânt dincolo de Iordan, dindărăptul călii ceii cătră apusul soarelui, în pământul hananeilor, carii lăcuiesc la apusul cătră Golgol, proape de stejariul cel înalt.

31 Că voi treaceţi Iordanul, ca să întraţi şi să moşteniţi pământul, care cu soarte-l dă voao Domnul Dumnezeul vostru, ca să-l moşteniţi în toate zilele şi să lăcuiţi într-însul.

32 Şi păziţi să faceţi toate poruncile Lui şi judecăţile aceastea, care le puiu eu astăzi înaintea voastră.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.