×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ EFESEANI

Capitolul 6

Fiii să asculte de părinţi şi slugile de stăpâni, şi iarăşi părinţii să-şi aducă aminte de fii şi stăpânii de slugi, socotind deatoriia sa, carea au cătră ei. Îndeamnă ca să se îmbrace cu armele lui Dumnezeu, carele le şi arată, ca să stea împrotiva duhovniceştilor împrotivnici, rugându-să ca să se roage pentru El.

1 Fii, ascultaţi pre părinţii voştri întru Domnul, că aceasta easte cu dreptate.

2 „Cinsteaşte pre tatăl tău şi pre muma ta (carea easte porunca cea dintâiu întru făgăduinţă),

3 Ca să fie ţie bine şi să fii cu zile multe pre pământ”.

4 Şi voi, părinţi, nu vă întârâtaţi pre fiii voştri spre mănie, ci-i creaşteţi pre ei întru învăţătura şi certarea Domnului.

5 Slugi, ascultaţi pre stăpânii voştri cei după trup cu frică şi cu cutremur întru dreptatea inimii voastre, ca şi pre Hristos,

6 Nu numai înaintea ochilor slujindu-le, ca cei ce vor să placă oamenilor, ci ca slugile lui Hristos, făcând voia lui Dumnezeu din suflet,

7 Cu bunăvoinţă slujindu-L, ca Domnului, iară nu ca oamenilor.

8 Ştiind că fieştecine, orice bine va face, acela va luoa de la Domnul: ori sluga, ori cel slobod.

9 Şi voi, stăpânilor, iar aceastea să faceţi cu dânşii, slăbindu-le certările, ştiind că şi al vostru şi al lor Stăpân easte în ceriuri, şi aleagere de feaţe nu easte la Dânsul.

10 Iară ce mai easte? Fraţii miei, întăriţi-vă întru Domnul şi întru putearea tăriei Lui.

11 Îmbrăcaţi-vă întru toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împrotiva meşteşugirilor diavolului.

12 Că nu ne easte noao lupta împrotiva trupului şi a sângelui, ci împrotiva căpeteniilor şi a domniilor şi asupra stăpâniilor întunearecului veacului acestuia, împrotiva duhurilor răutăţii ceii de supt ceriu.

13 Pentru aceaea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împrotivă în zioa cea rea, şi toate isprăvindu-le să staţi.

14 Staţi, drept aceaea, încingându-vă mijlocul vostru cu adevărul, şi îmbrăcându-vă cu platoşea dreptăţii,

15 Şi încălţindu-vă picioarele spre gătirea Evangheliei păcii.

16 Preste toate luând pavăza credinţii, cu carea veţi putea stânge toate săgeţile vicleanului, ceale aprinse.

17 Şi coiful mântuirei luoaţi, şi sabiia Duhului (carea easte cuvântul lui Dumnezeu).

18 Prin toată rugăciunea şi cearerea să vă rugaţi în toată vreamea întru Duhul şi împreună să privegheaţi întru toată răbdarea şi ruga pentru toţi sfinţii.

19 Şi pentru mine, ca să mi să dea cuvântul spre deşchiderea gurii meale, cu îndrăzneală a arăta taina Evangheliei.

20 Pentru carea fac solie în legături ca întru dânsa cu îndrăzneală să grăiesc, precum mi să cade a grăi.

21 Iară ca să ştiţi şi voi de mine ce fac, toate va spune voao Tihic, iubitul frate, şi credincioasa slugă întru Domnul,

22 Pre carele numai pentru aceasta l-am trimis la voi, ca să cunoaşteţi despre noi şi să mângăie inimile voastre.

23 Pace, fraţilor, şi dragoste cu credinţă de la Dumnezeu Tatăl şi Domnul Iisus Hristos.

24 Darul cu toţi carii iubesc pre Domnul nostrum Iisus Hristos, întru nestricăciune.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.