×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ EFESEANI

Capitolul 4

Îndeamnă spre unirea Duhului, arătând că Hristos multe daruri multora au dat, şi, spre zidirea trupului Său, multe fealiuri de ceate au dat până la sfârşitul veacului; îndeamnă, drept aceaea, ca, lăpădând omul cel vechiu, întru cel nou să se îmbrace, tâlcuind cărţile amândurora; şi iarăşi îndeamnă ca, rămâind întru acest trup, să se osibească de cei orbiţi cu mintea, carii fără de înfrânare urmează poftele trupului şi, obiceaiurile ceale reale mai dinainte, în noao să se deprinză.

1 Derept aceaea, rogu-vă pre voi, eu, legatul întru Domnul, cu vrednicie să umblaţi după chemarea cu carea sânteţi chemaţi.

2 Cu toată smereniia şi cu blândeaţe, cu îndelungă răbdare, îngăduind unul altuia cu dragoste,

3 Nevoiţi-vă a păzi unirea Duhului, întru legătura păcii.

4 Un trup şi un Duh, precum şi chemaţi sânteţi întru o nădeajde a chemării voastre,

5 Un Domn, o credinţă, un botez,

6 Un Dumnezeu şi Tatăl tuturor, Carele easte preste toate şi prin toate şi întru voi toţi.

7 Iară fieştecui din noi s-au dat darul după măsura darului lui Hristos.

8 Pentru aceaea, zice: „Suindu-Să la înălţime, robit-au robime şi au dat daruri oamenilor”.

9 Iară aceaea: „Suitu-S-au”, ce easte fără numai că S-au şi pogorât întâiu la ceale mai de jos părţi ale pământului?

10 Cel ce s-au pogorât, Acela easte Carele S-au şi suit mai presus de toate ceriurile, ca să umple toate.

11 Şi Acela au dat pre unii apostoli, pre alţii proroci, pre alţii evanghelişti, pre alţii păstori şi dascăli,

12 Spre săvârşirea sfinţilor la lucrul slujbei, spre zidirea trupului lui Hristos,

13 Până vom ajunge toţi la unirea credinţii şi a cunoştinţii Fiiului lui Dumnezeu, întru om desăvârşit, la măsura vârstei plinirii lui Hristos,

14 Ca mai mult să nu fim prunci învăluindu-ne şi purtându-ne de tot vântul învăţăturii întru amăgitura oamenilor, întru vicleşug, spre meşteşugirea înşelăciunei,

15 Ci făcând adevăr întru dragoste, să creaştem întru El prin toate, Carele easte capul, Hristos.

16 Din Carele tot trupul ce să alcătuiaşte şi să închiiaie prin toată pipăirea dării, după lucrarea întru măsura fieştecărui mădulariu, face creaştere trupului, spre zidirea sa întru dragoste.

17 Aceasta, drept aceaea, zic şi mărturisesc întru Domnul, ca să nu mai umblaţi voi, precum şi alte neamuri umblă, întru deşertăciunea minţii sale,

18 Întunecaţi fiind cu cugetul, înstrăinaţi de viiaţa lui Dumnezeu, pentru necunoştinţa carea easte întru ei, pentru împietrirea inimii lor;

19 Carii, întru deznădăjduire opăcindu-să, s-au dat pre sine faptei de ruşine, spre lucrarea a toată necurăţiia întru lăcomie.

20 Iară voi nu aşa aţi cunoscut pre Hristos,

21 Însă de L-aţi auzit pre El şi întru Dânsul v-aţi învăţat (precum easte adevărul întru Iisus),

22 Ca să lăpădaţi voi după viiaţa cea dintâiu pre omul cel vechiu, carele să strică după poftele înşelăciunii,

23 Şi să vă înnoiţi cu duhul minţii voastre,

24 Şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, carele după Dumnezeu s-au zidit întru dreptate şi întru sfinţeniia adevărului.

25 Pentru aceaea, lăpădând minciuna, grăiţi adevărul fieştecarele cu vecinul său, că unul altuia sântem mădulări.

26 Măniiaţi-vă şi să nu greşiţi, soarele să nu apuie întru măniia voastră.

27 Nici să daţi loc diavolului.

28 Cel ce fură să nu mai fure, ci mai vârtos să se ostenească lucrând binele cu mâinile sale, ca să aibă să dea celui lipsit.

29 Tot cuvântul urât să nu iasă din gura voastră, ci numai care easte bun spre zidirea folosului, ca să dea dar celor ce aud.

30 Şi să nu întristaţi pre Duhul cel Sfânt a lui Dumnezeu, întru Carele v-aţi pecetluit spre zioa răscumpărării.

31 Toată amărâciunea şi mâniia şi iuţimea şi strigarea şi hula să se lapede de la voi, împreună cu toată răutatea.

32 Şi fiţi unul cătră altul buni, milostivi, iertând unul altuia, precum şi Dumnezeu v-au iertat voao întru Hristos.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.