×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ EFESEANI

Capitolul 2

Cei morţi mai înainte cu păcatele au înviiat întru Hristos, nu cu faptele sale, ci în dar prin credinţă; arată că limbile ceale mai înainte străine de cătră făgăduinţăle lui Dumnezeu acum, prin Iisus şi prin credinţă, care easte darul lui Dumnezeu, s-au făcut cetăţeani sfinţilor şi aceaeaşi temelie au cu patriarşii şi cu prorocii.

1 Şi pre voi, carii eraţi morţi cu greşalele şi cu păcatele.

2 (Întru care oarecând aţi umblat, după veacul lumii aceştiia, după domnul stăpâniei văzduhului, a duhului carele acum lucrează întru fiii neascultării,

3 Întru carii şi noi toţi am petrecut oarecând, în poftele trupului nostrum, făcând voile trupului şi a cugetelor, şi eram din fire fii mâniei, ca şi alţii).

4 Iară Dumnezeu, bogat fiind întru milă, pentru multa Sa dragoste cu carea ne-au iubit pre noi,

5 Şi pre noi, cei ce eram morţi cu păcatele, împreună ne-au înviiat întru Hristos, cu dar sânteţi mântuiţi.

6 Şi împreună cu Dânsul ne-au sculat şi ne-au aşezat întru ceale cereşti, în Hristos Iisus,

7 Ca să arate în veacurile ceale viitoare mare bogăţiia darului Său, cu bunătate spre noi, întru Hristos Iisus.

8 Că cu dar sânteţi mântuiţi prin credinţă, şi aceasta nu din voi, a lui Dumnezeu easte darul;

9 Nu din fapte, ca să nu să laude cineva.

10 Că a Lui făptură sântem zidiţi în Hristos Iisus spre fapte bune, care mai înainte le-au gătit Dumnezeu, ca să umblăm întru eale.

11 Pentru aceaea, aduceţi-vă aminte că voi, când eraţi odinioară păgâni în trup, vă chemaţi netăiare-împrejur, de la ceia ce să chema tăiare-împrejur în trup, făcută de mână,

12 Că eraţi, întru acea vreame, fără de Hristos, osăbiţi de tocmealele vieţii lui Israil şi străini de legăturile făgăduinţăi, nădeajde neavând, şi fără de Dumnezeu în lume.

13 Iară acum, întru Hristos Iisus, voi, carii oarecând eraţi departe, v-aţi făcut aproape prin sângele lui Hristos,

14 Că El easte pacea noastră, Carele au făcut amândoao una şi păreatele cel din mijloc al zidului l-au sfârmat,

15 Vrajba, în trupul Său, leagea poruncilor, cu învăţăturile, stricând, ca pre amândoi să-i zidească întru Sine într-un om nou, făcând pace,

16 Şi pre amândoi să-i împace într-un trup cu Dumnezeu prin cruce, omorând vrajba întru sine.

17 Şi venind, au vestit pace voao, celor de departe şi celor de aproape;

18 Că printr-Însul avem amândoi apropiiare întru un Duh cătră Tatăl.

19 Pentru aceaea, dar, acum mai mult nu sânteţi streini şi nemearnici, ci împreună lăcuitori cu sfinţii şi caznici ai lui Dumnezeu.

20 Zidiţi fiind pre temeliia apostolilor şi a prorocilor, fiind piiatra cea din unghiu Însuşi Iisus Hristos.

21 Întru Carele toată zidirea ce să alcă-tuiaşte creaşte întru besearică sfântă în Domnul,

22 Întru Carele şi voi împreună vă zidiţi spre lăcaş lui Dumnezeu întru Duhul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.