×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ EFESEANI

Capitolul 1

Apostolul binecuvintează pre Domnul cel ce prin Hristos Fiiul au dăruit aleşilor multe şi mari faceri de bine şi mulţămeaşte lui Dumnezeu pentru credinţa şi dragostea cea cătră deaproapele, rugându-să ca să dobândească ei înţelepciunea cea desăvârşită, arătând şi înălţarea lui Hristos, Celui sculat din morţi, Carele e rânduit cap preste toată besearica.

1 Pavel, apostolul lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, sfinţilor celor ce sânt în Efes şi credincioşilor întru Hristos Iisus:

2 Dar, voao, şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul nostru Iisus Hristos!

3 Bine e cuvântat Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce ne-au blagoslovit pre noi cu toată blagosloveniia duhovnicească, întru ceale cereşti, în Hristos;

4 Precum ne-au ales pre noi întru Dânsul, mai înainte de alcătuirea lumii, ca să fim noi sfinţi, şi făr’ de prihană înaintea Lui întru dragoste.

5 Cel ce mai înainte ne-au rânduit pre noi spre moştenirea fiiască prin Iisus Hristos întru Sine, după bună plăcerea voii Sale,

6 Spre lauda măririi darului Său, cu care ne-au dăruit pre noi întru Cel Iubit,

7 Întru Care avem răscumpărare prin sângele Lui şi iertare păcatelor după bogăţiia darului Lui,

8 Care l-au preaînmulţit întru noi, întru toată înţălepciunea şi ştiinţa;

9 Arătându-ne noao taina voii Sale, după bună plăcearea Sa, carea mai înainte o au pus întru El,

10 Spre isprăvniciia plinirii vremilor, ca toate să le întemeiaze întru Hristos, ceale din ceriuri şi ceale de pre pământ,

11 Întru Dânsul, întru Carele şi moşteani ne-am făcut, mai înainte fiind însămnaţi după rânduiala Celui ce toate le face după sfatul voii Sale,

12 Ca să fim noi spre lauda măririi Sale, carii mai înainte am nădăjduit întru Hristos.

13 Întru Carele şi voi, auzind cuvântul adevă-rului (Bunăvestirea mântuirii voastre), întru Carele şi crezind v-aţi însemnat cu Duhul făgăduinţii cel Sfânt,

14 Carele easte arvuna moştenirii noastre spre răscumpărarea câştigului, spre lauda măririi Lui.

15 Drept aceaea, şi eu, auzind credinţa voastră întru Domnul Iisus şi dragostea cătră toţi sfinţii,

16 Nu încetez a mulţămi pentru voi, pomenire făcând de voi întru rugăciunile meale,

17 Ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl mărirei, să vă dea voao duhul înţălepciunei şi al descoperirei spre cunoştinţa Lui,

18 Luminând ochii inimii voastre, ca să ştiţi voi carea easte nădeajdea chemării Lui şi carea e bogăţiia mărirei moştenirei Lui întru sfinţi,

19 Şi carea e mărirea cea preaînaltă a puterii Lui întru noi, carii creadem, după lucrarea puterii tăriei Lui,

20 Carea o au lucrat întru Hristos, sculându-L pre El din morţi, şi L-au pus de-a dreapta Sa întru ceale cereşti,

21 Mai presus decât toată stăpâniia şi biruinţa şi putearea şi domniia şi decât tot numele ce să numeaşte, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitoriu.

22 Şi toate le-au supus supt picioarele Lui, şi pre Acela L-au dat cap besearicii, mai presus de toate,

23 Carea easte trupul Lui şi plinirea Celui ce plineaşte toate întru toate.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.