×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ GALATEANI

Capitolul 5

Cel ce vrea a să îndrepta din faptele Legii nu easte părtaş darului lui Hristos, în carele nici tăiarea împrejur foloseaşte, nici netăiarea, ci credinţa cea vie. Îndeamnă, dară, să se ferească de înşelători şi să iubească unul pre altul. Că trupul, pururea oştindu-să împrotiva sufletului, trage spre lucruri trupeşti, carele depărtează de împărăţiia ceriurilor, iară duhul aduce roduri, prin care o dobândim, macar de n-am face faptele Legii.

1 Întru slobozeniia dară, cu carea Hristos pre noi ne-au slobozit staţi, şi nu vă cuprindeţi iarăşi cu jugul robiei.

2 Iată, eu, Pavel, zic voao că, de vă veţi tăia împrejur, Hristos nimic voao nu va folosi.

3 Şi mărturisesc, iarăşi, tot omului carele să taie împrejur că deatoriu easte să facă toată Leagea.

4 Înzădarnici v-aţi făcut de cătră Hristos, cei ce veţi să vă îndreptaţi prin Leage, din dar aţi căzut.

5 Că noi cu Duhul din credinţă nădeajdea dreptăţii aşteptăm.

6 Că, întru Iisus Hristos, nici tăiarea îm-prejur foloseaşte, nici netăiarea împrejur, ci credinţa carea lucrează prin dragoste.

7 Alergaţi bine, cine v-au oprit să nu vă plecaţi adevărului?

8 Sfatul acesta nu e de la cel ce v-au chemat pre voi.

9 Puţin aluoat toată frământătura dospeaşte.

10 Eu am nădeajde de voi întru Domnul că altă nimica nu veţi gândi, iară cel ce vă turbură pre voi va purta judecată, oricarele va fi.

11 Iară eu, fraţilor, deaca propoveduiesc încă tăiarea împrejur, pentru ce încă păţesc goană? Iată, s-au surpat sminteala crucii.

12 O, de s-ar lepăda afară cei ce vă răzvrătesc pre voi!

13 Că voi la slobozenie v-aţi chemat, fraţilor, numai să nu daţi slobozeniia voastră spre prilej trupului, ci prin dragoste slujiţi unul altuia.

14 Că toată Leagea într-un cuvânt să plineaşte; adecă: să iubeşti pre deaproapele tău ca însuţi pre tine.

15 Iară de vă roadeţi între voi şi vă mân-caţi, căutaţi să nu vă mistuiţi unul pre altul.

16 Iară vă zic: Cu Duhul să umblaţi şi pofta trupului să nu o pliniţi.

17 Că trupul pofteaşte asupra duhului, iară duhul asupra trupului. Şi aceastea să împrotivesc una altiia, ca nu ceale ce voiţi acealea să faceţi.

18 Iară de vă purtaţi cu Duhul, nu sânteţi supt Leage.

19 Iară faptele trupului arătate sânt, care sânt: preacurviia, curviia, necurăţiia, fapta de ruşine,

20 Slujba idolilor, fermecătoriia, vrăjile, sfezile, urâciunile, mâniile, gâlcevile, îndărătniciile, împărecherile, eresurile,

21 Pizmele, uciderile, beţiile, ospeaţele ceale cu asupră, şi care sânt aseamenea acestora care le spuiu voao, precum şi mai înainte v-am spus, că cei ce fac unele ca aceastea împărăţiia lui Dumnezeu nu vor moşteni.

22 Iară roada Duhului easte dragostea, bucuriia, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeaţele, înfrânarea poftelor.

23 Împrotiva acestora nu easte leage.

24 Iară carii sânt a lui Hristos trupul şi-au răstignit cu patimile şi cu poftele.

25 De trăim cu Duhul, cu Duhul să şi umblăm.

26 Să nu fim măreţi în deşert, unul pre altul întărâtând, unul altuia pizmuind.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.