×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ GALATEANI

Capitolul 4

Mai înainte de naşterea lui Hristos, jidovii ca nişte moşteani încă prunci să ţinea supt Leage, ca supt isprăvnicie. Iară să sârguiaşte a-i chema de supt robiia Legii, deacă au cu credinţa priimirea fiiască. Aducându-le aminte cu câtă râvnă, mai înainte pre dânsul, şi propo-veduirea lui priimisă, şi împreună spre aceasta aducând pildă de doi fii a lui Avraam, care însămna doao legi, prin carea învaţă că râvnitorii Legii să vor lăpăda de la moştenirea lui Hristos.

1 Iară zic: În câtă vreame moşteanul prunc easte, nimic nu să osăbeaşte din slugă, măcar de easte srăpân tuturor.

2 Ci supt ispravnici şi supt păzitori easte, până la vreamea cea rânduită de tatăl său.

3 Aşea şi noi, când eram prunci supt stihiile lumii, eram robiţi.

4 Iară deaca au venit plinirea vremii, au trimis Dumnezeu pre Fiiul Său, Cel născut din muiare, Carele S-au făcut supt Leage.

5 Ca pre cei de supt Leage să-i răscumpere, ca să luom priimirea fiiască.

6 Iară căci sânteţi fii, au trimis Dumne-zeu pre Duhul Fiiului Său în inimile voas-tre, Carele strigă: „Ava, Părinte!”

7 Pentru aceaea, iată, nu mai eşti rob, ci fiiu, iară de eşti fiiu, şi moştean eşti lui Dumnezeu, prin Hristos.

8 Ci atunci, necunoscând pre Dumnezeu slujeaţi celor ce din fire nu sânt dumnezei.

9 Iară acum, după ce aţi cunoscut pre Dumnezeu, şi mai ales fiind cunoscuţi de Dumnezeu, cum vă întoarceţi iară la ceale slabe şi sărace stihii, cărora iară de iznov veţi să le slujiţi?

10 Zilele păziţi, şi lunile şi vremile şi anii.

11 Temu-mă de voi, ca nu cumva în zădar să mă fiu ostenit la voi.

12 Fiţi precum sânt şi eu, că şi eu încă sânt ca voi. Fraţilor, rogu-vă pre voi, întru nimic nu mi-aţi făcut strâmbătate.

13 Iară ştiţi că, prin slăbiciunea trupului, am propoveduit voao întâiu.

14 Şi ispita mea, carea era în trupul mieu, nu o aţi defăimat, nici o aţi lăpădat, ci ca pre un înger a lui Dumnezeu m-aţi priimit, şi ca pre Hristos Iisus.

15 Carea, dară, era fericirea voastră? Că mărturisesc voao că, de ar fi fost cu putinţă, ochii voştri scoţindu-i i-aţi fi dat mie.

16 Deci, dară, au vrăjmaş m-am făcut voao, grăindu-vă adevărul?

17 Vă răvnesc ei pre voi, cu bine, ci vor să ne osibească pre noi, ca să urmaţi lor.

18 Iară bine e a urma pururea în lucru bun, şi nu numai când sântem de faţă la voi.

19 Feţii miei, pre carii iarăşi cu dureare vă nasc, până ce să va închipui Hristos întru voi!

20 Şi aş vrea să fiu acum la voi şi să-mi schimb glasul mieu, că mă îndoiesc de voi.

21 Spuneţi-mi, cei ce veţi a fi supt Leage, Leagea nu o ascultaţi?

22 Că scris easte că Avraam doi feciori au avut, unul din slujnică, iară altul din cea slobodă.

23 Ci cel din slujnică după trup s-au născut, iară cel din cea slobodă, după făgăduinţă.

24 Carii au altă înţăleagere, că aceastea sânt doao legi: una din Muntele Sinaii, carea naşte spre robie, carea easte Agar;

25 Că Agar Muntele Sinaii easte, în Araviia, şi să alătură cu Ierusalimul cest de acum şi slujeaşte cu fiii săi;

26 Iară Ierusalimul cel de sus slobod easte, care easte mumă noao, tuturor.

27 Că scris easte: „Veseleaşte-te cea stearpă, carea nu naşti; glăsuiaşte şi strigă, ceaea ce nu ai dureare, că mai mulţi sânt fiii ceii lăsate, decât a ceii ce are bărbat”.

28 Iară noi, fraţilor, după Isaac, fiii făgăduinţii sântem.

29 Ci, precum atunci cel ce să născusă după trup gonea pre cel duhovnicesc, aşa şi acum.

30 Dară ce zice Scriptura? „Scoate pre slujnica şi pre feciorul ei, că nu va moşteni feciorul slujnicii, cu feciorul ceii slobode”.

31 Drept aceaea, fraţilor, nu sântem feciorii slujnicii, ci a ceii slobode.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.