×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ GALATEANI

Capitolul 3

Precum lui Avraam, aşea şi următorilor, nu din faptele Legii, ci din credinţa cea întru Hristos S-au dat Duhul Sfânt, iară cei supuşi Legii, nimene plinind Leagea easte blăstămat, ci acest blăstăm, luându-l Hristos pre Sine, pre noi de el ne-au izbăvit, iară făgăduinţele ceale făcute lui Avraam prin credinţă să plinesc, macar că Leagea atunci s-au fost dat ca o povaţă, carea nu putea îndrepta.

1 O, fără de minte galateani, cine v-au amăgit să nu vă plecaţi adevărului? Cărora mai înainte vă era scris Iisus Hristos înaintea ochilor, între voi răstignit.

2 Aceasta voiesc numai să ştiu de la voi: Din faptele Legii aţi luoat Duhul, nu din auzul credinţii?

3 Aşa de nebuni sânteţi? Începând cu Duhul, acum în trup sfârşiţi?

4 Atâtea aţi pătimit în zădar, de e şi în zădar.

5 Deci, dară, Cel ce vă dă voao Duhul şi lucrează întru voi puteri, oare din faptele Legii, au din auzul credinţii?

6 Precum Avraam au crezut lui Dumnezeu, şi s-au socotit lui spre dreptate.

7 Să ştiţi, dară, că cei ce sânt din credinţă, aceia sânt fiii lui Avraam.

8 Iară văzind mai înainte Scriptura că din credinţă îndreptează Dumnezeu pre neamuri, mai înainte au vestit lui Avraam că: „Să vor blagoslovi întru tine toate neamurile”.

9 Pentru aceaea, cei ce sânt din credinţă să vor blagoslovi împreună cu credinciosul Avraam.

10 Căci câţi sânt din faptele Legii supt blăstăm sânt, că scris easte: „Blăstămat easte tot cel ce nu va rămânea întru toate ceale scrise în cartea Legii, ca să le facă pre eale”.

11 Iară cum că nu să îndreptează nimenea înaintea lui Dumnezeu, prin Leage, arătat easte că dreptul din credinţă va fi viu.

12 Iară Leagea nu easte din credinţă, ci omul, carele va face acealea, va fi viu într-însele.

13 Hristos pre noi ne-au răscumpărat din blăstămul Legii, făcându-Să pentru noi blăstăm (că scris easte: „Blăstămat easte tot cel ce spânzură pre lemn”).

14 Ca să fie întru neamuri blagosloveniia lui Avraam prin Iisus Hristos, ca făgăduinţa Duhului să luom prin credinţă.

15 Fraţilor (ca un om zic); că testamântula omului cel întărit, nimenea nu-l strică, sau îl mai adaoge.

16 Iară lui Avraam s-au zis făgăduinţele şi săminţiei lui. Nu zice: „Şi seminţiei lor”, ca de mulţi, ci ca de unul: „Şi Seminţiei tale”, Carele easte Hristos.

17 Şi aceasta zic: Rânduiala cea întărită mai înainte de la Dumnezeu întru Hristos, carea după patru sute şi treizeci de ani s-au făcut Leage, nu o lapădă, ca să strice făgăduinţa.

18 Că de easte din Leage moştenirea, mai mult nu easte din făgăduinţă; iară lui Avraam prin făgăduinţă i-au dăruit Dumnezeu moştenirea.

19 Ce e, dară, Leagea? Pentru călcarea s-au pus, până când era să vie Sămânţa, Căriia era făgăduită, rânduită prin înger, în mâna solitoriului.

20 Iară Solitoriul al unuia nu easte; iară Dumnezeu Unul easte.

21 Au, doară, Leagea easte împrotiva făgăduinţelor lui Dumnezeu? Să nu fie! Că de ar fi fost dată Leagea, carea să poată înviia, adevărat din Leage ar fi dreptatea.

22 Ci au încuiat Scriptura toate supt păcat, ca făgăduinţa din credinţa lui Iisus Hristos să se dea celor ce cred.

23 Iară mai înainte de venirea credinţii, supt Leage eram păziţi, încuiaţi spre credinţa carea era să se descopere.

24 Pentru aceaea, Leagea învăţătoare ne-au fost noao spre Hristos, ca din credinţă să ne îndreptăm.

25 Iară deaca au venit credinţa, nu mai sântem supt învăţătoriu.

26 Că toţi fii a lui Dumnezeu sânteţi prin credinţa cea întru Hristos Iisus.

27 Că oricâţi în Hristos v-aţi botezat, în. Hristos v-aţi îmbrăcat.

28 Nu easte jidov, nici elin, nu easte rob, nici slobod, nu easte parte bărbătească, nici muierească, că voi toţi unul sânteţi întru Hristos Iisus.

29 Iară de sânteţi voi a lui Hristos, iată, a lui Avraam sămânţă sânteţi şi după făgăduinţă moşteani.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.