×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ GALATEANI

Capitolul 2

Pavel, pururea slobod, au învăţat întră limbi adevărul Evangheliei, cunoscând aceasta apostolii cei dintâiu, şi nimica la aceasta adăogând, ci pre Pavel întru soţie priimindu-l, carele, înfruntând pre Chifa, arată că nu din faptele Legii să va îndrepta cineva, ci prin credinţă întru Hristos.

1 Apoi, după patrusprăzeace ani, iară m-am suit în Ierusalim cu Varnava împreună, luând şi pre Tit cu noi.

2 Şi m-am suit după descoperire şi le-am spus lor Evangheliia, carea propoveduiesc în neamuri. Iară deosebi celor mai aleşi, ca nu cumva să alerg în deşert sau să fiu alergat.

3 Ci nici Tit, carele era cu mine, elin fiind, nu au fost silit să se taie împrejur.

4 Iară pentru fraţii cei mincinoşi ce venisă, carii întrase pre ascuns să iscodească slobozeniia noastră carea avem în Hristos Iisus, ca pre noi să ne supuie robiei,

5 Cărora nici cât e un ceas nu ne-am plecat a ne supune, ca adevărul Evangheliei să rămâie la voi.

6 Iară de cătră cei ce să socotea a fi ceva (în ce chip oarecând era) nu osăbesc, Dumnezeu faţa omului nu priimeaşte, că cei ce să socotea a fi ceva nimic mai mult nu mi-au adaos,

7 Ci încă împrotivă, văzând că mi s-au în-credinţat mie Bunăvestirea netăierii împrejur, precum lui Petru a tăierii împrejur,

8 Că cel ce au lucrat împreună cu Petru spre apostoliia tăierii împrejur lucrat-au şi împreună cu mine întră neamuri;

9 Şi cunoscând darul cel dat mie, Iacov şi Chifa şi Ioan, carii să socotea că sânt stâlpi, mi-au dat mie şi Varnavei dreapta împărtăşirei, ca noi la păgâni, iară ei la tăiarea împrejur.

10 Numai ca să ne aducem aminte de cei lipsiţi, carea m-am şi nevoit a face.

11 Iară când au venit Petru în Antiohiia, în faţă i-am stătut împrotivă, că era vreadnic de înfruntare.

12 Că mai înainte de ce au venit oarecarii de la Iacov, cu păgânii mânca; iară deaca au venit, să ferea şi să osăbea temându-să de cei ce era din tăiarea împrejur.

13 Şi făcea făţărnicie cu dânsul şi ceialalţi jidovi, cât şi Varnava s-au lipit de făţărniciia lor.

14 Ci, deaca am văzut că nu umblă cu dreptate după adevărul Evangheliei, am zis lui Petru înaintea tuturor: „Deaca tu, fiind jidov, ca păgânii vieţuieşti, iară nu ca jidovii, pentru ce sâleşti pre păgâni să ţie jidoveaşte?”

15 Noi sântem din fire jidovi, iară nu din neamuri păcătoşi.

16 Ştiind că nu să îndreptează omul din faptele Legii, ci numai prin credinţa lui Iisus Hristos, şi noi am crezut în Hristos Iisus, ca să ne îndreptăm din credinţa lui Hristos, şi nu din faptele Legii, că nu să va îndrepta din faptele Legii tot trupul.

17 Iară deaca căutând să ne îndreptăm întru Hristos ne aflăm şi înşine păcătoşi,au, doară, Hristos easte slugă păcatului? Să nu fie!

18 Că deaca ceale ce am stricat, acealea iară le zidesc, călcătoriu de poruncă pre mine mă adeverez.

19 Că eu, prin Leage, Legii am murit, ca să viez lui Dumnezeu.

20 Cu Hristos împreună m-am răstignit; iară viez, nu de acum eu, ci viiază întru mine Hristos, iară ce viez acum în trup prin cre dinţa Fiiului lui Dumnezeu viez, Carele m-au iubit şi S-au dat pre Sine pentru mine.

21 Nu lapăd darul lui Dumnezeu, că de easte dreptatea prin Leage, Hristos, dară, în deşert au murit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.