×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ GALATEANI

Capitolul 1

Ceartă Apostolul pre galateani că au suferit a să desmânta de cătră adevărul carele îl luoasă de la el, fiindcă numai acesta trebuie să se ţie, carele nu de la om, ci prin arătarea lui Hristos îl luoasă, şi, după aceaea, cu atâta sârguinţă îi învăţasă pre ei, cu câtă mai înainte, ci sta împrotivă, adăogând în ce chip l-au osebit pre el Dumnezeu spre propoveduire.

1 Pavel, apostolul (nu de la oameni, nici prin om, ci prin Iisus Hristos şi prin Dumnezeu Tatăl, Carele L-au înviiat pre El din morţi),

2 Şi toţi fraţii, carii sânt împreună cu mine, besearicilor Galatiei:

3 Dar, voao, şi pace de la Dumnezeu Tatăl, şi de la Domnul nostru Iisus Hristos,

4 Carele S-au dat pre Sâne pentru păcatele noastre, ca să ne scoaţă pre noi dintru acest veac rău, după voia lui Dumnezeu şi a Tatălui nostru,

5 Căruia easte mărirea în veacii veacilor. Amin.

6 Miru-mă că aşea de curând vă mutaţi, de la cel ce v-au chemat pre voi prin darul lui Hristos la altă Evanghelie,

7 Ci nu easte altă, fără numai sânt oare-carii carii vă turbură pre voi şi vor să strămute Evangheliia lui Hristos.

8 Ci măcar şi noi sau înger din ceriu de va propovedui voao afară de ce am propoveduit voao, anatema să fie!

9 Precum am zis mai înainte, şi acum iară zic: De va propovedui voao cineva afară de ceaea ce aţi luoat, anatema să fie!

10 Că, acum, pre oameni să ascultaţi îndemn, au pre Dumnezeu? Au caută să plac oamenilor? Că de aş plăcea încă oamenilor, nu aş fi slugă lui Hristos.

11 Iară spuiu voao, fraţilor, că Evangheliia cea vestită de mine nu easte după om.

12 Că nici eu de la om o am luoat aceasta, nici m-am învăţat, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos.

13 Că aţi auzit de viiaţa mea oarecând întru jidovime, că preste măsură goneam besea-rica lui Dumnezeu şi o stricam pre ea.

14 Şi spoream întru jidovime mai mult decât cei de o vârstă cu mine în neamul mieu, foarte răvnitoriu fiind părinteştilor meale obiceaiuri.

15 Iară când bine au voit Dumnezeu, Cel ce m-au ales din pântecele maicii meale şi m-au chemat prin darul Său,

16 Ca să areate pre Fiiul Său întru mine, ca să-L propoveduiesc pre El între neamuri, îndatăşi nu m-am lipit de trup şi de sânge,

17 Nici m-am dus în Ierusalim la apostolii cei mai nainte decât mine; ci m-am dus în Araviia şi iară m-am întors în Damasc.

18 Apoi, după trei ani, m-am suit în Ierusalim, să văz pre Petru, şi am rămas la el cincisprăzeace zile.

19 Iară pre altul din apostoli nu am văzut, fără numai pre Iacov, fratele Domnului.

20 Iară ceale ce scriu voao, iată, înaintea lui Dumnezeu, că nu minţ.

21 După aceaea, am venit în laturile Siriei şi a Chilichiei.

22 Şi eram necunoscut cu faţa besearicilor Iudeii, celor întru Hristos.

23 Ci numai auzea că cel ce ne gonea pre noi oarecând acum propoveduiaşte credinţa, carea oarecând o pierdea;

24 Şi mărea întru mine pre Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.