×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ CORINTEANI A DOAO

Capitolul 5

Cu neîndoita nădeajde a slavii ceii viitoare doresc apostolii a să despărţi de trup, neputând într-alt chip a să veseli într-însa. Iară pururea poftesc a plăcea lui Hristos, Judecătoriului tuturor, dând prilej ucenicilor Săi a să lăuda pentru dânşii înaintea împrotivnicilor, şi solie făcând pentru Hristos, nici pre Însuşi, adecă Hristos, pre Carele propoveduiesc şi cu a Căruia moarte lumea s-au împăcat cu Dumnezeu, în trup l-au cunoscut.

1 Că ştim că, deaca să va strica casa noastră cea pământească a lăcaşului acestuia, zidire de la Dumnezeu avem, casă nefăcută de mână, veacinică în ceriuri.

2 Că de aceasta suspinăm, dorind să ne îmbrăcăm cu lăcaşul nostrum cel din ceriuri.

3 Numai de ne vom afla îmbrăcaţi, şi nu goli.

4 Că cei ce sântem în cortul acesta suspinăm îngreuiaţi, de vreame ce nu vom să ne dezbrăcăm, ci să ne îmbrăcăm, ca cel muritoriu să se înghiţă de viiaţă.

5 Şi Cel ce ne-au făcut pre noi spre aceasta singur Dumnezeu easte, Carele ne-au şi dat noao arvuna Duhului.

6 Îndrăznim, drept aceaea, pururea şi ştim că, până vieţuim în trup, străini sântem de la Domnul.

7 (Că prin credinţă umblăm, iară nu prin vedeare).

8 Iară nădăjduim şi voim mai bine să ne înstrăinăm de trup şi să lăcuim la Domnul.

9 Pentru aceaea ne şi nevoim, ca, ori de faţă fiind, ori nemernicind, să fim bine plăcuţi Lui.

10 Pentru că noi toţi trebuie să ne arătăm înaintea judecăţii lui Hristos, ca să ia fieştecine ceale ce au făcut în trup, ori bune, ori reale.

11 Ştiind, dară, frica Domnului, pre oameni îndemnăm; iară lui Dumnezeu arătaţi sântem şi nădăjduiesc că şi întru cunoştinţele voastre arătaţi sântem.

12 Că nu ne lăudăm iarăşi pre noi înaintea voastră, ci prilej vă dăm voao ca să vă lăudaţi pentru noi; ca să aveţi spre ceia ce să laudă în faţă, iară nu în inimă.

13 Că ori de ne răpim cu mintea lui Dum-nezeu, ori de sântem aşezaţi cu mintea, voao sântem.

14 Că dragostea lui Hristos ne strânge pre noi,

15 Carii judecăm aceasta. Că, de au murit unul pentru toţi, iată, dar, toţi au murit. Şi pentru toţi au murit, ca cei ce viiază să nu mai viiaze şieşi, ci Celui ce au murit pentru ei şi au înviiat.

16 Pentru aceaea, noi de acum pre nimenea nu ştim după trup; şi de am şi ştiut pre Hristos după trup, iară de acum nu-L mai ştim.

17 Deci, dară, oricarele easte întru Hristos, făptură noao easte. Ceale vechi au trecut, iată, toate s-au făcut noao.

18 Şi toate de la Dumnezeu, Carele ne-au împăcat pre noi Luişi prin Iisus Hristos şi ne-au dat noao slujba împăcării.

19 Pentru că Dumnezeu era întru Hristos, Carele au împăcat lumea Luişi, nesocotindu-le lor păcatele lor, şi au pus întru noi cuvântul împăcării.

20 Drept aceaea, în locul lui Hristos vă rugăm, ca cum Dumnezeu v-ar ruga prin noi; rugămu-vă, în locul lui Hristos, împăcaţi-vă cu Dumnezeu!

21 Că pre Cel ce nu au cunoscut păcatul, pentru noi păcat L-au făcut, ca noi să ne facem dreptatea lui Dumnezeu întru Dânsul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.