×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ CORINTEANI A DOAO

Capitolul 4

Că, cu propoveduirea apostolilor cea adevărată, tuturor s-au arătat cuvântul lui Dumnezeu, afară de cei cu mintea întinată. Că multe împrotivituri pătimesc apostolii, dară niciodată să înving. Iară vremealnica patimă mare şi veacinică slavă arvunează.

1 Pentru aceaea, având această slujbă, după cum sântem muluiţi, nu slăbim,

2 Ci ne-am lăpădat de ceale ascunse ale ruşinei, nu întru vicleşug umblând, nici strămutând cuvântul lui Dumnezeu, ci cu arătarea adevărului adeverindu-ne pre noi spre toată cunoştinţa oamenilor înaintea lui Dumnezeu.

3 Iară deşi easte acoperită Bunăvestirea noastră, întru cei peritori easte acoperită,

4 Întru carii dumnezeul veacului acestuia au orbit minţile necredincioşilor, ca să nu le lumineaze lor lumina Evangheliei mărirei lui Hristos, Carele easte chipul lui Dumnezeu.

5 Că nu pre noi propoveduim, ci pre Hristos Iisus, Domnul. Iară pre noi, slujitori voao, prin Iisus.

6 Că Dumnezeu, Carele au zis: „Să lumineaze dintru întunearec, lumina”, Acela au strălucit inimile noastre spre luminarea cunoştinţii mărirei lui Dumnezeu în faţa lui Iisus Hristos.

7 Şi avem comoara aceasta în vase de lut, ca preaînălţimea puterii să fie alui Dumnezeu, iară nu din noi,

8 Întru toate necaz pătimind, ci nu ne pare rău; lipsiţi fiind, iară nu de tot deznădăjduindu-ne.

9 Goniţi, iară nu sântem părăsiţi; surpaţi fiind, iară nu perim;

10 În toată vreamea omorârea Domnului Iisus în trup purtându-o, ca şi viiaţa lui Iisus să se areate în trupul nostru.

11 Că pururea noi ceşti vii spre moarte ne dăm pentru Iisus, ca şi viiaţa lui Iisus să se arate în trupul nostru cest muritoriu.

12 Pentru aceaea, dară, moartea întru noi lucrează, iară viiaţa, în voi.

13 Iară având acelaşi Duh al credinţii, după cum easte scris: „Crezut-am, pentru aceaea am şi grăit”, şi noi creadem, pentru aceaea şi grăim,

14 Ştiind că Cel ce au rădicat pre Domnul Isus, şi pre noi în Iisus ne va râdica şi ne va pune împreună cu voi.

15 Că toate-s pentru voi, ca darul cel înmulţit, pentru a mai multora mulţămire să se spo-rească spre mărirea lui Dumnezeu.

16 Pentru aceaea, nu slăbim, ci de s-ar şi strica omul nostru cel din afară, iară cel dinlăuntru să înnoiaşte din zi în zi.

17 Pentru că năcazul nostru de acum, curund trecătoriu şi uşor, veacinică şi preste măsură mare mărire lucrează întru noi.

18 Neprivind noi la ceale ce să văd, ci la ceale ce nu să văd; că ceale ce să văd sânt trecătoare, iară ceale ce nu să văd sânt veacinice.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.