×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ CORINTEANI A DOAO

Capitolul 10

Înceape a-şi arăta putearea sa şi ostenealele sale pentru Hristos, împrotiva apostolilor celor mincinoşi, carii, apăsindu-l şi ca pre un nebăgat în samă vestindu-l, împiedeca rodul propoveduirii lui.

1 Şi însumi eu, Pavel, vă rog pre voi, prin blândeaţele şi liniştea lui Hristos, carele de faţă sânt smerit între voi. Iară nefiind la voi, îndrăznesc spre voi.

2 Şi vă rog pre voi ca, şi de faţă fiind, să nu îndrăznesc cu îndrăznirea cu carea gândesc să îndrăznesc împrotiva unora, carii ne soco-tesc pre noi că umblăm după trup.

3 Că, în trup umblând, nu ne oştim trupeaşte.

4 (Că armele oştirii noastre nu sânt trupeşti, ci putearnice lui Dumnezeu, spre stricarea zidurilor),

5 Cu care surpăm izvodirile minţii, şi toată înălţarea carea să rădică împrotiva ştiinţii lui Dumnezeu, şi robim toată mintea spre ascultarea lui Hristos,

6 Şi gata avem a pedepsi toată ascultarea, când să va plini ascultarea voastră.

7 Căci la ceale din faţă vă uitaţi? De să nădăjduiaşte cineva că easte a lui Hristos, aceasta să gândească arăşi dintru sine, că, precum el easte a lui Hristos, aşea şi noi a lui Hristos sântem.

8 Că de mă voiu şi lăuda ceva mai mult de putearea noastră, carea ne-au dat Domnul noao spre zidire, iară nu spre răsipirea voastră, nu mă voiu ruşina,

9 Ci ca să nu mă arăt ca cum v-aş spăriia pre voi prin scrisori.

10 (Pentru că, zic ei, cărţile sânt greale şi tari, iară venirea trupului easte slabă şi cuvântul defăimat).

11 Aceasta să socotească unul ca acela, că, în ce chip sântem, cu cuvântul prin cărţi nefiind de faţă, întru acest chip sântem şi de faţă cu fapta.

12 Că nu cutezăm să ne amestecăm sau să ne asemănăm cu unii carii să laudă pre sine singuri; ci aceia, între sine pre sine măsurându-să şi asemănându-să pre sine loruşi, nu pricep.

13 Iară noi nu ne vom lăuda întru ceale ce sânt preste măsură, ci după măsura îndreptariului cu care ne-au măsurat noao Dumnezeu măsură a agiunge şi până la voi.

14 Că nu ca cum nu am fi ajuns la voi mai mult ne întindem pre noi, că şi până la voi am ajuns cu Bunăvestirea lui Hristos.

15 Nu întru ceale preste măsură lăudându-ne întru osteneale străine, ci având nădeajde că, adăogându-să credinţa voastră, ne vom mări întru voi, după îndreptarea noastră, de prisosit,

16 Ca şi în părţile ceale mai departe de voi să propoveduim, ca să nu ne lăudăm întru îndreptare streină din ceale gata.

17 Iară cel ce să laudă, întru Domnul să se laude.

18 Că nu cel ce să laudă pre sine easte ales, ci pre carele laudă Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.