×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ CORINTEANI A DOAO

Capitolul 1

Arată Apostolul din câte primejdii în Antiohiia scornite l-au mântuit Domnul, ca şi el să mângăie pre alţii; după aceaea, arătând adevărul inimii şi a învăţăturii sale, arată că macar de n-au şi venit la ei, precum le făgăduisă, aceasta nu din nestatorniciia lui, zicând a fi statornic adevărul propoveduirii sale.

1 Pavel, apostolul lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi Timoteiu, fratele: besearecii lui Dumnezeu, carea easte în Corint, împreună cu toţi sfinţii, carii sânt în toataă Ahaiia:

2 Dar voao şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostrum şi de la Domnul Iisus Hristos!

3 Bine easte cuvântat Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele milelor şi Dumnezeul a toată mângăiarea,

4 Cel ce ne mângăie pre noi în tot necazul nostru, cât putem şi noi mângăia pre cei ce sânt în tot năcazul prin mângăiarea cu care ne mângăiem noi de la Dumnezeu.

5 Că, precum prisosesc patimile lui Hristos întru noi, aşa prin Hristos prisoseaşte şi mângăiarea noastră.

6 Iară ori de pătimim năcaz pentru a voastră mângăiare şi mântuire, carea să lucrează întru răbdarea acestora, şi patimi, carea şi noi pătimim, ori de ne mântuim pentru a voastră mângăiare şi mântuire. Şi nădeajdea noastră tare easte pentru voi.

7 Ştiind că, precum sânteţi soţi patimilor noastre, aşea şi mângăierii.

8 Că nu vom să nu ştiţi voi, fraţilor, de necazul nostru, care s-au făcut noao în Asiia, că preste măsură am fost îngreoiaţi şi preste putinţă, cât nu aveam nădeajde nici de viiaţă.

9 Ci sânguri întru noi judecata morţii aveam, ca să nu nădăjduim întru noi, ci întru Dumnezeu, Cel ce înviiază pre cei morţi.

10 Carele dintr-atâta moarte ne-au izbăvit pre noi şi ne izbăveaşte, întru Carele nădăjduim că încă ne va şi mai izbăvi,

11 Ajutorindu-ne şi voi pre noi cu rugăciunea, ca, de cătră multe feaţe, darul care easte întru noi, prin mulţi să se mulţămească pentru noi.

12 Că lauda noastră aceasta easte, mărturiia cunoştinţii noastre, că întru dreptate şi întru curăţiia cea dumnezeiască, nu întru înţălep-ciunea trupească, ci întru darul lui Dumnezeu am petrecut în lumea aceasta şi mai mult la voi.

13 Că nu scriem voao altele, fără numai ceale ce cetiţi şi înţăleageţi, şi am nădeajde că şi până în sfârşit le veţi cunoaşte.

14 Precum ne-aţi şi cunoscut pre noi din parte, că lauda voastră sântem, precum şi voi a noastră în zioa Domnului Iisus Hristos.

15 Şi cu această nădeajde voiam mai înainte să viu la voi, ca să aveţi al doilea dar.

16 Şi pre la voi să trec în Machidoniia, şi din Machidoniia iară să viu la voi, şi voi să mă petreaceţi în Iudeea.

17 Iară vrând aceasta, au, doară, cu uşurarea minţii am lucrat? Sau ceale ce sfătuiesc trupeaşte le sfătuiesc? Ca să fie la mine ce easte aşea, aşea, şi ce nu, nu.

18 Iară credincios easte Dumnezeu, că cuvântul nostru, care au fost cătră voi, nu au fost aşea şi nu.

19 Că Fiiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Cel propoveduit la voi prin mine şi prin Siluan şi prin Timoteiu, nu au fost aşea, şi nu, ci aşea într-Însul au fost.

20 Căci, câte sânt făgăduinţele lui Dumnezeu, într-Însul sânt aşea, şi, printr-Însul, amin, spre mărirea lui Dumnezeu prin noi.

21 Iară Cel ce ne întăreaşte pre noi împreună cu voi, întru Iisus, şi Cel ce ne-au uns pre noi Dumnezeu easte,

22 Carele ne-au şi pecetluit pre noi şi au dat arvuna Duhului întru inimile noastre.

23 Şi eu mărturie pre Dumnezeu chem asupra sufletului mieu, că, părtinindu-vă voao, nu am venit până acum în Corint.

24 Nu că, doară, avem stăpânie preste credinţa voastră, ci căci sântem împreună lucrători bucuriei voastre, că cu credinţa staţi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.