×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA DINTĂIU A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ CORINTEANI

Capitolul 7

Învaţă pre corinteani despre traiul căsătoriei şi despre nedezlegata ei legătură. Celor neînsuraţi le laudă fecioriia. Şi cum trebuie să se aibă cel credincios cu muiarea necredincioasă şi ca fieştecarele în ce stat a vieţii s-au chemat la credinţă, într-acela să rămâie. Fecioriia o pune înaintea căsătoriii: Zice că muiarea, murindu-i bărbatul, slobodă easte cui va vrea în Domnul a să mărita.

1 Iară de care mi-aţi scris, bine easte omului de muiare să nu să atingă.

2 Iară pentru curvii, fieştecarele să-şi aibă muiarea sa şi fieteşcarea să-şi aibă bărbatul său.

3 Muierii, bărbatul datornica bunăvoinţă să-i dea, aşijderea, şi muiarea bărbatului.

4 Muiarea trupul său nu-şi stăpâneaşte, ci bărbatul; aşijderea, şi bărbatul trupul său nu-şi stăpâneaşte, ci muiarea.

5 Să nu opriţi deatoriia unul altuia, fără numai din bunavoinţă, până la o vreame, ca să vă îndeletniciţia în post şi în rugăciune, şi iară să vă împreunaţi, ca să nu vă ispitească pre voi satana pentru neînfrânarea voastră.

6 Şi aceasta o zic după sfat, iară nu după poruncă.

7 Că voiesc ca toţi oamenii să fie precum sânt eu însumi; ci fieştecarele are darul său de la Dumnezeu, unul aşea, iară altul amintrilea.

8 Iară zic celor necăsătoriţi şi văduvelor: Bine easte lor de vor rămânea precum şi eu.

9 Iară de nu să contenesc, să se căsătorească, că mai bine easte să se căsătorească, decât să arză.

10 Iară celor căsătoriţi, poruncesc, nu eu, ci Domnul: muiarea de bărbat să nu să desparţă!

11 Iară de să va şi despărţi, să nu să mărite, sau să se împace cu bărbatul său; şi bărbatul pre muiare să nu o lasă.

12 Iară altora eu zic, nu Domnul: De are vreun frate muiare necredincioasă, şi aceaea va voi să vieţuiască cu el, să nu o lasă pre ea.

13 Şi muiarea de are bărbat necredincios, şi acela va voi să vieţuiască cu dânsa, să nu-l lasă pre el.

14 Că să sfinţeaşte bărbatul necredincios prin muiarea credincioasă, şi să sfinţeaşte muiarea necredincioasă prin bărbatul credincios, că, într-alt chip, feciorii voştri necuraţi ar fi, iară acum sfinţi sânt.

15 Iară de să desparte cel necredincios, desparţă-să. Că nu easte supus robiei fratele sau sora întru unele ca aceastea;că spre pace ne-au chemat pre noi Dumnezeu.

16 Că ce ştii, muiare, oare mântui-ţ-vei bărbatul? Sau ce ştii, bărbatule, oare mântui-ţ-vei muiarea?

17 Însă fieştecăruia, precum i-au împărţit Dumnezeu, şi fieştecarele, precum l-au chemat Domnul, aşea să umble. Şi aşea, în toate besearicile rânduiesc.

18 De easte cineva chemat, fiind tăiat împrejur, să nu-i pară rău. Întru netăiarea împrejur de easte cineva chemat, să nu să taie împrejur.

19 Tăiarea împrejur nimica easte, şi netăiarea împrejur nimica easte, ci paza poruncilor lui Dumnezeu.

20 Fieştecarele în carea chemare easte chemat, întru aceaea să rămâie.

21 Rob eşti chemat? Nu te griji; Ci, deşi poţi să fii slobod, mai mult te supune.

22 Că cel ce easte chemat în Domnul rob slobod Domnului easte; aşijderea, şi cel ce easte chemat slobod rob easte lui Hristos.

23 Cu preţ sânteţi cumpăraţi, nu vă faceţi robi oamenilor.

24 Fieştecarele întru ce e chemat, fraţilor, întru aceaea să rămâie înaintea lui Dumnezeu.

25 Iară pentru fecioare, porunca Domnului nu am; iară sfat dau, ca un miluit de la Domnul, a fi credincios.

26 Socotesc, dară, că acest lucru easte bun pentru trebuinţa de acum, că bine easte omului a fi aşea.

27 Legatu-te-ai cu muiare? Nu căuta dezlegare. Dezlegatute-ai de muiare? Nu căuta muiare.

28 Iară de te-ai şi însurat, nu ai păcătuit. Şi de s-au măritat fata, nu au păcătuit, dară necaz în trup vor avea unii ca aceştia; iară eu voao vă dau voie.

29 Şi aceasta zic, fraţilor, că vreamea de acum scurtă easte, ca şi cei ce au muieri să fie ca cum nu ar avea.

30 Şi cei ce plâng, ca cum nu ar plânge, şi cei ce să bucură, ca cum nu s-ar bucura. Şi cei ce cumpără, ca cum nu ar stăpâni.

31 Şi cei ce să folosesc cu lumea aceasta, ca cum nu s-ar folosi. Că treace chipul lumii aceştiia.

32 Iară voiesc să fiţi voi fără de grije. Cel neînsurat grijeaşte de ale Domnului, cum să placă Domnului.

33 Iară cel însurat grijeaşte de ale lumii, cum să placă muierii.

34 Osăbeaşte-să muiarea şi fata, cea nemăritată grijeaşte de ale Domnului, ca să fie sfântă, şi cu trupul, şi cu sufletul; iară cea măritată grijeaşte de ale lumii, cum să placă bărbatului.

35 Şi aceasta zic spre folosul vostru, nu ca să vă puiu voao cursă, ci ca, cu bună-cuviinţă şi bine, să vă apropiiaţi de Domnul fără de sminteală.

36 Iară de să pare cuiva că i să face vreo necinste pentru fata sa, deaca îi trec tinereaţele, şi trebuie să fie aşea, ce voiaşte, facă; nu păcătuiaşte, mărite-să.

37 Iară cel ce stă tare în inimă şi nu are lipsă, ci are puteare preste voia sa, şi aceasta au judecat întru inima sa, ca să-şi ţie fata sa, bine face.

38 Deci, dară, şi cel ce-şi mărită fata sa bine face; iară cel ce nu o mărită, mai bine face.

39 Muiarea legată easte legii, în câtă vreame trăiaşte bărbatul ei. Iară deaca moare bărbatul ei, slobodă easte după careleva vrea să se mărite, numai întru Domnul.

40 Iară mai fericită ar fi de ar rămânea aşea,după sfatul mieu, că mi să pare că şi eu am Duhul lui Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.