×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA DINTĂIU A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ CORINTEANI

Capitolul 6

Îi înfruntă că cu judecată s-ar certa înaintea judecătoriului păgân, numărând nişte păcate, cu care cei ce sânt învăluiţi nu vor moşteni împărăţiia lui Dumnezeu. Zice a fi slobode unele, carele nu folosesc. Şi arată că pentru multe pricini trebuie a să feri de curvie.

1 Au, doară, îndrăzneaşte cineva din voi, având vreo pâră împrotiva altuia, a să judeca la cei nedrepţi, iară nu la cei sfinţi?

2 Au nu ştiţi că sfinţii vor să judece lumea? Şi de să va judeca lumea prin voi, nu sânteţi vreadnici de judecăţi mai de jos.

3 Au nu ştiţi că pre îngeri vom să judecăm, necum ceale lumeşti?

4 Că de aveţi judecăţi lumeşti, pre cei nebăgaţi în samă în adunare să-i puneţi să judece.

5 Şi aceasta, ca să vă ruşinaţi, zic voao: Aşeadară, nu easte între voi înţelept niciunul, carele să poată judeca între fratele său?

6 Ci frate cu frate să judecă, şi aceasta la necredincioşi?

7 Deci, dară, cu adevărat păcat easte voao, căci aveţi judecăţi între voi.

8 Pentru ce mai bine nu suferiţi strâmbătatea? Pentru ce mai bine nu răbdaţi pagubă? Ci voi înşivă faceţi strâmbătate şi aduceţi pagubă, şi aceasta fraţilor.

9 Au nu ştiţi că nedrepţii împărăţiia lui Dumnezeu nu vor moşteni? Nu vă înşelaţi, nici curvarii, nici slujitorii idolilor, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomleanii,

10 Nici furii, nici lacomii, nici beţivii, nici ocărâtorii, nici răpitorii împărăţiia lui Dum-nezeu nu vor moşteni.

11 Şi aceastea unii aţi fost, ci v-aţi spălat, ci v-aţi sfinţit, ci v-aţi îndreptat întru numele Domnului Iisus şi întru Duhul Dumnezeului nostru.

12 Toate îmi sânt slobode, dar nu toate îmi sânt de folos, toate îmi sânt slobode, ci eu nu voiu să fiu biruit de ceva.

13 Bucatele, pântecelui, şi pântecele, bucatelor, iară Dumnezeu şi pre acela şi pre acealea va strica; iară trupul, nu curviei, ci Domnului, şi Domnul, trupului.

14 Iară Dumnezeu şi pre Domnul L-au sculat, şi pre noi ne va scula prin putearea Sa.

15 Dară nu ştiţi că trupurile voastre sânt mădulările lui Iisus Hristos? Au, doară, luând mădulările lui Hristos, le voiu face mădulări curviei? Să nu fie.

16 Au nu ştiţi că cel ce să lipeaşte de curvă un trup easte? Că au zis: „Fi-vor doi un trup”.

17 Iară cel ce să lipeaşte de Domnul un duh easte cu Dânsul.

18 Fugiţi de curvie, că tot păcatul, oricarele face omul, afară de trup easte, iară cel ce curveaşte întru al său trup păcătuiaşte.

19 Au nu ştiţi că trupul vostru easte besearică Duhului Sfânt, Carele lăcuiaşte întru voi, pre Carele-L aveţi de la Dumnezeu, şi nu sânteţi ai voştri?

20 Că sânteţi cumpăraţi cu preţ. Măriţi, dară, pre Dumnezeu în trupul vostru, şi în duhul vostru, care sânt a lui Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.