×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA DINTĂIU A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ CORINTEANI

Capitolul 3

Corinteanilor, încă trupeşti fiind, nu le-au putut propovedui Pavel tainele credinţii ceale adânci, că să pricea de cei ce era numai slujitori, fiindcă Sângur Dumnezeu poate da sporirea darului şi a puterilor, şi Sângur Iisus easte temeiul credinţii. Pre carele cineva bine sau rău va zidi să va arăta în zioa judecăţii. Nu trebuie să se spurce besearica lui Dumnezeu, carea sântem noi, nici întru slujitorii lui Dumnezeu să se laude.

1 Şi eu, fraţilor, nu am putut grăi voao, ca celor duhovniceşti, ci ca celor trupeşti, ca unor prunci în Hristos.

2 Cu lapte v-am hrănit pre voi, iară nu cu bucate, că nu puteaţi, ci încă nici acum nu puteţi.

3 Că încă trupeşti sânteţi, căci când easte întru voi râvnă şi prigonire şi împărecheri, au nu sânteţi trupeşti? Şi au nu după om umblaţi?

4 Căci când zice cineva: „Eu sânt a lui Pavel”, iară altul: „Eu sânt a lui Apolos”, au nu sânteţi trupeşti?

5 Cine, dară, easte Pavel? Şi cine easte Apolos? Numai slujitori, prin carii aţi crezut.

6 Şi fieştecăruia, precum Domnul i-au dat, eu am sădit, Apolos au udat, iară Dumnezeu au făcut creaşterea.

7 Pentru aceaea, nici cel ce sădeaşte easte ceva, nici cel ce udă, ci Dumnezeu, Cel ce dă creaşterea.

8 Însă cel ce sădeaşte şi cel ce udă unul sânt, şi fieştecarele va luoa plata sa după osteneala sa.

9 Că ai lui Dumnezeu împreună lucrători sântem, a lui Dumnezeu arătură, a lui Dumnezeu zidire sânteţi.

10 După darul lui Dumnezeu, cel dat mie, ca un înţelept meşter mai mare temelie am pus, iară altul zideaşte, însă fieştecarele să socotească cum va zidi.

11 Că alt temeiu nimenea nu poate pune, afară de Cel ce easte pus, Carele easte Iisus Hristos.

12 Iară de zideaşte cineva pre temeiul acesta aur, argint, pietri scumpe, leamne, fân, trestie,

13 Al fieştecui lucru arătat va fi, că zioa îl va arăta, pentru că în foc să va descoperi; şi a fieştecui faptă, în ce chip easte, focul o va lămuri.

14 Şi a cui faptă va rămânea, ce au zidit, plată va luoa.

15 Iară a cui faptă să va arde, să va păgubi. Iară el însuşi să va mântui, însă aşea, ca prin foc.

16 Au nu ştiţi că besearică lui Dumnezeu sânteţi şi Duhul lui Dumnezeu lăcuiaşte întru voi?

17 De va strica cineva Casa lui Dumnezeu, strica-l-va pre acela Dumnezeu; că besearica lui Dumnezeu sfântă easte, carea sânteţi voi.

18 Nimenea pre sine să nu să înşeale; de să pare cuiva între voi că easte înţelept în veacul acesta, nebun să se facă, ca să fie înţelept.

19 Că înţelepciunea lumii aceştiia nebunie easte la Dumnezeu; că scris easte: „Cel ce prinde pre cei înţelepţi întru înţelepciunea lor”.

20 Şi iară: „Domnul cunoaşte cugetele înţelepţilor că sânt deşearte”.

21 Drept aceaea, nimenea să nu să laude între oameni, că toate ale voastre sânt:

22 Ori Pavel, ori Apolos, ori Chifa, ori lumea, ori viiaţa, ori moartea, ori aceaste de acum, ori ceale viitoare, toate ale voastre sânt.

23 Iară voi, a lui Hristos, iară Hristos, a lui Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.