×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA DINTĂIU A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ CORINTEANI

Capitolul 14

Darul limbilor zice a fi mai în jos decât darul prorociei. Încă şi netreabnic, de nu va fi cine să tâlcuiască. Deci, le dă rânduială, după carea bine să se slujască cu aceaste daruri; şi muierilor le porunceaşte să tacă în besearici.

1 Urmaţi dragostea şi râvniţi ceale duhovniceşti. Iară mai vârtos ca să prorociţi.

2 Că cel ce grăiaşte în limbă nu grăiaşte oamenilor, ci lui Dumnezeu: Că nimene nu-l aude, iară cu duhul grăiaşte taine.

3 Iară cel ce proroceşte oamenilor grăiaşte zidire şi îndemnare şi mângâiare.

4 Cel ce grăiaşte în limbă pre sine sângur să zideaşte; iară cel ce proroceaşte besearica zideaşte.

5 Iară voiesc ca voi toţi să grăiţi în limbi, iară mai vârtos să prorociţi, că mai mare easte cel ce proroceaşte decât cel ce grăiaşte în limbi, fără numai de va tâlmăci, ca să ia besearica zidire.

6 Iară acum, fraţilor, de voiu veni la voi grăind în limbi, ce voiu folosi voao, de nu voiu grăi voao, au întru descoperire, au întru înţă-leagere, au întru prorocie, au întru învăţătură?

7 Că, precum ceale neînsufleţite, care dau glas, ori alăuta, ori surla, de nu vor da osebire în viersuri, cum să va cunoaşte glasul surlei sau al alăutei?

8 Că trâmbiţa de va da glas fără de sămn, cine să va găti la războiu?

9 Aşea şi voi: prin limbă de nu veţi da cuvânt cu bună înţăleagere, cum să va cunoaşte ceaea ce să va grăi? Că veţi fi grăind în aer.

10 Atâtea de multe (precum să întâmplă) sânt în lume fealiurile vorbelor, şi nici una dintr-însăle nu easte fără de glas.

11 De nu voiu şti, dară, putearea glasului, fi-voiu celui ce grăiesc varvar, şi cel ce-mi grăiaşte mie, varvar.

12 Aşea şi voi, de vreame ce sânteţi iubitori de duhuri, ceale ce sânt spre zidirea besearicii să căutaţi, ca să prisosiţi.

13 Pentru aceaea, cel ce grăiaşte în limbi să se roage, ca să tălmăcească.

14 Că de mă voiu ruga cu limba, duhul mieu să roagă, iară mintea mea fără de roadă easte.

15 Ce, dară, easte? Ruga-mă-voiu cu duhul, ruga-mă-voiu şi cu mintea. Cânta-voiu cu duhul, cânta-voiu şi cu mintea.

16 Că de vei binecuvânta cu duhul, cel ce plineaşte locul celui ce nu ştie cum va zice: „Amin”, după mulţămirea ta, de vreame ce nu ştie ce zici?

17 Că tu bine mulţămeşti, dară altul nu să zideaşte.

18 Mulţămesc Dumnezeului mieu, că mai mult decât voi toţi grăiesc în limbi.

19 Ci în besearică voiesc a grăi cinci cuvinte cu mintea mea, ca şi pre alţii să-i învăţ, decât zeace mii de cuvinte în limbă.

20 Fraţilor, nu fiţi prunci cu mintea, ci cu răutatea fiţi prunci; iară cu mintea fiţi desăvârşit.

21 În Leage scris easte că: „Într-alte limbi şi cu alte buze voiu grăi norodului acestuia; şi nici aşea nu Mă vor asculta pre Mine, zice Domnul”.

22 Limbile, drept aceaea, sămn sânt nu credincioşilor, ci celor necredincioşi. Iară prorociia, nu necredincioşilor, ci celor ce cred.

23 Deci, dară, de s-ar aduna săborul tot împreună şi toţi ar grăi în limbi şi ar întra şi din cei neînvăţaţi sau din cei ne-credincioşi, au nu ar zice că sânteţi ne-buni?

24 Iară de ar proroci toţi şi ar întra vreun necredincios sau neînvăţat, să mustră de toţi şi să judecă de toţi.

25 Şi aşea, ascunsăle inimii lui arătate să fac, şi aşea, căzind pre faţă, să va închina lui Dumnezeu, zicând că adevărat Dumnezeu întru voi easte.

26 Ce easte, dară, fraţilor? Când vă adunaţi fieştecarele din voi, cântare are, învăţătură are, limbă are, descoperire are, tălmăcire are, toate spre zidire să fie.

27 De grăiaşte cineva în limbă, câte doi, sau mai mulţi, câte trei, şi pe rând, şi unul, să tălmăcească.

28 Iară de nu easte tălmăcitoriu, să tacă în besearică, şi numai şie să-şi grăiască şi lui Dumnezeu.

29 Iară prorocii, doi sau trei, să grăiască, şi ceialalţi; iară ceialalţi să judece.

30 Iară de să va descoperi altuia, carele şeade, cel dintâiu să tacă.

31 Că puteţi câte unul toţi a proroci, ca toţi să se înveaţe şi toţi să se mângăie.

32 Şi duhurile prorocilor prorocilor să supun.

33 Că Dumnezeu nu easte al împărecherii, ci al păcii, precum întru toate besearicile sfinţilor.

34 Muierile voastre în besearici să tacă, că nu li să îngăduiaşte lor a grăi, ci să fie plecate, precum şi Leagea zice.

35 Iară de vor să înveaţe ceva, acasă să-şi întreabe pre bărbaţii săi. Că urât easte să grăiască muierile în besearică.

36 Au de la voi cuvântul lui Dumnezeu au ieşit? Sau numai la voi au ajuns?

37 De să pare cuiva că easte proroc sau duhovnicesc, să înţeleagă ceale ce scriu voao, că ale Domnului porunci sânt.

38 Iară cela ce nu ştie, să nu ştie.

39 Deci, fraţilor, nevoiţi-vă a proroci şi a grăi în limbi să nu opriţi.

40 Toate cu cuviinţă şi după rânduială să se facă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.