×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA DINTĂIU A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ CORINTEANI

Capitolul 11

Bărbatul cu capul descoperit, iară muiarea cu capul învălit, trebuie să se roage. Iartă pre corinteani, căci nu să aşteaptă unul pre altul la prăznuirea Cinii Domnului, ci întră sine să împărechează. Vestind Taina Sfintei Cuminecături a fi de la Hristos rânduită. Şi păcatul şi pedeapsa celor ce să apropie cu nevrednicie.

1 Următori fiţi mie, precum şi eu lui Hristos.

2 Iară vă laud pre voi, fraţilor, că de toate ale meale vă aduceţi aminte şi, precum v-am dat voao, ceale date le ţineţi.

3 Şi voiesc să ştiţi voi că a tot bărbatul capul easte Hristos. Iară capul muierii easte bărbatul, iară capul lui Hristos, Dumnezeu.

4 Tot bărbatul, rugându-să, au prorocind cu capul acoperit, ruşinează-şi capul său.

5 Şi toată muiarea, rugându-să, au prorocind cu capul dezvălit, ruşinează-şi capul său, că tot atâta easte, ca cum ar fi rasă.

6 Că de nu să învăleaşte muiarea, să se tunză; iară de easte grozav muierii a să tunde sau a să rade, să se învălească.

7 Că bărbatul nu easte deatoriu să-şi acopere capul, chipul şi mărirea lui Dumnezeu fiind. Iară muiarea mărirea bărbatului easte.

8 Că nu easte bărbatul din muiare, ci muiarea din bărbat.

9 Că nu s-au zidit bărbatul pentru muiare, ci muiarea pentru bărbat.

10 Pentru aceaea, deatoare easte muiarea să aibă învălitoare în cap pentru îngeri.

11 Însă nici bărbatul făr’ de muiare, nici muiarea făr’ de bărbat, în Domnul.

12 Că, precum easte muiarea din bărbat, aşa şi bărbatul prin muiare, şi toate de la Dumnezeu.

13 Întru voi înşivă judecaţi: „Oare cu cuviinţă easte muiarea dezvălită să se roage lui Dumnezeu?

14 Au nu şi singură firea vă învaţă pre voi că bărbatul, de-şi lasă părul, necinste easte lui?

15 Iară muiarea, deaca-şi lasă părul, mărire easte ei, de vreame ce părul easte dat ei pentru învălitoare.

16 Iară de să veade că easte cineva prigoni-toriu, noi obiceaiu ca acesta nu avem, nici besearicile lui Dumnezeu.

17 Iară aceasta poruncindu-vă, nu vă laud, că nu spre mai bine, ci spre mai rău vă adunaţi.

18 Că întâiu, când vă adunaţi voi în besearică, auz că să fac între voi împărecheri, şi despre o parte crez.

19 Că să cade să fie şi eresuri între voi, ca cei lămuriţi să fie arătaţi între voi.

20 Drept aceaea, când vă adunaţi voi împreună, nu easte a mânca Cina Domnului.

21 Că fieştecarele îşi pune cina sa mai nainte spre mâncare, şi unul easte flămând, iară altul easte beat.

22 Că au, doară, nu aveţi căsi să mâncaţi şi să beaţi? Au, doară, besearica lui Dumnezeu o defăimaţi şi ruşinaţi pre cei lipsiţi? Ce voiu zice voao? Lăuda-voiu pre voi? Întru aceasta nu vă laud.

23 Că eu am luoat de la Domnul, carea am şi dat voao, că Domnul Iisus, în noaptea în carea S-au vândut, au luoat pâne.

24 Şi mulţămind, au frânt şi au zis: „Luoaţi, mâncaţi, acesta easte trupul Mieu, carele să frânge pentru voi. Aceasta să faceţi întru pomenirea Mea”.

25 Aşijderea, şi păharul după cină, zicând: „Acest păhar Leagea cea Noao easte întru sângele Mieu. Aceasta să faceţi de câte ori veţi bea întru pomenirea Mea”.

26 Că de câte ori veţi mânca pâinea aceasta şi veţi bea păharul acesta, moartea Domnului vestiţi, până când va veni.

27 Drept aceaea, oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea păharul Domnului, cu nevrednicie vinovat va fi trupului şi sângelui Domnului.

28 Şi să se ispitească omul pre sine şi aşa din pâine să mănânce şi din păhar să bea.

29 Că cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie judecată luişi mănâncă şi bea nesocotind trupul Domnului.

30 Pentru aceasta, între voi mulţi sânt neputincioşi şi bolnavi, şi dorm mulţi.

31 Că de ne-am fi judecat pre noi singuri, nu ne-am fi osândit.

32 Iară judecându-ne de la Domnul, ne certăm, ca nu cu lumea să ne osândim.

33 Drept aceaea, fraţii miei, când vă adunaţi să mâncaţi, unul pre altul să aşteptaţi.

34 Iară de flămânzeaşte cineva, acasă să mănânce, ca să nu vă adunaţi spre osândă. Iară cealealalte, când voiu veni, le voiu rândui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.