×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA DINTĂIU A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ CORINTEANI

Capitolul 10

Cu aducerea-aminte de nemulţămitorii jidovi, pre carii de multe ori, pentru multe păcate, i-au certat Dumnezeu, pre aceştia de unele ca aceastea îi înfricoşază pentru ispitirea omenească şi ajutoriul lui Dumnezeu întru ispite. Nu numai de închinarea idolilor a fugi, ci şi de masa celor ce mâncă jerve idoleşti, pentru că prin aceasta să văd a da ceva cinste idolilor, şi pentru că pun sminteală celor slabi.

1 Iară nu voiu să nu ştiţi voi, fraţilor, că părinţii noştri toţi supt nor au fost şi toţi prin mare au trecut.

2 Şi toţi prin Moisi s-au botezat în nor şi în mare.

3 Şi toţi aceaeaşi mâncare duhovnicească au mâncat.

4 Şi toţi aceaeaşi beutură duhovnicească au beut (că bea din piiatra cea duhovnicească, carea urma; iară piiatra era Hristos).

5 Ci întru cei mai mulţi dintru ei nu au binevoit Dumnezeu, că au căzut în pustie.

6 Iară aceastea chipuri s-au făcut noao, ca să nu fim noi poftitori de reale, precum au poftit şi aceia.

7 Nici să fiţi slujitori idolilor, ca şi unii dintr-înşii, precum easte scris: Şezut-au norodul de au mâncat şi au beut şi s-au sculat la joc”.

8 Nici să curvim, precum unii dintru ei au curvit, şi au căzut întru o zi doaozeci şi trei de mii.

9 Nici să ispitim pre Hristos, precum unii dintru ei au ispitit, şi de şerpi au perit.

10 Nici să cârtiţi, precum şi unii dintru ei au cârtit, şi s-au pierdut de pierzătoriul.

11 Şi aceastea toate chipuri s-au întâmplat lor. Iară s-au scris spre învăţătura noastră, la carii sfârşiturile veacurilor au ajuns.

12 Pentru aceaea, cel ce i să pare că stă să ia aminte ca să nu cază.

13 Ispita pre voi nu v-au ajuns, fără numai omenească, iară credincios easte Dumnezeu, Carele nu va lăsa pre voi să vă ispitiţi mai mult decât puteţi, ci împreună cu ispita va face şi sfârşitul, ca să o puteţi voi suferi.

14 Pentru aceaea, iubiţii miei, fugiţi de slujba idolilor.

15 Că înţelepţilor grăiesc, judecaţi voi ceaea ce grăiesc eu.

16 Păharul blagosloveniei, care îl blagoslovim, au nu easte împărtăşirea sângelui lui Hristos? Pâinea, carea o frângem, au nu easte împărtăşirea trupului lui Hristos?

17 Că o pâne un trup mulţi sântem, că toţi dintru o pâine ne împărtăşim.

18 Vedeţi pre Israil după trup. Au nu cei ce mănâncă jertvele sânt părtaşi oltariului?

19 Deci, ce să zic eu? Că, doară, idolul easte ceva? Sau ce să jertveşte idolului easte ceva?

20 Ci pentru că ceale ce jertvesc păgânii dracilor jertvesc, şi nu lui Dumnezeu. Iară nu voiu ca să vă faceţi voi părtaşi dimonilor.

21 Nu puteţi bea păharul Domnului şi păharul dracilor. Nu puteţi fi measii Domnului părtaşi şi measii dracilor.

22 Au întărâta-vom pre Domnul spre mânie? Au mai tari decât El sântem?

23 Toate-mi sânt slobode, ci nu toate-mi folosesc. Toate-mi sânt slobode, ci nu toate zidesc.

24 Nimenea al său să nu caute, ci fieştecine al altuia.

25 Tot ce să vinde în măcelărie să mâncaţi, nimica întrebând pentru cunoştinţa.

26 Că: „Al Domnului easte pământul şi plinirea lui”.

27 Şi de vă chiiamă cineva pre voi dintre cei necredincioşi şi veţi să meargeţi, tot ce vor pune voao înainte mâncaţi, nimica întrebând pentru cunoştinţa.

28 Iară de va zice voao cineva: „Aceasta easte jertvită idolilor”, să nu mâncaţi, pentru cel ce v-au spus şi pentru cunoştinţa că al Domnului easte pământul şi plinirea lui.

29 Iară cunoştinţa, zic, nu a ta, ci a altuia, că pentru ce slobozeniia mea să judecă de altă cunoştinţă?

30 Iară deaca mă împărtăşesc eu prin dar, ce mă hulesc pentru carea eu mulţămesc?

31 Deci, ori de mâncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi, toate spre mărirea lui Dumnezeu să le faceţi.

32 Fără sminteală fiţi, şi jidovilor, şi elinilor, şi besearicii lui Dumnezeu.

33 Precum şi eu întru toate tuturor plac, necăutând folosul mieu, ci al multora, ca să se mântuiască.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.