×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA CEA DINTĂIU A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRĂ CORINTEANI

Capitolul 1

Pavel dă iară lui Dumnezeu pentru darurile date corinteanilor; într-alt chip îi pare rău, căci între dânşii să făcusă împărecheri pentru cei ce boteza, că, fiind trimis a propovedui Evangheliia, puţini au botezat; arătând şi înţălepciunea lumii, cea lăpădată, şi pre cei aleşi fără de prihană, precum şi mântuirea s-au întemeiat în moartea lui Hristos, a Căruia propoveduire să socoteaşte lumii a fi nebunie, iară celor credincioşi, adevăr şi înţălepciune; că pentru aceaea au ales Dumnezeu ceale nebăgate în samă a lumii, ca să nu să laude cineva întru sineşi.

1 Pavel, chematul apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi Sosten, fratele,

2 Besearecii lui Dumnezeu, carea easte în Corint celor sfinţiţi întru Iisus Hristos, celor chemaţi sfinţi, împreună cu toţi cei ce chiiamă numele Domnului nostrum Iisus Hristos, în tot locul al lor şi al nostrum.

3 Dar, voao, şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos.

4 Mulţămesc Dumnezeului mieu pururea de voi, pentru darul lui Dumnezeu, care s-au dat voao în Iisus Hristos.

5 Că întru toate v-aţi îmbogăţit întru Dânsul, în tot cuvântul şi în toată ştiinţa.

6 (Precum mărturisirea lui Iisus, s-au adeverit întru voi).

7 Cât nu vă easte lipsă de nici un dar, voao, cei ce aşteptaţi descoperirea Domnului nostru Iisus Hristos.

8 Carele va şi întări pre voi până la sfârşit nevinovaţi întru zioa Domnului nostru Iisus Hristos.

9 Credincios easte Dumnezeu, prin Carele v-aţi chemat spre împărtăşirea Fiiului Său, Iisus Hristos, Domnului nostru.

10 Iară vă rog pre voi, fraţilor, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toţi să grăiţi una şi să nu fie întru voi împărecheri, ci să fiţi întemeiaţi întru un gând şi întru o înţăleagere.

11 Că mi s-au dat mie ştire de voi, fraţii miei, de la cei ce sânt a lui Hlois, că priciri sânt întră voi.

12 Şi zic eu aceasta, că fieştecarele din voi zice: „Eu sânt a lui Pavel!”, „Iară eu a lui Apolos!”, „Iară eu a lui Chifa!”, „Iară eu a lui Hristos!”

13 Au, doară, s-au împărţit Hristos? Au Pavel s-au răstignit pentru voi? Sau întru numele lui Pavel v-aţi botezat?

14 Mulţemesc lui Dumnezeu că nici pre unul din voi nu am botezat, fără numai pre Crisp şi pre Gaie,

15 Ca să nu zică cineva că în numele mieu am botezat,

16 Botezat-am şi casa lui Stefanas. Iară mai mult nu ştiu să mai fiu botezat pre altcineva.

17 Că nu m-au trimis pre mine Hristos să botez, ci să vestesc Evangheliia, nu întru înţălepciunea cuvântului, ca să nu să facă înzădarnică crucea lui Hristos.

18 Că cuvântul crucii, celor peritori, nebunie easte, iară noao, celor ce ne mântuim, putearea lui Dumnezeu easte.

19 Că scris easte: „Piiarde-voiu înţălepciunea înţălepţilor şi ştiinţa celor ştiutori o voiu lăpăda”.

20 Unde easte înţăleptul? Unde easte cărturariul? Unde easte întrebătoriul veacului aces-tuia? Au, doară, nu au făcut Dumnezeu nebună înţălepciunea lumii aceştiia?

21 Că, de vreame ce întru înţălepciunea lui Dumnezeu nu au cunoscut lumea prin înţălepciune pre Dumnezeu, bine au voit Dumnezeu, prin nebuniia propoveduirii, a mântui pre cei credincioşi.

22 Pentru că şi jidovii sămn cer şi elinii înţălepciune caută.

23 Iară noi propoveduim pre Hristos, Cel răstignit, jidovilor, adecă sminteală, iară elinilor, nebunie.

24 Iară celor chemaţi, jidovilor şi elinilor, pre Hristos, putearea lui Dumnezeu şi înţălepciunea lui Dumnezeu.

25 Pentru că ce e nebun a lui Dumnezeu mai înţălept easte decât oamenii, şi ce e slab a lui Dumnezeu mai tare easte decât oamenii.

26 Că vedeţi chemarea voastră, fraţilor, că nu sânt mulţi înţălepţi după trup, nu sânt mulţi putearnici, nu mulţi de bun neam;

27 Ci ceale nebune ale lumii au ales Dumnezeu, ca pre cei înţelepţi să-i ruşineaze, şi ceale slabe ale lumii au ales Dumnezeu, ca să ruşineaze pre ceale tari;

28 Şi ceale de neam prost şi nebăgate în samă ale lumii au ales Dumnezeu, şi ceale ce nu sânt, ca să strice ceale ce sânt,

29 Ca să nu să laude nici un trup înaintea Lui.

30 Şi dintru Dânsul voi sânteţi în Hristos Iisus, Carele S-au făcut noao înţelepciune de la Dumnezeu şi dreptate şi sfinţire şi mântuire.

31 Ca precum easte scris: „Cel ce să laudă, întru Domnul să se laude”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.