×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA SFÂNTULUI PAVEL APOSTOL CĂTRĂ ROMANI

Capitolul 9

Pentru cădearea jidovilor, de care foarte rău îi pare, zice că nu să vor împiedeca făgăduinţăle ceale făgăduite de la Dumnezeu israilteanilor, fiilor lui Avraam, fiindcă acealea nu tuturor fiilor lui Avraam celor trupeşti, ci numai celor ce, din jidovi şi din limbi, prin darul lui Dumnezeu, cu aleagere fii lui Avraam prin credinţă să rânduiesc, iară Dumnezeu pre care vrea îl luminează, şi pre care vrea îl împietreaşte. Iară jidovii, pentru că nu din credinţa lui Hristos, de care să lăpădasă, ci din faptele legii dreptate caută, întru a sa nedreptate s-au lăsat, îndreptându-să limbile prin credinţa lui Iisus.

1 Adevărul zic în Hristos, nu mint, împreună mărturisindu-mi mie cunoştinţa mea întru Duhul Sfânt,

2 Că întristare mare easte mie şi neîncetată dureare inimii mele.

3 Că aş fi poftit eu însumi a fi despărţit de Hristos pentru fraţii miei, rudele meale după trup,

4 Carii sânt israilteanii, a cărora easte moştenirea fiiască, şi mărirea şi aşezământurile şi rânduiala legii şi slujba şi făgăduinţele,

5 A cărora sânt părinţii, şi dintru carii easte Hristos după trup, Carele easte preste toate Dumnezeu, binecuvântat în veaci, amin.

6 Că nu poate fi ca să cază cuvântul lui Dumnezeu, că nu toţi, carii sânt din Israil, aceia sânt Israil.

7 Nici pentru că sânt sămânţa lui Avraam, toţi îi sânt fii, ci: „Întru Isaac să va numi ţie sămânţă”,

8 Adecă, nu carii sânt fii trupului, aceştia sânt fiii lui Dumnezeu, ci fiii făgăduinţii, aceştia să socotesc întru sămânţă.

9 Că al făgăduinţii easte cuvântul acesta, întru această vreame voiu veni şi va fi Sarei fecior.

10 Şi nu numai acesta, ci şi Rebeca având dintr-o împreunare a lui Isaac, părintelui nostru.

11 Că încă nici fiind ei născuţi, nici făcând ceva bine sau rău (ca după aleagere să rămâie rânduiala lui Dumnezeu), nu din fapte, ci de la Cel ce chiiamă,

12 S-au zis ei că: „Cel mai mare va sluji celui mai mic”.

13 Precum easte scris: „Pre Iacov am iubit, iară pre Isav am urât”.

14 Ce, dară, vom zice? Au, doară, easte nedreptate la Dumnezeu? Să nu fie.

15 Că lui Moisi zice: „Milui-voiu pre carele miluiesc, şi milă voiu face de care Îmi va fi milă”.

16 Drept aceaea, nu easte nici a celui ce voiaşte, nici a celui ce aleargă, ci a lui Dumnezeu, Cel ce miluiaşte.

17 Că zice Scriptura lui Faraon că: „Pentru aceasta numai te-am rădicat pre tine, ca să arăt întru tine putearea Mea şi ca să se vestească numele Mieu în tot pământul”.

18 Aşa, dară, pre carele va miluiaşte, şi pre carele va îl împietreaşte.

19 Zice-m-vei, drept aceaea: Ce să ponosluiaşte încă? Că voii Lui cine poate sta împrotivă?

20 Ce încă, o, omule, tu cine eşti, de răspunzi împrotiva lui Dumnezeu? Au, doară, va zice făptura Celui ce o au făcut pre ea: Căci m-ai făcut aşea?

21 Au nu are puteare olariul preste lut ca, dintru aceaeaşi frământătură, să facă un vas spre cinste, iară altul spre necinste?

22 Iară deaca vrând Dumnezeu să-Şi arate măniia şi să-Şi descopere putearea Sa, au suferit întru multă răbdare vasăle mâniei gătite spre perire,

23 Şi ca să arate bogăţiia mărirei Sale spre vasăle milei, care mai înainte le-au gătit spre mărire,

24 Pre carii ne-au şi chemat pre noi, nu numai din jidovi, ci şi din păgâni,

25 Precum şi la Ozie zice: „Chema-voiu pre cel ce nu e norodul Mieu norodul Mieu, şi pre cea neiubită, iubită;

26 Şi va fi în locul unde s-au zis lor: «Nu norodul Mieu sânteţi voi», acolo să vor chema «Fiii lui Dumnezeu celui viu»”.

27 Şi Isaiia strigă pentru Israil: „De va fi numărul fiilor lui Israil ca năsipul mării, rămăşiţăle să vor mântui.

28 Că cuvânt ce sfârşeaşte şi scurtează întru dreptate,pentru că cuvânt scurt va face Domnul pre pământ”.

29 Şi precum mai înainte au zis Isaiia: „De nu ne-ar fi lăsat noao Domnul Savaot sămânţă, ca Sodoma ne-am fi făcut şi cu Gomora ne-am fi asămănat”.

30 Ce, dară, vom zice? Că păgânii, carii nu umbla după dreptate, au ajunsa dreptatea, însă dreptatea, carea easte din credinţă;

31 Iară Israil, mergând după leagea dreptăţii, la leagea dreptăţii nu au ajuns.

32 Pentru ce? Pentru că nu din credinţă, ci ca din faptele legii; că s-au potignit de piiatra potignirii,

33 Precum easte scris: „Iată, Eu puiu în Sion piiatră de potignire şi piiatră de împiedecare, şi tot carele va creade întru ea nu să va ruşina”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.